Tải xuống

Việc tích hợp SDK IMA bằng HTML5 không yêu cầu tải thêm tài nguyên nào xuống. Hãy chuyển sang phần hướng dẫn tích hợp để bắt đầu.

Tệp Ghi chú
Mẫu Mẫu để hỗ trợ triển khai SDK IMA DAI HTML5