API Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu sayfada, istemci Kitaplıklarını kullanarak en sevdiğiniz programlama dilinde Google Analytics Data API v1'i kullanmaya nasıl başlayacağınız gösterilmektedir.

1. Adım: API'yi etkinleştirme

Yeni bir Cloud Platform projesi oluşturmak, Google Analytics Data API v1'i otomatik olarak etkinleştirmek ve bu eğitim için gereken hizmet hesabını oluşturmak için bu düğmeyi tıklayın:

Google Analytics Data API v1'i etkinleştirin

Açılan iletişim kutusunda İSTEMCİ YAPILANDIRMASINI İNDİR'i tıklayın ve credentials.json dosyasını çalışma dizininize kaydedin.

2. adım: Google Analytics 4 mülküne hizmet hesabı ekleme

Bir metin düzenleyici kullanarak önceki adımda indirilen credentials.json dosyasını açın ve aşağıdakine benzer hizmet hesabı e-posta adresini edinmek için client_email alanını arayın:

quickstart@PROJECT-ID.iam.gserviceaccount.com

Google Analytics Data API v1 üzerinden erişmek istediğiniz Google Analytics 4 mülküne kullanıcı eklemek için bu e-posta adresini kullanın. Bu eğitim için yalnızca Görüntüleyici izinleri gereklidir.

3. adım: Doğrulamayı yapılandırma

Bu uygulamada hizmet hesabı kimlik bilgileri kullanılarak Google Analytics Data API v1'in kullanımı gösterilmektedir.

Uygulamanız için hizmet hesabı kimlik bilgileri oluşturma ve ayarlama talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmet hesabı kimlik bilgilerini sağlamanın kolay bir yolu, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini ayarlamaktır. API istemcisi, hizmet hesabı anahtarı JSON dosyasını bulmak için bu değişkenin değerini kullanır.

Bu örnekte uygulama kimlik bilgilerini ayarlamak için aşağıdaki komutu çalıştırın ve 1. adımda indirilen hizmet hesabı JSON dosyasının yolunu kullanın:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="[PATH]"

Örneğin:

export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS="/home/user/Downloads/credentials.json"

4. Adım: İstemci kitaplığını yükleme

API çağrısı yapma

Artık bir Google Analytics 4 mülkünü sorgulamak için Google Analytics Data API'yi kullanabilirsiniz. İlk API çağrınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki kodu çalıştırın:

Java

import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.Row;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample quickstart application.
 *
 * <p>This application demonstrates the usage of the Analytics Data API using service account
 * credentials.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.QuickstartSample"
 * }</pre>
 */
public class QuickstartSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReport(propertyId);
 }

 // This is an example snippet that calls the Google Analytics Data API and runs a simple report
 // on the provided GA4 property id.
 static void sampleRunReport(String propertyId) throws Exception {
  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {

   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("city"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-03-31").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);

   System.out.println("Report result:");
   // Iterate through every row of the API response.
   for (Row row : response.getRowsList()) {
    System.out.printf(
      "%s, %s%n", row.getDimensionValues(0).getValue(), row.getMetricValues(0).getValue());
   }
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)


def sample_run_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a simple report on a Google Analytics 4 property."""
  # TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  # Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  # property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"

  # Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  # specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="city")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="2020-03-31", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)

  print("Report result:")
  for row in response.rows:
    print(row.dimension_values[0].value, row.metric_values[0].value)


Node.js

 /**
  * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
  *  Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  */
 // propertyId = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

 // Imports the Google Analytics Data API client library.
 const {BetaAnalyticsDataClient} = require('@google-analytics/data');

 // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
 // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
 const analyticsDataClient = new BetaAnalyticsDataClient();

 // Runs a simple report.
 async function runReport() {
  const [response] = await analyticsDataClient.runReport({
   property: `properties/${propertyId}`,
   dateRanges: [
    {
     startDate: '2020-03-31',
     endDate: 'today',
    },
   ],
   dimensions: [
    {
     name: 'city',
    },
   ],
   metrics: [
    {
     name: 'activeUsers',
    },
   ],
  });

  console.log('Report result:');
  response.rows.forEach((row) => {
   console.log(row.dimensionValues[0], row.metricValues[0]);
  });
 }

 runReport();

.NET

using Google.Analytics.Data.V1Beta;
using System;

namespace AnalyticsSamples
{
  class QuickStart
  {
    static void SampleRunReport(string propertyId="YOUR-GA4-PROPERTY-ID")
    {
      /**
       * TODO(developer): Uncomment this variable and replace with your
       * Google Analytics 4 property ID before running the sample.
       */
      // propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";

      // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
      // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
      BetaAnalyticsDataClient client = BetaAnalyticsDataClient.Create();

      // Initialize request argument(s)
      RunReportRequest request = new RunReportRequest
      {
        Property = "properties/" + propertyId,
        Dimensions = { new Dimension{ Name="city"}, },
        Metrics = { new Metric{ Name="activeUsers"}, },
        DateRanges = { new DateRange{ StartDate="2020-03-31", EndDate="today"}, },
      };

      // Make the request
      var response = client.RunReport(request);

      Console.WriteLine("Report result:");
      foreach(Row row in response.Rows)
      {
        Console.WriteLine("{0}, {1}", row.DimensionValues[0].Value, row.MetricValues[0].Value);
      }
    }
    static int Main(string[] args)
    {
      SampleRunReport();
      return 0;
    }
  }
}

PHP

require 'vendor/autoload.php';

use Google\Analytics\Data\V1beta\Client\BetaAnalyticsDataClient;
use Google\Analytics\Data\V1beta\DateRange;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Dimension;
use Google\Analytics\Data\V1beta\Metric;
use Google\Analytics\Data\V1beta\RunReportRequest;

/**
 * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
 *  property ID before running the sample.
 */
$property_id = 'YOUR-GA4-PROPERTY-ID';

// Using a default constructor instructs the client to use the credentials
// specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
$client = new BetaAnalyticsDataClient();

// Make an API call.
$request = (new RunReportRequest())
  ->setProperty('properties/' . $property_id)
  ->setDateRanges([
    new DateRange([
      'start_date' => '2020-03-31',
      'end_date' => 'today',
    ]),
  ])
  ->setDimensions([new Dimension([
      'name' => 'city',
    ]),
  ])
  ->setMetrics([new Metric([
      'name' => 'activeUsers',
    ])
  ]);
$response = $client->runReport($request);

// Print results of an API call.
print 'Report result: ' . PHP_EOL;

foreach ($response->getRows() as $row) {
  print $row->getDimensionValues()[0]->getValue()
    . ' ' . $row->getMetricValues()[0]->getValue() . PHP_EOL;
}

Tebrikler! Google Analytics Data API'ye ilk isteğinizi gönderdiniz.