Watermarks: set

מעלה תמונה של סימן מים ל-YouTube ומגדיר אותה לערוץ.

השיטה הזו תומכת בהעלאת מדיה. הקבצים המועלים חייבים לעמוד במגבלות הבאות:

  • גודל הקובץ המקסימלי: 10MB
  • סוגי MIME מקובלים של מדיה: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

ההשפעה של המכסה: קריאה לשיטה הזו כוללת עלות מכסה של 50 יחידות.

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/watermarks/set

אישור

בקשה זו מחייבת הרשאה עם לפחות אחד מההיקפים הבאים (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים המפורטים הם פרמטרים של שאילתות.

פרמטרים
הפרמטרים הנדרשים
channelId string
הפרמטר channelId מציין את מזהה ערוץ YouTube שעבורו נוצר סימן המים.
פרמטרים אופציונליים
onBehalfOfContentOwner string
הערה: הפרמטר הזה מיועד אך ורק לשותפי תוכן של YouTube.

הפרמטר onBehalfOfContentOwner מציין שפרטי הכניסה של הבקשה להרשאה מזהים משתמש YouTube CMS שפועל בשם בעלי התוכן שצוין בערך הפרמטר. הפרמטר הזה מיועד לשותפי תוכן של YouTube שהם הבעלים והמנהלים של ערוצי YouTube רבים ושונים. היא מאפשרת לבעלי תוכן לבצע אימות פעם אחת ולקבל גישה לכל נתוני הסרטונים והערוץ, בלי שיצטרכו לספק פרטי כניסה לאימות עבור כל ערוץ בנפרד. חשבון ה-CMS שאיתו המשתמש מבצע אימות חייב להיות מקושר לבעלי התוכן שצוינו ב-YouTube.

גוף הבקשה

מספקים משאב של סימן מים בגוף הבקשה.

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה קוד תגובה 204 מסוג HTTP (No Content).

שגיאות

בטבלה הבאה מפורטות הודעות השגיאה שה-API עלול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. פרטים נוספים זמינים במסמכים בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) imageFormatUnsupported אין תמיכה בפורמט של התמונה שסיפקת.
badRequest (400) imageTooTall התמונה שסיפקת גבוהה מדי.
badRequest (400) imageTooWide התמונה שסיפקת רחבה מדי.
badRequest (400) mediaBodyRequired הבקשה אינה כוללת את תוכן התמונה.
forbidden (403) forbidden לא ניתן להגדיר את סימן המים בערוץ שצוין. יכול להיות שהבקשה לא מורשית כמו שצריך, או שהפרמטר channelId מוגדר לערך לא חוקי.

רוצה לנסות?

משתמשים ב-APIs Explorer כדי לקרוא ל-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה של ה-API.