Điều chỉnh chế độ cài đặt

Trong lớp phủ Cài đặt, người dùng có thể chọn màn hình bắt đầu Trình quay số và cách sắp xếp danh bạ của họ.

Người dùng truy cập vào lớp phủ Cài đặt từ mục điều khiển ứng dụng Cài đặt trên thanh ứng dụng (biểu tượng bánh răng). Ngoài việc cung cấp các tuỳ chọn trình đơn để điều chỉnh các chế độ cài đặt, lớp phủ Cài đặt còn có nút quay lại để đưa người dùng trở về vị trí trước đó của họ trong Trình quay số.


Chọn màn hình bắt đầu

Khi người dùng chọn "Màn hình bắt đầu" từ lớp phủ Cài đặt, một hộp thoại sẽ hiển thị các tuỳ chọn sau:

  • Gần đây
  • Danh bạ
  • Ưa thích
  • Bàn phím số
Chọn màn hình bắt đầu
Khi người dùng chọn một trong các màn hình bắt đầu này, Trình quay số sẽ đóng hộp thoại và quay lại Lớp phủ Cài đặt

Lần tới khi người dùng khởi động Trình quay số, trình quay số sẽ hiển thị màn hình bắt đầu đã chọn.


Chỉ định thứ tự danh sách cho mục liên hệ

Trong chế độ xem Danh bạ, danh bạ được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái theo tên hoặc họ. Khi người dùng chọn "Đơn đặt hàng của người liên hệ" từ lớp phủ Cài đặt, một hộp thoại sẽ cho phép họ chọn lựa chọn mà họ muốn.

Chọn thứ tự trong danh bạ
Khi người dùng chọn một tuỳ chọn trong hộp thoại "Đơn đặt hàng liên hệ", Trình quay số sẽ đóng hộp thoại đó và đưa người dùng trở lại lớp phủ Cài đặt