ภาคผนวกของการดําเนินการสําหรับครอบครัว

เมื่อเลือกใช้โปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้รวมถึงข้อกําหนดในการให้บริการของ Actions on Google และนโยบาย Actions on Google ("ข้อตกลง") ที่มีอยู่ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกําหนดเหล่านี้และข้อตกลง ข้อกําหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับเหนือกว่า ข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ด้านล่างซึ่งไม่ได้ระบุคำจำกัดความไว้จะตีความตามข้อกำหนดดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

 1. การเข้าร่วม

  สิทธิ์ในการเข้าร่วมในโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวช่วยให้คุณโปรโมตการดําเนินการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือผู้ชมหลักได้ โดยโปรแกรมนี้กําหนดให้คุณมีหน้าที่ดูแลแอปให้เป็นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว

  คําว่า "เด็ก" อาจมีความหมายแตกต่างกันไปในภาษาและบริบทที่ต่างกัน คุณต้องปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ช่วยระบุภาระหน้าที่และข้อจํากัดที่อาจมีผลกับการดําเนินการของคุณ

 2. ป้ายสําหรับครอบครัว

  การเลือกใช้การดําเนินการสําหรับครอบครัวหมายความว่าคุณยืนยันว่าการดําเนินการทั้งหมดเหมาะสําหรับเด็ก การดําเนินการดังกล่าวจะไม่รวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้จากผู้ใช้ และควรมีการระบุว่าการดําเนินการของคุณอยู่ในสถานะ "สําหรับครอบครัว" ในไดเรกทอรี Assistant

 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

  คุณรับรองว่าการดําเนินการที่ส่งไปยังโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว รวมถึง API หรือ SDK ใดๆ ที่การดําเนินการของคุณเรียกใช้หรือใช้จะต้องเป็นไปตาม COPPA (กฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act)) GDPR (กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค) และกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องรักษานโยบายส่วนบุคคลที่แสดงต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนว่าการดําเนินการของคุณเก็บข้อมูลใดจากผู้ใช้ และวิธีนําข้อมูลไปใช้อย่างไร

 4. การอนุมัติและความพร้อมให้บริการแบบสาธารณะ

  ในการส่งการดําเนินการไปยังโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว Google จะตรวจสอบการกระทําของคุณโดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และการพิจารณาว่าเป็นการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวของ Google

 5. การระงับหรือการสิ้นสุด

  การไม่รักษาการมีสิทธิ์ขององค์กรในโปรแกรมหรือการปฏิบัติตามข้อกําหนดของโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวอาจส่งผลให้มีการระงับหรือนําการดําเนินการของคุณออกจากโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัวโดยทันที และในบางกรณีอาจส่งผลให้คุณนําการดําเนินการออกจากไดเรกทอรี Assistant หากคุณหรือองค์กรสูญเสียสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมการดําเนินการสําหรับครอบครัว การดําเนินการของคุณจะไม่ได้รับอนุมัติให้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มหากกําหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายหลัก