Lỗi khi tải quảng cáo

Khi một quảng cáo không tải được, hệ thống sẽ gọi một lệnh gọi lại về lỗi, lệnh gọi lại này cung cấp một đối tượng LoadAdError.

Đối với mọi định dạng quảng cáo, nếu một quảng cáo không tải được, hệ thống sẽ gọi lệnh gọi lại sau đây:

public void OnAdFailedToLoad(object sender, AdFailedToLoadEventArgs args)

Đoạn mã sau đây truy xuất thông tin về lỗi khi một quảng cáo không tải được:

public void OnAdFailedToLoad(object sender, AdFailedToLoadEventArgs args)
{
  LoadAdError loadAdError = args.LoadAdError;

  // Gets the domain from which the error came.
  string domain = loadAdError.GetDomain();

  // Gets the error code. See
  // https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/AdRequest
  // and https://developers.google.com/admob/ios/api/reference/Enums/GADErrorCode
  // for a list of possible codes.
  int code = loadAdError.GetCode();

  // Gets an error message.
  // For example "Account not approved yet". See
  // https://support.google.com/admob/answer/9905175 for explanations of
  // common errors.
  string message = loadAdError.GetMessage();

  // Gets the cause of the error, if available.
  AdError underlyingError = loadAdError.GetCause();

  // All of this information is available via the error's toString() method.
  Debug.Log("Load error string: " + loadAdError.ToString());

  // Get response information, which may include results of mediation requests.
  ResponseInfo responseInfo = loadAdError.GetResponseInfo();
  Debug.Log("Response info: " + responseInfo.ToString());
}

Thông tin này có thể được dùng để xác định chính xác hơn nguyên nhân khiến quảng cáo không tải được. Đặc biệt, đối với các lỗi trong miền com.google.admob trên iOS và com.google.android.gms.ads trên Android, bạn có thể tìm thấy GetMessage() trong bài viết này trong trung tâm trợ giúp để biết thông tin giải thích chi tiết hơn và các hành động mà bạn có thể thực hiện để giải quyết vấn đề.