דוגמת קוד של Google Picker

דוגמת הקוד הבאה ממחישה איך להשתמש בבורר תמונות או בדף העלאה, שהמשתמשים יכולים לפתוח בלחיצה באפליקציית אינטרנט.

בדוגמה הזו משולבים תכונות של Google Picker, כמו הפעלת בחירה מרובה, הסתרת חלונית הניווט ובחירת חשבון המשתמש עם אסימון OAuth 2.0 הנוכחי של האפליקציה.

לצורך הדוגמה הזו, עליכם לציין כמה פריטים:

 • כדי לאתר את מזהה הלקוח וגם את מפתח ה-API:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > APIs & Services > Credentials.

   כניסה לדף Credentials

 • כדי למצוא את מזהה האפליקציה:

  1. במסוף Google Cloud, נכנסים לתפריט > IAM & Admin > הגדרות.

   למעבר להגדרות

  2. מזינים את מספר הפרויקט של מזהה האפליקציה.

כדי לאשר גישה לקבצים של המשתמש, באותו פרויקט ב-Cloud צריך לכלול את ה-Client-ID וגם את מזהה האפליקציה.

drive/picker/helloworld.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Picker API Quickstart</title>
 <meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
<p>Picker API API Quickstart</p>

<!--Add buttons to initiate auth sequence and sign out-->
<button id="authorize_button" onclick="handleAuthClick()">Authorize</button>
<button id="signout_button" onclick="handleSignoutClick()">Sign Out</button>

<pre id="content" style="white-space: pre-wrap;"></pre>

<script type="text/javascript">
 /* exported gapiLoaded */
 /* exported gisLoaded */
 /* exported handleAuthClick */
 /* exported handleSignoutClick */

 // Authorization scopes required by the API; multiple scopes can be
 // included, separated by spaces.
 const SCOPES = 'https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly';

 // TODO(developer): Set to client ID and API key from the Developer Console
 const CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';
 const API_KEY = '<YOUR_API_KEY>';

 // TODO(developer): Replace with your own project number from console.developers.google.com.
 const APP_ID = '<YOUR_APP_ID>';

 let tokenClient;
 let accessToken = null;
 let pickerInited = false;
 let gisInited = false;


 document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'hidden';
 document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';

 /**
  * Callback after api.js is loaded.
  */
 function gapiLoaded() {
  gapi.load('client:picker', initializePicker);
 }

 /**
  * Callback after the API client is loaded. Loads the
  * discovery doc to initialize the API.
  */
 async function initializePicker() {
  await gapi.client.load('https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest');
  pickerInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Callback after Google Identity Services are loaded.
  */
 function gisLoaded() {
  tokenClient = google.accounts.oauth2.initTokenClient({
   client_id: CLIENT_ID,
   scope: SCOPES,
   callback: '', // defined later
  });
  gisInited = true;
  maybeEnableButtons();
 }

 /**
  * Enables user interaction after all libraries are loaded.
  */
 function maybeEnableButtons() {
  if (pickerInited && gisInited) {
   document.getElementById('authorize_button').style.visibility = 'visible';
  }
 }

 /**
  * Sign in the user upon button click.
  */
 function handleAuthClick() {
  tokenClient.callback = async (response) => {
   if (response.error !== undefined) {
    throw (response);
   }
   accessToken = response.access_token;
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'visible';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Refresh';
   await createPicker();
  };

  if (accessToken === null) {
   // Prompt the user to select a Google Account and ask for consent to share their data
   // when establishing a new session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: 'consent'});
  } else {
   // Skip display of account chooser and consent dialog for an existing session.
   tokenClient.requestAccessToken({prompt: ''});
  }
 }

 /**
  * Sign out the user upon button click.
  */
 function handleSignoutClick() {
  if (accessToken) {
   accessToken = null;
   google.accounts.oauth2.revoke(accessToken);
   document.getElementById('content').innerText = '';
   document.getElementById('authorize_button').innerText = 'Authorize';
   document.getElementById('signout_button').style.visibility = 'hidden';
  }
 }

 /**
  * Create and render a Picker object for searching images.
  */
 function createPicker() {
  const view = new google.picker.View(google.picker.ViewId.DOCS);
  view.setMimeTypes('image/png,image/jpeg,image/jpg');
  const picker = new google.picker.PickerBuilder()
    .enableFeature(google.picker.Feature.NAV_HIDDEN)
    .enableFeature(google.picker.Feature.MULTISELECT_ENABLED)
    .setDeveloperKey(API_KEY)
    .setAppId(APP_ID)
    .setOAuthToken(accessToken)
    .addView(view)
    .addView(new google.picker.DocsUploadView())
    .setCallback(pickerCallback)
    .build();
  picker.setVisible(true);
 }

 /**
  * Displays the file details of the user's selection.
  * @param {object} data - Containers the user selection from the picker
  */
 async function pickerCallback(data) {
  if (data.action === google.picker.Action.PICKED) {
   let text = `Picker response: \n${JSON.stringify(data, null, 2)}\n`;
   const document = data[google.picker.Response.DOCUMENTS][0];
   const fileId = document[google.picker.Document.ID];
   console.log(fileId);
   const res = await gapi.client.drive.files.get({
    'fileId': fileId,
    'fields': '*',
   });
   text += `Drive API response for first document: \n${JSON.stringify(res.result, null, 2)}\n`;
   window.document.getElementById('content').innerText = text;
  }
 }
</script>
<script async defer src="https://apis.google.com/js/api.js" onload="gapiLoaded()"></script>
<script async defer src="https://accounts.google.com/gsi/client" onload="gisLoaded()"></script>
</body>
</html>

הפונקציה setOAuthToken מאפשרת לאפליקציה להשתמש באסימון האימות הנוכחי כדי לקבוע באיזה חשבון Google תשתמש Google Picker כדי להציג את הקבצים. אם משתמש מחובר לכמה חשבונות Google, הכלי לבחירת Google יכול להציג את הקבצים של החשבון המורשה המתאים.

אחרי קבלת מזהה הקובץ מ-Google Picker כשפותחים קבצים, היא יכולה לאחזר את המטא-נתונים של הקבצים ולהוריד את התוכן שלהם כפי שמתואר במסמכי התיעוד של files.get.