ImageFill

Các tuỳ chọn hiển thị hình ảnh có thể ảnh hưởng đến việc trình bày hình ảnh. Bạn nên sử dụng thuộc tính này khi tỷ lệ co của hình ảnh không khớp với tỷ lệ co của vùng chứa hình ảnh.

Enum
UNSPECIFIED ImageFill chưa được chỉ định.
GRAY Lấp đầy khoảng trống giữa hình ảnh và vùng chứa hình ảnh bằng các thanh màu xám.
WHITE Lấp đầy khoảng trống giữa hình ảnh và vùng chứa hình ảnh bằng các thanh màu trắng.
CROPPED Hình ảnh được chia tỷ lệ sao cho chiều rộng và chiều cao của hình ảnh phù hợp hoặc vượt quá kích thước vùng chứa. Thao tác này có thể cắt phần trên cùng và dưới cùng của hình ảnh nếu chiều cao hình ảnh được chia tỷ lệ lớn hơn chiều cao vùng chứa hoặc cắt phần bên trái và bên phải của hình ảnh nếu chiều rộng hình ảnh được chia tỷ lệ lớn hơn chiều rộng vùng chứa. Chế độ này tương tự như "Chế độ thu phóng" trên TV màn hình rộng khi phát video 4:3.