ชั้นเรียน: รูปภาพ

ผู้ผลิต

รูปภาพ

รูปภาพใหม่(URL)

พารามิเตอร์

url

สตริง

URL ไปยังรูปภาพ

พร็อพเพอร์ตี้

ความสูง

หมายเลขที่ไม่มีข้อมูล

ความสูงของรูปภาพ

url

สตริง

URL ไปยังรูปภาพ

ความกว้าง

หมายเลขที่ไม่มีข้อมูล

ความกว้างของรูปภาพ