Tworzenie list odbiorców i zarządzanie nimi

Odbiorcy – omówienie

Centrum danych reklam umożliwia tworzenie list odbiorców i zarządzanie nimi. Możesz je później udostępniać połączonym kontom Google Ads i Display & Video 360. Do tworzenia list odbiorców w Centrum danych reklam możesz używać tych źródeł danych:

 • dane YouTube z Google Ads i Display & Video 360;
 • dane sieciowe z Google Ads, Display & Video 360 i Campaign Managera 360. Pamiętaj, że dane sieciowe mogą zniknąć po wycofaniu plików cookie innych firm.

Na podstawie tych źródeł danych Centrum danych reklam umożliwia tworzenie list zaangażowanych odbiorców. Listy zaangażowanych odbiorców wyświetlają reklamy z Twoich kampanii lub elementów zamówienia użytkownikom, którzy wcześniej kliknęli lub obejrzeli Twoją reklamę (tylko wyświetlenia angażujące w przypadku reklam TrueView) albo dokonali konwersji. List zaangażowanych odbiorców można używać tylko w przypadku zasobów reklamowych w YouTube dostępnych w Display & Video 360 oraz Google Ads.

Przykładowe przypadki użycia:

 • Tworzenie listy użytkowników, w przypadku których występuje ryzyko rezygnacji, ale którzy wcześniej weszli w interakcję z reklamą lub wykazali zainteresowanie.
 • Strategie dotyczące wartości od początku śledzenia stosowane wobec najcenniejszych użytkowników: wykrywanie użytkowników figurujących w systemie CRM i zaangażowanych w Twoje kampanie w YouTube.
 • Skłonność do dokonania konwersji wśród osób o podobnych zainteresowaniach według danych geograficznych: wyświetlanie różnych segmentów odbiorców o podobnych zainteresowaniach i segmentów na rynku, do których należy dany użytkownik, w celu poznawania zainteresowań klientów w zależności od regionu.
 • Sekwencjonowanie wiadomości: tworzenie listy wykluczeń użytkowników do ponownego kierowania wykluczającego na podstawie konwersji i interakcji z poprzednimi kampaniami.
 • Użytkownicy nowo zapisani w systemie CRM: tworzenie listy użytkowników zapisanych w systemie CRM, którzy nie zostali w nim zapisani przed zobaczeniem reklamy, ale zarejestrowali się po zobaczeniu reklamy w YouTube lub Google Ads.

Zaangażowani odbiorcy

Listy zaangażowanych odbiorców to listy remarketingowe tworzone na poziomie zdarzenia, które umożliwiają strategiczne kierowanie reklam na użytkowników, którzy weszli wcześniej w interakcję z Twoimi reklamami. Optymalizacja zakupów przestrzeni reklamowej na podstawie wcześniejszych działań użytkowników związanych z reklamami może zwiększać ich zaangażowanie i lojalność wobec marki. Centrum danych reklam umożliwia dodatkowo agregowanie danych z większej liczby kont i uwzględnianie danych własnych w celu dalszego uzupełniania list odbiorców.

Listy zaangażowanych odbiorców pozwolą Ci:

 • tworzyć listy odbiorców na podstawie zdarzeń reklamowych wywołanych w zasobach reklamowych YouTube przez zalogowanych użytkowników;
 • złączać dane własne ze zdarzeniami reklamowymi (kliknięciami i konwersjami) w celu tworzenia niestandardowych segmentów odbiorców na potrzeby remarketingu;
 • używać danych własnych oraz danych na poziomie zdarzenia w YouTube do określania, do których użytkowników i ich segmentów chcesz docierać. Możesz kompilować i przechowywać listy oraz kierować na nie ściśle dostosowane reklamy. Aby skonfigurować kierowanie, wybierz określonych użytkowników lub konkretne segmenty albo wskaż użytkowników źródłowych i znajdź podobnych do nich odbiorców.

Ze względu na ochronę prywatności użytkowników nie wszystkie zdarzenia są dostępne do użycia w zapytaniach dotyczących list odbiorców. W Centrum danych reklam możesz tworzyć na potrzeby remarketingu tylko listy odbiorców złożone z użytkowników, którzy wywołali powiązane zdarzenia, np. kliknięcia lub konwersje, w jednej z Twoich reklam, lub z użytkowników dopasowanych na podstawie danych własnych przesłanych przez BigQuery.

