ชั้นเรียน: รูปภาพ

ผู้ผลิต

รูปภาพ

รูปภาพใหม่(URL)

พารามิเตอร์

url

สตริง

URL รูปภาพ

พร็อพเพอร์ตี้

ความสูง

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

ความสูงของรูปภาพ

url

สตริง

URL รูปภาพ

ความกว้าง

(ตัวเลขหรือไม่ได้ระบุ)

ความกว้างของรูปภาพ