کلاس: BreakClipLoadInterceptorContext

سازنده

BreakClipLoadInterceptorContext

BreakClipLoadInterceptorContext (brk) جدید

پارامتر

برک

cast.framework.messages.break

مقدار نباید صفر باشد.

ویژگی

زنگ تفريح

cast.framework.messages.Break غیر پوچ

شکستن ظرف برای گیره شکستن.