Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Bắt đầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải tiết lộ một số thông tin nhất định cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) cùng với Vương quốc Anh và lấy sự đồng ý của họ để sử dụng cookie hoặc dữ liệu khác lưu trữ trên thiết bị (khi luật pháp yêu cầu) và sử dụng dữ liệu cá nhân (chẳng hạn như AdID) để phân phát quảng cáo. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR).

Để hỗ trợ các nhà xuất bản đáp ứng các nghĩa vụ của họ theo chính sách này, Google cung cấp SDK cho nền tảng thông báo cho người dùng (UMP). SDK UMP đã được cập nhật để hỗ trợ các tiêu chuẩn IAB mới nhất. Bạn hiện có thể xử lý tất cả những cấu hình này trong phần AdMob quyền riêng tư và thông báo một cách thuận tiện.

Điều kiện tiên quyết

Loại thông báo cho người dùng

Hãy xem Loại thông báo cho người dùng để biết danh sách đầy đủ các thông báo được hỗ trợ. Để biết hướng dẫn cụ thể về cách triển khai từng loại thông báo, hãy xem thanh điều hướng bên trái.

Cài đặt bằng Gradle

Nếu bạn đang sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.8.0 trở lên, thì SDK UMP đi kèm với gói của bạn. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy đưa SDK UMP vào build.gradle của ứng dụng như sau:

dependencies {
  // This dependency is automatically included by Google Mobile Ads SDK 19.8.0
  // or higher.
  implementation 'com.google.android.ump:user-messaging-platform:2.0.0'
}

Sau khi thay đổi build.gradle của ứng dụng, hãy nhớ đồng bộ hoá dự án với tệp Gradle.

Tiếp theo, tìm mã ứng dụng của bạn và thêm nó vào AndroidManifest.xml của bạn:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.rewardedinterstitialexample">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <!-- Sample app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

Xác định xem có cần hiển thị một thông báo hay không

Bạn nên yêu cầu cập nhật thông tin về sự đồng ý của người dùng ở mỗi lần chạy ứng dụng, bằng cách sử dụng requestConsentInfoUpdate() trước khi tải biểu mẫu. Thông tin này có thể xác định xem người dùng có cần phải đồng ý hay không nếu họ chưa làm việc đó hoặc sự đồng ý của họ đã hết hạn.

Sử dụng thông tin được lưu trữ trong đối tượng consentInformation khi bạn trình bày biểu mẫu khi cần.

Dưới đây là ví dụ về cách kiểm tra trạng thái khi khởi động ứng dụng:

Java

package com.example.myapplication;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

import com.google.android.ump.ConsentForm;
import com.google.android.ump.ConsentInformation;
import com.google.android.ump.ConsentRequestParameters;
import com.google.android.ump.FormError;
import com.google.android.ump.UserMessagingPlatform;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  private ConsentInformation consentInformation;
  private ConsentForm consentForm;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Set tag for under age of consent. false means users are not under
    // age.
    ConsentRequestParameters params = new ConsentRequestParameters
      .Builder()
      .setTagForUnderAgeOfConsent(false)
      .build();

    consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this);
    consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
      this,
      params,
      new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
        @Override
        public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
          // The consent information state was updated.
          // You are now ready to check if a form is available.
        }
      },
      new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
        @Override
        public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
          // Handle the error.
        }
      });
  }
}

Kotlin

Coming soon.

Tải một biểu mẫu (nếu có)

Trước khi hiển thị biểu mẫu, trước tiên bạn cần xác định xem biểu mẫu có sẵn không. Biểu mẫu không có sẵn có thể là do người dùng bật tính năng theo dõi quảng cáo bị hạn chế hoặc nếu bạn đã gắn thẻ các biểu mẫu đó là dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản.

Để kiểm tra phạm vi cung cấp của một biểu mẫu, hãy sử dụng the isConsentFormAvailable() method on the ConsentInformation instance mà bạn đã tạo trước đó.

Sau đó, thêm phương thức trình bao bọc để tải biểu mẫu:

Java

...
    consentInformation.requestConsentInfoUpdate(
      this,
      params,
      new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
        @Override
        public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
          // The consent information state was updated.
          // You are now ready to check if a form is available.
          if (consentInformation.isConsentFormAvailable()) {
            loadForm();
          }
        }
      },
      new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
        @Override
        public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
          // Handle the error.

        }
      });
  }

  public void loadForm() {

  }
}

Kotlin

Coming soon.

Để tải biểu mẫu, hãy sử dụng the static loadConsentForm() method on the UserMessagingPlatform class.