Zdarzenia, które nie spełniają tych kryteriów, zostaną automatycznie odfiltrowane. Poza tym zdarzenia mogą być odfiltrowywane, jeśli występuje ryzyko, że mogłyby ujawnić poufne informacje o użytkownikach. Aby wykluczać informacje umożliwiające identyfikację, musisz mieć w pełni opanowanedopasowywanie danych własnych i przekazywanych przez użytkowników.

Tworzenie listy zaangażowanych odbiorców

 1. Kliknij Odbiorcy > Remarketing > + Utwórz listę odbiorców.
 2. W polu Nazwa listy odbiorców wpisz nazwę listy odbiorców.
 3. W polu Opis wpisz opis listy odbiorców. Jest to przydatne dla innych użytkowników Twojego konta, którzy będą korzystać z tej listy odbiorców.
 4. W sekcji Źródło danych wybierz konto Centrum danych reklam zawierające dane kampanii, których chcesz użyć.
 5. W sekcji Miejsca docelowe wybierz co najmniej 1 połączone konto docelowe, któremu chcesz udostępniać listę.
  1. Aby wybrać konta Google Ads: kliknij Wybierz klientów.
  2. Aby wybrać konta Display & Video 360: kliknij Wybierz reklamodawców i partnerów.
 6. Kliknij + Utwórz zapytanie o odbiorców, a potem wykonaj jedną z tych czynności:
  1. Utwórz własne zapytanie w kodzie SQL zgodnym z BigQuery. Dowiedz się więcej o dostępnym schemacie.
  2. Użyj jednego z przykładowych zapytań dotyczących odbiorców – w tym celu skopiuj je i wklej w edytorze zapytań.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Kliknij Utwórz.
 9. Opcjonalnie: aby wprowadzić zmiany na liście, kliknij Więcej.
  1. W menu, które się pojawi, kliknij Edytuj, Wykonaj ponownie lub Usuń.
 10. Aby aktywować listę odbiorców na połączonym koncie Google Ads lub Display & Video 360, przeczytaj artykuł Aktywowanie list odbiorców.

Po utworzeniu zapytania dotyczącego listy odbiorców musisz je uruchomić, aby wypełnić listę odbiorców.

Schemat

W zależności od typu użytkowników, do których chcesz dotrzeć, możesz używać tych tabel w zapytaniach dotyczących zaangażowanych odbiorców:

W zapytaniach dotyczących list zaangażowanych odbiorców nie można używać tych pól z tabel Centrum danych reklam:

 • matching_targeted_keywords
 • site_id
 • placement_id
 • dv360_url
 • dv360_site_id
 • publisher_domain
 • content_url

Przykładowe zapytania

Tworzenie listy odbiorców obejmującej wszystkich użytkowników, którzy kliknęli reklamę lub dokonali konwersji w danej grupie kampanii:

/* Parameter configuration:
conversion_types: array<int64>
customer_ids: array<int64>
campaign_ids: array<int64> */

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions
WHERE
 joined_impression.customer_id IN unnest (@customer_ids)
AND
 joined_impression.campaign_id IN unnest (@campaign_ids)
  /* Optional: Use desired conversion types from the Google Ads UI as a filter.
  AND conversion_type IN unnest (@conversion_types) */

Tworzenie listy odbiorców obejmującej wszystkich użytkowników, którzy weszli w interakcję z reklamami powiązanymi z określonym identyfikatorem kampanii i według tabeli odpowiedników pasują do danych o klientach:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_creative_conversions_match
WHERE
 joined_impression.campaign_id IN (@campaign_ids)
AND
 external_cookie IN (@match_ids)

Tworzenie listy odbiorców obejmującej wszystkich użytkowników, którzy weszli w interakcję z reklamami z kampanii Display & Video 360 o konkretnej wartości u_value:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.dv360_dt_activities_attributed
WHERE
 event.u_value IN (@uvalue_ids)
AND e
 vent.dv360_line_item_id IN (@line_item_ids)

