Dịch vụ Chèn quảng cáo động (DAI) đầy đủ là quá trình triển khai toàn diện của Google đối với tính năng chèn quảng cáo phía máy chủ (SSAI). Tính năng này cho phép nhà xuất bản cung cấp luồng nội dung ở định dạng HLS hoặc MPEG DASH, và máy chủ DAI của Google sẽ chọn và chèn quảng cáo thích hợp vào luồng, trước khi hiển thị tới người dùng.
 1. Trang web hoặc ứng dụng tải SDK IMA DAI thông qua:
  • thẻ tập lệnh được nhúng cho HTML5
  • một ứng dụng gốc dành cho Android, Google Cast, iOS, tvOS hoặc Roku
 2. SDK yêu cầu một luồng VOD hoặc một luồng trực tiếp từ Google Ad Manager 360.
 3. Ad Manager 360 phản hồi bằng luồng video có các điểm chèn quảng cáo được chèn.
 4. SDK phân tích cú pháp phản hồi, xác định loại nội dung nghe nhìn chính xác dựa trên môi trường và phân phối luồng video (và quảng cáo đồng hành nếu cần) đến trang web hoặc ứng dụng.
 5. Trình phát video thương lượng các chi tiết phát với SDK và phát nội dung.
 6. Trình phát video lắng nghe siêu dữ liệu trong luồng và truyền siêu dữ liệu đó đến SDK để xử lý.
 7. SDK kích hoạt các ping hiển thị và các sự kiện theo dõi khi cần.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách triển khai trình phát video ứng dụng bằng SDK IMA DAI, hãy xem hướng dẫn về SDK của chúng tôi:

 1. Ứng dụng trình phát của khách hàng yêu cầu luồng VOD hoặc luồng trực tiếp từ Google Ad Manager 360.
 2. Ad Manager 360 phản hồi bằng luồng video có các điểm chèn quảng cáo được chèn.
 3. Ứng dụng trình phát của máy khách bắt đầu phát sự kiện phát trực tiếp và yêu cầu siêu dữ liệu quảng cáo một lần (đối với sự kiện phát trực tiếp VOD) HOẶC bắt đầu thường xuyên thăm dò siêu dữ liệu quảng cáo (đối với sự kiện phát trực tiếp).
 4. Ứng dụng trình phát của khách hàng sẽ nghe siêu dữ liệu trong luồng phát, phân tích cú pháp và so sánh với các giá trị trong siêu dữ liệu quảng cáo để xác định các sự kiện quảng cáo.
 5. Ứng dụng trình phát video của khách hàng sẽ kích hoạt các ping lượt hiển thị quảng cáo và sự kiện theo dõi khi cần.

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách triển khai trình phát video ứng dụng, sử dụng API REST của DAI, hãy xem hướng dẫn về API của chúng tôi.: