คลาส: รูปภาพ

ผู้ผลิต

รูปภาพ

ใหม่ Image(url)

พารามิเตอร์

url

สตริง

URL รูปภาพ

พร็อพเพอร์ตี้

ส่วนสูง

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ความสูงของรูปภาพ

url

สตริง

URL รูปภาพ

ความกว้าง

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ความกว้างของรูปภาพ