Java

public void loadForm() {
  // Loads a consent form. Must be called on the main thread.
  UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
    this,
    new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener() {
      @Override
      public void onConsentFormLoadSuccess(ConsentForm consentForm) {
        MainActivity.this.consentForm = consentForm;
      }
    },
    new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener() {
      @Override
      public void onConsentFormLoadFailure(FormError formError) {
        // Handle the error
      }
    }
  );
}

Kotlin

Coming soon.

Trình bày biểu mẫu nếu cần

Sau khi bạn xác định tình trạng rảnh/bận của biểu mẫu và tải biểu mẫu này, hãy sử dụng phương thứcshow() trên bản saoConsentForm để trình bày biểu mẫu.

Sử dụng đối tượngconsentInformation từ trước đó để kiểm traconsent status và cập nhật phương thứcloadForm() của bạn:

Java

public void loadForm() {
  UserMessagingPlatform.loadConsentForm(
    this,
    new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadSuccessListener() {
      @Override
      public void onConsentFormLoadSuccess(ConsentForm consentForm) {
        MainActivity.this.consentForm = consentForm;
        if(consentInformation.getConsentStatus() == ConsentInformation.ConsentStatus.REQUIRED) {
          consentForm.show(
            MainActivity.this,
              new ConsentForm.OnConsentFormDismissedListener() {
                @Override
                public void onConsentFormDismissed(@Nullable FormError formError) {
                  // Handle dismissal by reloading form.
                  loadForm();
                }
              });

        }

      }
    },
    new UserMessagingPlatform.OnConsentFormLoadFailureListener() {
      @Override
      public void onConsentFormLoadFailure(FormError formError) {
        /// Handle Error.
      }
    }
  );
}

Kotlin

Coming soon.

Nếu bạn cần thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi người dùng đã lựa chọn hoặc loại bỏ biểu mẫu, hãy đặt logic đó vào trình xử lý hoàn thành hoặc lệnh gọi lại cho biểu mẫu của bạn.

Kiểm thử

Buộc một khu vực địa lý

SDK UMP cung cấp một cách để kiểm tra hành vi của ứng dụng như thể thiết bị ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh bằng the setDebugGeography method on ConsentDebugSettings.Builder.

Bạn phải cung cấp mã băm của thiết bị kiểm thử trong phần cài đặt gỡ lỗi của ứng dụng để có thể sử dụng chức năng gỡ lỗi. Nếu bạn gọirequestConsentInfoUpdate() mà không đặt giá trị này, thì ứng dụng của bạn sẽ ghi nhật ký hàm băm mã nhận dạng bắt buộc khi chạy.

Java

ConsentDebugSettings debugSettings = new ConsentDebugSettings.Builder(this)
  .setDebugGeography(ConsentDebugSettings
  .DebugGeography
  .DEBUG_GEOGRAPHY_EEA)
  .addTestDeviceHashedId("TEST-DEVICE-HASHED-ID")
  .build();

ConsentRequestParameters params = new ConsentRequestParameters
  .Builder()
  .setConsentDebugSettings(debugSettings)
  .build();

consentInformation = UserMessagingPlatform.getConsentInformation(this);
consentInformation.requestConsentInfoUpdate(this, params,
  new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateSuccessListener() {
    @Override
    public void onConsentInfoUpdateSuccess() {
      // The consent information state was updated.
      // You are now ready to check if a form is available.
    }
  },
  new ConsentInformation.OnConsentInfoUpdateFailureListener() {
    @Override
    public void onConsentInfoUpdateFailure(FormError formError) {
      // Handle the error.
    }
  });

Kotlin

Coming soon.

Với DebugGeography, bạn có thể bắt buộc chỉ định vị trí địa lý cho một trong các tuỳ chọn sau:

Gỡ lỗi địa lý Mô tả
DEBUG_GEOGRAPHY_DISABLED Đã tắt khu vực địa lý gỡ lỗi.
DEBUG_GEOGRAPHY_EEA Khu vực địa lý xuất hiện như ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) đối với các thiết bị gỡ lỗi.
DEBUG_GEOGRAPHY_NOT_EEA Vị trí địa lý có vẻ như không ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) đối với thiết bị gỡ lỗi.

Xin lưu ý rằng chế độ cài đặt gỡ lỗi chỉ hoạt động trên thiết bị thử nghiệm. Theo mặc định, bạn không cần thêm trình mô phỏng vào danh sách mã thiết bị.

Khi kiểm thử ứng dụng bằng SDK UMP, bạn nên đặt lại trạng thái của SDK để có thể mô phỏng trải nghiệm cài đặt đầu tiên của người dùng. SDK cung cấp phương thức reset() để thực hiện việc này.

Java

consentInformation.reset();

Kotlin

consentInformation.reset()

Bạn cũng nên gọi reset() nếu quyết định xoá hoàn toàn SDK UMP khỏi dự án của mình.