คลาส: รูปภาพ

ผู้ผลิต

รูปภาพ

ใหม่ Image(url)

พารามิเตอร์

url

สตริง

URL ไปยังรูปภาพ

พร็อพเพอร์ตี้

ส่วนสูง

ตัวเลขที่เป็นโมฆะ

ความสูงของรูปภาพ

url

สตริง

URL ไปยังรูปภาพ

ความกว้าง

ตัวเลขที่เป็นโมฆะ

ความกว้างของรูปภาพ