Nhận thông báo cập nhật về chuyến bay

Khi một số trường của chuyến bay thay đổi, người dùng đã thêm một hoặc nhiều thẻ lên máy bay sẽ nhận được thông báo đẩy trên thiết bị của họ. Việc này chỉ xảy ra nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Nhà ga và cổng tại điểm khởi hành

Nếu bạn thay đổi class.origin.terminal hoặc class.origin.gate và điều kiện sau được đáp ứng, một thông báo sẽ được gửi đi cho biết trường đã thay đổi.

  • Chỉ còn chưa đầy 3 giờ nữa trước ngày class.localScheduledDepartureDateTime.

Thông báo có định dạng như sau: "Mẫu Hãng hàng không đã cập nhật cổng của bạn thành A1". Bạn không thể thay đổi định dạng này.

Thời gian lên máy bay và thời gian khởi hành

Nếu bạn thay đổi class.localBoardingDateTime hoặc class.localEstimatedOrActualDepartureDateTime và các điều kiện bên dưới được đáp ứng, thì hệ thống sẽ gửi một thông báo cho biết trường đã thay đổi.

  • Còn chưa đầy 24 giờ để chuyển đến trước ngày class.localScheduledDepartureDateTime.
  • Thời gian tương ứng thay đổi ít nhất từ 10 phút trở lên.

Thông báo có định dạng sau: "_Mẫu Hãng hàng không đã cập nhật thời gian lên máy bay của bạn thành 6:00 chiều._". Không thể tuỳ chỉnh định dạng hoặc ngôn ngữ.