Hướng dẫn bắt đầu nhanh SDK và Trình tạo hành động

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập môi trường để tạo Hành động bằng cả SDK Hành động và Trình tạo hành động. Bạn sẽ thực hiện các tác vụ sau:

 • Cài đặt Node.js: Bạn cần môi trường thời gian chạy này để sử dụng thư viện phương thức thực hiện Node.js.
 • Cài đặt Firebase CLI: Công cụ dòng lệnh này cho phép bạn phát triển và triển khai các phần phụ thuộc Firebase (chẳng hạn như ứng dụng web cho Canvas tương tác) cho tính năng Lưu trữ Firebase.
 • Cài đặt công cụ dòng lệnh gactions: Khi phát triển bằng SDK Hành động, bạn sẽ sử dụng công cụ này để tạo, quản lý và triển khai Gói Hành động cho Hành động của mình.
 • Tạo dự án Hành động: Dự án Hành động là vùng chứa logic cho Hành động trò chuyện. Bạn phải tạo một hành động trong bảng điều khiển Actions thì mới có thể bắt đầu tạo bản dựng.
 • Khởi chạy và triển khai mẫu: Mẫu đơn giản này hướng dẫn bạn cách bắt đầu tạo Hành động dựa trên Canvas tương tác.

Sau khi hoàn tất quá trình bắt đầu nhanh này, bạn có thể đồng bộ hoá dự án Actions của mình giữa môi trường phát triển cục bộ và trải nghiệm trên web của Actions Builder.

Cài đặt Node.js và Firebase CLI

Tải và cài đặt Node.js theo tài liệu về Node.js để sử dụng thư viện phương thức thực hiện của chúng tôi. Việc cài đặt Node.js cũng cho phép bạn cài đặt Firebase CLI với npm, trở lên để chạy phương thức triển khai phương thức thực hiện cuộc trò chuyện cục bộ.

Cài đặt và thiết lập Firebase CLI theo tài liệu về Firebase. Firebase CLI cho phép bạn triển khai ứng dụng web Canvas tương tác cho dịch vụ Lưu trữ Firebase và triển khai theo cách thủ công cho các chức năng đám mây của Firebase (nếu cần).

Cài đặt công cụ dòng lệnh gactions

Cài đặt công cụ giao diện dòng lệnh (CLI) của gactions bằng cách tải một gói cài đặt xuống, giải nén gói và định cấu hình đường dẫn thực thi.

Để cài đặt và định cấu hình các tính năng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải gói phù hợp với hệ điều hành của bạn:

  Nền tảng Gói Checksum
  Windows Tải xuống SHA256
  Linux Tải xuống SHA256
  Mac OS Tải xuống SHA256
 2. Trích xuất gói vào một vị trí mà bạn chọn và thêm tệp nhị phân vào biến PATH của môi trường. Ngoài ra, hãy trích xuất gói ra một vị trí đã có trong biến PATH (ví dụ: /usr/local/bin).

 3. Trên Linux và Mac, hãy bật quyền thực thi nếu cần:

  chmod +x PATH_TO/gactions
 4. Chạy lệnh sau để xác thực CLI. Lệnh này bắt đầu quy trình xác thực và cần có một trình duyệt web:

  gactions login

  Khi luồng hoàn tất, CLI sẽ tự động xác thực.

Tạo và thiết lập dự án

Trước khi có thể sử dụng công cụ dòng lệnh gactions, bạn phải tạo một dự án trong bảng điều khiển Actions và cấp cho gactions quyền truy cập vào dự án. Để tạo và thiết lập một dự án, hãy làm như sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions.
 2. Nhấp vào Dự án mới, nhập tên dự án rồi nhấp vào Tạo dự án.
 3. Chọn một danh mục rồi nhấp vào Tiếp theo.
 4. Chọn Blank project (Dự án trống) rồi nhấp vào Bắt đầu xây dựng.
 5. Bật Actions API trong bảng điều khiển Google Cloud bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết Bật và tắt API. Điều này cho phép các nút hành động tương tác với dự án của bạn.

Nhận mẫu Hello World (Xin chào thế giới)

Mẫu tương tác Hello World cho bạn biết cách xây dựng một dự án Actions đơn giản bằng một Hành động duy nhất dựa trên Canvas tương tác.

 1. Tạo một thư mục trống và khởi chạy mẫu Interactive Canvas trong thư mục đó. Ví dụ: Mã sau đây khởi chạy mẫu trong thư mục interactive-canvas-sample/. Mã này được dùng làm ví dụ trong suốt tài liệu này:

  gactions init interactive-canvas --dest interactive-canvas-sample
  cd interactive-canvas-sample
  
 2. Mở tệp interactive-canvas-sample/sdk/settings/settings.yaml và thay đổi giá trị của trường projectId thành mã nhận dạng của dự án.

Triển khai và kiểm thử mẫu

Sau khi thiết lập mẫu, bạn có thể triển khai ứng dụng web Canvas tương tác và dự án Actions (Hành động) của mình. Quá trình này sẽ tạo một phiên bản nháp của dự án Actions. Bạn có thể triển khai phiên bản này cho trình mô phỏng Actions để xem trước và kiểm thử:

 1. Từ thư mục interactive-canvas-sample/, hãy chạy lệnh sau để triển khai ứng dụng web Canvas tương tác (nội dung của thư mục public/).

  firebase deploy --project PROJECT_ID --only hosting
  

  Bạn có thể xem phiên bản kết xuất của ứng dụng web tại URL do Firebase CLI trả về trong trình duyệt: https://PROJECT_ID.web.app.

 2. Mở tệp interactive-canvas-sample/sdk/webhooks/ActionsOnGoogleFulfillment/index.js và thay đổi giá trị của biến CANVAS_URL thành URL ứng dụng web của dự án.

  const CANVAS_URL = 'https://PROJECT_ID.web.app';
  
 3. Từ thư mục interactive-canvas-sample/sdk/, hãy chạy lệnh sau để đẩy phiên bản cục bộ của dự án Actions (Hành động) vào bảng điều khiển dưới dạng phiên bản nháp:

  gactions push
  
 4. Từ thư mục interactive-canvas-sample/sdk/, hãy chạy lệnh sau để kiểm thử dự án Hành động của bạn trong trình mô phỏng:

  gactions deploy preview
  
 5. Mở đường liên kết mà công cụ dòng lệnh trả về để chuyển đến trình mô phỏng.

 6. Trong trình mô phỏng, hãy nhập "Talk to Interactive canvas sample" (Trò chuyện với mẫu canvas tương tác) để bắt đầu Hành động. Bạn sẽ thấy một hình tam giác quay do ứng dụng web hỗ trợ được triển khai tại https://PROJECT_ID.web.app

  Hình 1. Trình mô phỏng xem trước dự án Actions