Tùy chọn quảng cáo gốc

Quảng cáo gốc cho phép bạn thực hiện các điều chỉnh khác bằng cách sử dụng đối tượng NativeAdOptions . Tài liệu hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách sử dụng NativeAdOptions.

Tùy chọn cài đặt

withNativeAdOptions()
Hàm cuối cùng trong quá trình tạo AdLoader là một phương thức không bắt buộc khác, withNativeAdOptions():

Java

  AdLoader adLoader = new AdLoader.Builder(context, "ca-app-pub-3940256099942544/2247696110")
    .forUnifiedNativeAd(new UnifiedNativeAd.OnUnifiedNativeAdLoadedListener() {
      @Override
      public void onUnifiedNativeAdLoaded(UnifiedNativeAd unifiedNativeAd) {
        // Show the ad.
      }
    })
    .withAdListener(new AdListener() {
      @Override
      public void onAdFailedToLoad(int errorCode) {
        // Handle the failure by logging, altering the UI, and so on.
      }
    })
    .withNativeAdOptions(new NativeAdOptions.Builder()
        // Methods in the NativeAdOptions.Builder class can be
        // used here to specify individual options settings.
        .build())
    .build();
  

Kotlin

  val adLoader = AdLoader.Builder(this, "ca-app-pub-3940256099942544/2247696110")
    .forUnifiedNativeAd { ad : UnifiedNativeAd ->
      // Show the ad.
    }
    .withAdListener(object : AdListener() {
      override fun onAdFailedToLoad(errorCode: Int) {
        // Handle the failure by logging, altering the UI, and so on.
      }
    })
    .withNativeAdOptions(NativeAdOptions.Builder()
        // Methods in the NativeAdOptions.Builder class can be
        // used here to specify individual options settings.
        .build())
    .build()
  

Đối tượng NativeAdOptions cho phép ứng dụng đặt các tùy chọn cụ thể để sử dụng trong quá trình đưa ra yêu cầu. Lớp Builder của đối tượng này cung cấp các phương thức sau để sử dụng trong quá trình tạo bản sao.

setReturnUrlsForImageAssets()
Tài sản hình ảnh của quảng cáo gốc được trả về thông qua bản sao của NativeAd.Image, có chứa Drawable và một Uri. Nếu bạn đặt tùy chọn này thành false (giá trị mặc định), thì SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ tự động tìm nạp tài sản hình ảnh, đồng thời điền cả hai trường DrawableUri cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đặt tùy chọn này thành true, thì SDK chỉ điền trường Uri , cho phép bạn tải hình ảnh thực xuống theo ý bạn.
setRequestMultipleImages()

Một số tài sản hình ảnh chứa một loạt các ảnh thay vì chỉ một ảnh. Khi bạn đặt giá trị này thành true, ứng dụng của bạn biểu thị rằng ứng dụng đã sẵn sàng hiển thị tất cả hình ảnh cho bất kỳ tài sản nào có nhiều hình ảnh. Khi bạn đặt giá trị này thành false (giá trị mặc định), ứng dụng của bạn chỉ thị cho SDK chỉ cung cấp hình ảnh đầu tiên cho bất kỳ tài sản nào có chứa loạt ảnh.

Nếu bạn không gọi withNativeAdOptions trong khi tạo AdLoader, thì hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định cho mỗi tùy chọn.

setAdChoicesPlacement()

Theo mặc định, lớp phủ Lựa chọn quảng cáo được đặt ở góc trên cùng bên phải. Các ứng dụng có thể thay đổi góc mà lớp phủ này hiển thị bằng cách đặt thuộc tính này thành một trong các tùy chọn sau:

 • ADCHOICES_TOP_LEFT
 • ADCHOICES_TOP_RIGHT
 • ADCHOICES_BOTTOM_RIGHT
 • ADCHOICES_BOTTOM_LEFT
setVideoOptions()

Các ứng dụng có thể sử dụng phương thức này để đặt tùy chọn cho các tài sản video được trả về như một phần của quảng cáo gốc. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Quảng cáo video gốc trong phần hướng dẫn về quảng cáo gốc nâng cao.

setMediaAspectRatio()

Tùy chọn này đặt tỷ lệ khung hình cho hình ảnh hoặc video sẽ được trả về cho quảng cáo gốc. Khi bạn đặt NativeMediaAspectRatio thành một trong các hằng số sau, hệ thống sẽ chỉ trả về các quảng cáo chứa nội dung nghe nhìn có tỷ lệ khung hình được chỉ định:

 • NATIVE_MEDIA_ASPECT_RATIO_LANDSCAPE
 • NATIVE_MEDIA_ASPECT_RATIO_PORTRAIT
 • NATIVE_MEDIA_ASPECT_RATIO_SQUARE
 • NATIVE_MEDIA_ASPECT_RATIO_ANY

Nếu bạn không đặt NativeMediaAspectRatio, thì hệ thống sẽ trả về quảng cáo có tỷ lệ khung hình bất kỳ.