Tworzenie listy odbiorców obejmującej wszystkich użytkowników związanych z określonymi aktywnościami Floodlight:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.cm_dt_activities_attributed
WHERE
 event.floodlight_config_id IN (@floodlight_ids)

Tworzenie listy zaangażowanych odbiorców uwzględniającej dane własne:

SELECT
 user_id
FROM
 adh.google_ads_conversions_audience_match a
 -- or from adh.google_ads_creative_conversions_match
JOIN
 `GOOGLE_CLOUD_PROJECT.1P_DATASET.1P_CRM_TABLE` AS audience
ON
 lower(to_hex(a.external_cookie)) = audience.USER_ID_FIELD

Wykonywanie zapytania dotyczącego listy odbiorców

Zapytania dotyczące list odbiorców można uruchamiać, aby wypełniać nowo utworzone listy odbiorców lub dodawać użytkowników do dotychczasowych list. Oba te działania wykonuje się w podobny sposób. Stosunek zapytań dotyczących list odbiorców i list odbiorców wynosi 1:1.

 1. Otwórz Odbiorcy.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz wykonać.
 3. Kliknij Wykonaj.
 4. W razie potrzeby w polu Tabela odpowiedników z wpisz lub wybierz konto Centrum danych reklam zawierające dane kampanii, których chcesz użyć.
 5. Wybierz zakres dat i strefę czasową.
 6. Kliknij Wykonaj.

Aktywowanie list odbiorców

List odbiorców można używać na potrzeby remarketingu tylko w Google Ads i Display & Video 360. Utworzone przez Ciebie listy odbiorców domyślnie nie są udostępniane połączonym kontom. Aby korzystać z list wypełnionych za pomocą Centrum danych reklam, musisz je selektywnie udostępniać połączonym kontom.

Aby udostępnić listę odbiorców:

 1. Otwórz Odbiorcy.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz wykonać.
 3. Google Ads:
  1. Kliknij Wybierz klientów.
  2. Kliknij pole wyboru obok reklamodawcy lub partnera, któremu chcesz udostępniać listę.
  3. Kliknij Gotowe.
 4. Display & Video 360:
  1. Kliknij Wybierz reklamodawców i partnerów.
  2. Kliknij pole wyboru obok reklamodawcy lub partnera, któremu chcesz udostępniać listę.
  3. Kliknij Gotowe.
 5. Kliknij Zapisz.

Możesz też przestać udostępniać listę użytkowników konkretnemu kontu. Aby zaktualizować konfigurację udostępniania:

 1. Otwórz Odbiorcy.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz wykonać.
 3. Google Ads:
  1. Kliknij Wybierz klientów.
  2. Kliknij pole wyboru obok reklamodawcy lub partnera, któremu chcesz udostępniać lub przestać udostępniać listę.
  3. Kliknij Gotowe.
 4. Display & Video 360:
  1. Kliknij Wybierz reklamodawców i partnerów.
  2. Kliknij pole wyboru obok reklamodawcy lub partnera, któremu chcesz udostępniać lub przestać udostępniać listę.
  3. Kliknij Gotowe.
 5. Kliknij Zapisz.

Pomiar skuteczności list odbiorców

Aby mierzyć skuteczność list odbiorców:

 • W Display & Video 360 korzystaj z raportu Skuteczność w pozyskiwaniu odbiorców. Uwzględnia on wszystkich użytkowników, do których docierają Twoje reklamy, oraz grupuje wyświetlenia, kliknięcia i konwersje według list odbiorców zawierających tych użytkowników.
 • W Google Ads korzystaj z raportów o odbiorcach. Informują one o skuteczności list odbiorców oraz zawierają dane o skuteczności na poziomie grupy reklam, kampanii i konta, które dotyczą grup demograficznych, segmentów odbiorców oraz wykluczeń.

Wymagania i kwestie związane z ochroną prywatności

Oprócz wymagań wymienionych poniżej musisz też zadbać o to, aby tworzone przez Ciebie listy były zgodne z zasadami dotyczącymi kwalifikowania się i kierowania obowiązującymi na platformie, na której używasz tych list, a także z zasadami Centrum danych reklam.

