ชั้นเรียน: ระดับเสียง

ผู้ผลิต

ระดับเสียง

ใหม่ ระดับเสียง(ระดับ, ปิดเสียง)

พารามิเตอร์

ระดับ

ไม่บังคับ

ตัวเลข

ระดับเสียง

ค่าอาจเป็น Null

ปิดเสียงอยู่

ไม่บังคับ

boolean

สถานะปิดเสียง

ค่าอาจเป็น Null

พร็อพเพอร์ตี้

controlType

non-null chrome.cast.VolumeControlType

ประเภทตัวควบคุมระดับเสียงที่มี

ระดับ

ตัวเลขที่เป็นโมฆะ

ระดับเสียงในปัจจุบันเป็นค่าระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 1.0 คือระดับเสียงสูงสุดที่เป็นไปได้ในเครื่องรับหรือสตรีม

ปิดเสียงอยู่

nullable boolean

ระบุว่าตัวรับสัญญาณปิดอยู่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับเสียง

stepInterval

ตัวเลข

ขั้นตอนที่อนุญาตสําหรับการเปลี่ยนระดับเสียง