Bật API Google Workspace

Trước khi sử dụng các API của Google, bạn cần bật những API đó trong một dự án trên Google Cloud. Bạn có thể bật một hoặc nhiều API trong một dự án trên Google Cloud. Nếu bạn chưa có dự án trên Google Cloud, hãy xem phần Tạo dự án trên Google Cloud.

Cách bật API trong dự án trên Google Cloud:

Bảng điều khiển Google Cloud

  1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > Sản phẩm khác > Google Workspace > Thư viện sản phẩm.

    Chuyển đến Thư viện sản phẩm

  2. Nhấp vào API mà bạn muốn bật.
  3. Nhấp vào Bật.
  4. Để bật các API khác, hãy lặp lại các bước này.

Google Cloud CLI

  1. Cài đặt hoặc mở Giao diện dòng lệnh Google Cloud (CLI).
  2. Chạy lệnh services enable, chỉ định dịch vụ API nào cần bật.

    gcloud services enable API_SERVICE_ID

API Google Workspace

Sử dụng các đường liên kết sau đây đến Google Cloud Console hoặc Giao diện dòng lệnh của Google Cloud (CLI) để bật các API Google Workspace cụ thể trong dự án trên Google Cloud của bạn.

Bật API SDK dành cho quản trị viên
gcloud services enable admin.googleapis.com
Bật API Trung tâm thông báo
gcloud services enable alertcenter.googleapis.com
Bật API Apps Script
gcloud services enable script.googleapis.com
Bật API CalDAV
gcloud services enable caldav.googleapis.com
Bật API Lịch
gcloud services enable calendar-json.googleapis.com
Bật API Chat
gcloud services enable chat.googleapis.com
Bật API Lớp học
gcloud services enable classroom.googleapis.com
Bật Cloud Identity API
gcloud services enable cloudidentity.googleapis.com
Bật Cloud Search API
gcloud services enable cloudsearch.googleapis.com
Bật API Tài liệu
gcloud services enable docs.googleapis.com
Bật API Drive
gcloud services enable drive.googleapis.com
Bật Drive Activity API
gcloud services enable driveactivity.googleapis.com
Bật API Nhãn Drive
gcloud services enable drivelabels.googleapis.com
Bật API Biểu mẫu
gcloud services enable forms.googleapis.com
Bật API Gmail
gcloud services enable gmail.googleapis.com
Bật API Di chuyển nhóm
gcloud services enable groupsmigration.googleapis.com
Bật API Cài đặt nhóm
gcloud services enable groupssettings.googleapis.com
Bật API Tiện ích bổ sung của Google Workspace
gcloud services enable gsuiteaddons.googleapis.com
Bật API Google Keep
gcloud services enable keep.googleapis.com
Bật API Enterprise License Manager
gcloud services enable licensing.googleapis.com
Bật API Marketplace
gcloud services enable appsmarket.googleapis.com
Bật SDK Marketplace
gcloud services enable appsmarket-component.googleapis.com
Bật API REST của Meet
gcloud services enable meet.googleapis.com
Bật API Mọi người
gcloud services enable people.googleapis.com
Bật API Công cụ Postmaster
gcloud services enable gmailpostmastertools.googleapis.com
Bật API Đại lý
gcloud services enable reseller.googleapis.com
Bật API Trang tính
gcloud services enable sheets.googleapis.com
Bật API Trang trình bày
gcloud services enable slides.googleapis.com
Bật API Tasks
gcloud services enable tasks.googleapis.com
Bật API Google Vault
gcloud services enable vault.googleapis.com

Bước tiếp theo

Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng xác thực và uỷ quyền đối với các API của Google Workspace.