ชั้นเรียน: BreaksEvent

ผู้ผลิต

BreaksEvent

ใหม่ BreaksEvent(type, currentMediaTime, ดัชนี, ทั้งหมด, เมื่อสามารถข้ามได้, สิ้นสุดเหตุผล, breakClipId, breakId)

พารามิเตอร์

ประเภท

cast.framework.events.EventType

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

currentMediaTime

ไม่บังคับ

ตัวเลข

index

ไม่บังคับ

ตัวเลข

ดัชนีของคลิปเบรกปัจจุบันจากคลิปพักทั้งหมดที่รวมช่วงพักด้วย

total

ไม่บังคับ

ตัวเลข

จำนวนคลิปพักทั้งหมดที่รวมช่วงพักด้วย

whenSkippable

ไม่บังคับ

ตัวเลข

เมื่อช่วงพักโฆษณาปัจจุบันสามารถข้ามได้

endedReason

ไม่บังคับ

cast.framework.events.EndedReason

เหตุผลที่ทำให้คลิปพักสิ้นสุดลง

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

breakClipId

ไม่บังคับ

สตริง

รหัสของคลิปพัก โปรดดูที่ Cast.framework.messages.BreakClip.id

breakId

ไม่บังคับ

สตริง

รหัสของช่วงพัก โปรดดู Cast.framework.messages.Break.id

พร็อพเพอร์ตี้

breakClipId

ค่าคงที่

(สตริงหรือไม่ระบุ)

รหัสของคลิปพัก โปรดดูที่ Cast.framework.messages.BreakClip.id

breakId

ค่าคงที่

(สตริงหรือไม่ระบุ)

รหัสของช่วงพัก โปรดดู Cast.framework.messages.Break.id

currentMediaTime

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

เวลาในสื่อที่กำลังเล่นอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดพัก สำหรับโฆษณาที่ต่อกันฝั่งไคลเอ็นต์ ค่านี้แสดงเวลาของสื่อของคลิปพักสายตาเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น

endedReason

ค่าคงที่

(cast.framework.events.EndedReason หรือไม่ได้กำหนด)

เหตุผลที่หยุดคลิปชั่วคราว

index

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ดัชนีคลิปหยุดพัก ซึ่งเริ่มจาก 1

total

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

จำนวนคลิปพักทั้งหมด

whenSkippable

ค่าคงที่

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ระยะเวลาในการเล่นคลิปพักปัจจุบันก่อนที่ผู้ชมจะได้รับอนุญาตให้ข้ามได้ (เป็นวินาที)