Bộ thử nghiệm dàn xếp

Bộ thử nghiệm dàn xếp AdMob cho phép bạn kiểm tra xem bạn đã định cấu hình chính xác ứng dụng và đơn vị quảng cáo để có thể hiển thị quảng cáo từ các mạng bên thứ ba thông qua nền tảng dàn xếp AdMob hay chưa.

Hướng dẫn này nêu ra cách sử dụng Bộ thử nghiệm dàn xếp AdMob trong ứng dụng Unity. Bước đầu tiên là tích hợp công cụ này vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt

Tải Bộ thử nghiệm dàn xếp xuống

Sau khi tải Bộ thử nghiệm dàn xếp xuống, hãy mở dự án Unity, rồi nhấp đúp vào gói Unity và nhập các tệp vào dự án của bạn.

Khi quá trình này hoàn tất cũng là lúc bạn tích hợp xong GoogleMobileAdsMediationTestSuite vào dự án Unity của mình.

Khởi chạy Bộ thử nghiệm dàn xếp

Để đưa bộ thử nghiệm vào một tập lệnh, trước tiên bạn phải thêm các mục nhập sau:

using GoogleMobileAdsMediationTestSuite.Api;

Tiếp theo, hãy gọi MediationTestSuite.Show() để khởi chạy bộ thử nghiệm.

private void ShowMediationTestSuite()
{
    MediationTestSuite.Show();
}

Lưu ý rằng bạn cần phải định cấu hình chính xác mã ứng dụng AdMob cho bộ thử nghiệm này để hiển thị chính xác bộ thử nghiệm.

Plugin Unity cung cấp một trình bao bọc tiện lợi cho phép bạn dễ dàng tích hợp và khởi chạy bộ thử nghiệm từ môi trường Unity. Sau khi khởi chạy, bộ thử nghiệm này sẽ giống như bộ thử nghiệm iOSAndroid. Hãy thực hiện theo các hướng dẫn tương ứng này để di chuyển trong bộ thử nghiệm.

Biết thời điểm Bộ thử nghiệm bị loại bỏ

Nếu muốn nhận thông báo khi bộ thử nghiệm bị loại bỏ, bạn có thể đăng ký ủy quyền cho trình xử lý sự kiện MediationTestSuite.OnMediationTestSuiteDismissed.

public void Start()
{
    MediationTestSuite.OnMediationTestSuiteDismissed += this.HandleMediationTestSuiteDismissed;
}

public void HandleMediationTestSuiteDismissed(object sender, EventArgs args)
{
    MonoBehaviour.print("HandleMediationTestSuiteDismissed event received");
}

Một trường hợp sử dụng thực tế sự kiện này là để biết thời điểm tiếp tục trò chơi của bạn.

Bật tính năng thử nghiệm trong các bản dựng hoàn chỉnh và chính thức

Theo mặc định, bộ thử nghiệm dàn xếp sẽ chỉ khởi chạy trong các bản dựng phát triển / gỡ lỗi. Điều này nhằm ngăn người dùng cuối vô tình khởi chạy bộ thử nghiệm.

Nếu có nhu cầu chạy bộ thử nghiệm dàn xếp trên thiết bị khi đang tạo, bạn nên thêm thiết bị của mình vào danh sách cho phép bằng cách sử dụng mã thiết bị thử nghiệm AdMob (lấy từ nhật ký bảng điều khiển) của bạn) trước khi phân phối bản dựng.

Để thêm thiết bị vào danh sách cho phép, hãy sử dụng AdRequest.Builder để thêm mã thiết bị thử nghiệm, rồi thiết lập để bộ thử nghiệm dàn xếp sử dụng yêu cầu quảng cáo đã cấu hình:

MediationTestSuite.AdRequest = new AdRequest.Builder()
  .AddTestDevice("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b")
  .Build();

Khi bao gồm bộ thử nghiệm dàn xếp trong ứng dụng đang được tạo, bạn sẽ cần có một cách khởi chạy bộ thử nghiệm dàn xếp mà chỉ mình bạn biết (tức là một thao tác bí mật hoặc trình đơn gỡ lỗi ẩn). Sau đó, bạn sẽ có thể khởi chạy bộ thử nghiệm trên bất kỳ thiết bị nào có trong danh sách cho phép.

Định cấu hình yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng tiện ích và dịch vụ đi kèm của mạng (không bắt buộc)

Một số mạng dàn xếp nhất định (chẳng hạn như Vungle) yêu cầu hoặc có tùy chọn nhằm cung cấp một đối tượng tiện ích và dịch vụ đi kèm tùy chỉnh để cung cấp thêm thông tin cho các yêu cầu tới mạng của họ. Nếu cần cung cấp phần phụ mạng cho yêu cầu dàn xếp, bạn có thể thiết lập một yêu cầu quảng cáo để bộ thử nghiệm sử dụng bằng cách sử dụng thuộc tính tĩnh MediationTestSuite.AdRequest:

AdRequest adRequestBuilder = new AdRequest.Builder();
...
// Set your network extras for your chosen networks here.
// i.e for each network extras object, call
// 'adRequestBuilder.AddMediationExtras(<network extras>)'
...
MediationTestSuite.AdRequest = adRequestBuilder.Build();

Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện việc này trước khi gọi MediationTestSuite.Show().

Việc này cho phép bạn nhanh chóng khởi tạo và định cấu hình một yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng mọi phần phụ bắt buộc, mà sau đó bộ thử nghiệm có thể sử dụng trong yêu cầu cho mạng đã dàn xếp.

Câu hỏi thường gặp

Lời tuyên bố từ chối trách nhiệm có hiển thị mọi lúc không?
Có, chúng tôi cố ý thực hiện việc này nhằm nhắc nhở các nhà xuất bản rằng họ nên bật chế độ thử nghiệm cho các nguồn quảng cáo dàn xếp của mình.
Tại sao tôi thấy AdMob nhiều lần trên trang chi tiết Đơn vị quảng cáo?
Nếu nhiều nhóm dàn xếp nhắm mục tiêu cùng một đơn vị quảng cáo, chúng tôi sẽ kết hợp tất cả các nhóm đó lại với nhau. Ví dụ: bạn có thể thấy nhiều mục nhập AdMob và nhiều nguồn quảng cáo khác có thể có. Ngay cả trong cùng một nhóm dàn xếp, chúng tôi có thể xác định một đối tác dàn xếp tối đa 3 lần.
Bộ thử nghiệm dàn xếp hỗ trợ các mạng/nguồn quảng cáo nào?
Bộ thử nghiệm tương thích với tất cả các bộ điều hợp nguồn mở với các phiên bản khác nhau cũng như các bộ điều hợp sự kiện tùy chỉnh. Bạn có thể xem danh sách các mạng quảng cáo trong giải pháp nguồn mở trên trang dàn xếp của chúng tôi.