Tải xuống

Bạn không cần phải tải thêm tài nguyên nào xuống để tích hợp SDK CAF DAI. Để bắt đầu, hãy chuyển thẳng đến hướng dẫn tích hợp.

Tệp Ghi chú
Mẫu Mẫu để hỗ trợ việc triển khai SDK CAF DAI.