Wymagania dotyczące tworzenia list zaangażowanych odbiorców

Aby tworzyć listy zaangażowanych odbiorców, musisz zadbać o to, by każde konto Google Ads i Display & Video 360 połączone z Twoim kontem Centrum danych reklam było zgodne z zasadami dotyczącymi kierowania obowiązującymi na danej platformie. Aby poznać pełną treść zasad obowiązujących na poszczególnych platformach, przeczytaj Zasady Google Ads dotyczące reklam spersonalizowanychZasady programu dotyczące platform Display & Video 360.

Wymagania dotyczące otrzymywania list zaangażowanych odbiorców

Aby połączone konto mogło otrzymywać listy zaangażowanych odbiorców, musi być na nim brak przypadków naruszenia zasad i zalegania z płatnościami. W przypadku połączonego konta Google Ads musi ono działać od co najmniej 90 dni i mieć łączne wydatki od początku istnienia przekraczające 50 tys. USD.

Aby połączone konto mogło otrzymywać listy zaangażowanych odbiorców, musi być zgodne z zasadami kierowania dotyczącymi kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym obowiązującymi na danej platformie. Aby poznać pełną treść zasad obowiązujących na poszczególnych platformach, przeczytaj Zasady Google Ads dotyczące reklam spersonalizowanych i artykuł na temat kategorii o charakterze kontrowersyjnym w ramach kierowania z uwzględnieniem bezpieczeństwa marki w Display & Video 360.

Wymagania dotyczące agregacji

Listy odbiorców muszą zawierać co najmniej 100 użytkowników aktywnych w ciągu 30 dni, aby można było używać ich w zasobach reklamowych w sieci, i co najmniej 1000 użytkowników aktywnych w YouTube w ciągu 30 dni, aby można było ich używać do wyświetlania reklam w YouTube. Oznacza to, że jeśli na danej utworzonej przez Ciebie liście odbiorców liczba użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni jest mniejsza od wymaganej, tej listy nie można używać do kierowania reklam w Google Ads ani w Display & Video 360.

Dane własne

Danych przesłanych przez siebie na konto BigQuery możesz używać do uzupełniania danych zdarzeń reklamowych, ale nie możesz ich stosować jako źródła identyfikatorów użytkowników na potrzeby kierowania reklam. Dane własne można złączać za pomocą dopasowywania plików cookie, niestandardowych zmiennych Floodlight lubdopasowywania danych własnych i przekazywanych przez użytkowników.

Aby móc używać w Centrum danych reklam danych własnych, musisz potwierdzić, że masz uzyskaną prawidłową zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego na udostępnianie danych Google, która została otrzymana w sposób określony przez politykę w zakresie zgody użytkownika z UEzasady Centrum danych reklam. To wymaganie obowiązuje w przypadku każdego konta Centrum danych reklam, a swoje potwierdzenie uzyskania takiej zgody musisz aktualizować za każdym razem, gdy przesyłasz nowe dane własne. Potwierdzenie to może przekazać w imieniu całego konta dowolny jego użytkownik.

Pamiętaj, że te same reguły dotyczące zapytań kierowanych do usług Google, które obowiązują w przypadku zapytań analitycznych, mają zastosowanie do zapytań o listy odbiorców. Na przykład, gdy tworzysz listę remarketingową, nie możesz wykonywać zapytań dotyczących użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i obejmujących różne usługi.

Aby dowiedzieć się, jak potwierdzić w Centrum danych reklam uzyskanie zgody użytkowników, zapoznaj się z artykułem Wymagania dotyczące uzyskiwania zgody użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Czas od poprzedniej wizyty

Okres członkostwa na listach zaangażowanych odbiorców w przypadku usług, które nie należą do Google ani nie są zarządzane przez Google, wynosi 7 dni (stan na 15 maja 2023 r.).

Możesz go odświeżać, ponownie dodając do listy odbiorców identyfikatory użytkowników. Listy zaangażowanych odbiorców należy aktualizować za pomocą zapytań uruchamianych ręcznie.

Przykłady z użyciem interfejsu API

Aby tworzyć listy odbiorców za pomocą interfejsu API, patrz customers.userLists.

Przykłady użycia interfejsu API do aktywacji list odbiorców są dostępne tylko w języku Java. Pobierz przykładowy kod interfejsu API.