Tải xuống

SDK IMA DAI cung cấp các thư viện giao diện có thể tải xuống, giúp triển khai việc yêu cầu và theo dõi quảng cáo VAST trong môi trường iOS (9.0 trở lên).

Tệp Phiên bản SDK Ghi chú
SDK iOS 3.22.1 Phiên bản mới nhất của SDK IMA DAI
Mẫu 3x Mẫu hỗ trợ triển khai SDK IMA DAI