Google Vault API

Przechowywanie i pozyskiwanie danych elektronicznych w Google Workspace.

Aby móc korzystać z zasobów Vault, konto musi mieć wymagane uprawnienia w Vault i dostęp do sprawy. Aby uzyskać dostęp do sprawy, konto musi utworzyć sprawę, udostępnić ją lub mieć uprawnienie Wyświetlanie wszystkich spraw. Aby na przykład pobrać eksport, konto musi mieć uprawnienie Zarządzanie eksportowaniem oraz udostępnioną sprawę.

Usługa: vault.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API użyj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego:

  • https://vault.googleapis.com

Zasób REST: v1.matters

Metody
addPermissions POST /v1/matters/{matterId}:addPermissions
Dodaje konto jako współpracownika ds. sprawy.
close POST /v1/matters/{matterId}:close
Zamyka określoną sprawę.
count POST /v1/matters/{matterId}:count
Zlicza konta przetworzone przez określone zapytanie.
create POST /v1/matters
Tworzy sprawę o podanej nazwie i opisie.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}
Usuwa określoną sprawę.
get GET /v1/matters/{matterId}
Pobiera określoną sprawę.
list GET /v1/matters
Zawiera listę spraw, do których ma dostęp osoba zgłaszająca prośbę.
removePermissions POST /v1/matters/{matterId}:removePermissions
Usuwa konto jako współpracownika ds. sprawy.
reopen POST /v1/matters/{matterId}:reopen
Ponownie otwiera określoną sprawę.
undelete POST /v1/matters/{matterId}:undelete
Przywraca określoną sprawę.
update PUT /v1/matters/{matterId}
Aktualizuje określoną sprawę.

Zasób REST: v1.matters.exports

Metody
create POST /v1/matters/{matterId}/exports
Tworzy eksport.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}
Usuwa eksport.
get GET /v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}
Pobiera eksport.
list GET /v1/matters/{matterId}/exports
Wyświetla szczegółowe informacje o eksportach w określonej sprawie.

Zasób REST: v1.matters.holds

Metody
addHeldAccounts POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:addHeldAccounts
Dodaje konta do blokady.
create POST /v1/matters/{matterId}/holds
Tworzy blokadę w określonej sprawie.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Usuwa określoną blokadę i zwalnia konta lub jednostki organizacyjne objęte blokadą.
get GET /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Pobiera określoną blokadę.
list GET /v1/matters/{matterId}/holds
Wyświetla listę blokad dotyczących sprawy.
removeHeldAccounts POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:removeHeldAccounts
Usuwa określone konta z blokady.
update PUT /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Aktualizuje zakres (jednostki organizacyjne lub konta) i parametry zapytania blokady.

Zasób REST: v1.matters.holds.accounts

Metody
create POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts
Dodaje konto do blokady.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts/{accountId}
Usuwa konto z blokady.
list GET /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts
Zawiera listę kont objętych blokadą.

Zasób REST: v1.matters.savedQueries

Metody
create POST /v1/matters/{matterId}/savedQueries
Tworzy zapisane zapytanie.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}
Usuwa określone zapisane zapytanie.
get GET /v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}
Pobiera określone zapisane zapytanie.
list GET /v1/matters/{matterId}/savedQueries
Wyświetla listę zapisanych zapytań dotyczących sprawy.

Zasób REST: v1.operations

Metody
cancel POST /v1/{name=operations/**}:cancel
Rozpoczyna asynchroniczne anulowanie długo trwającej operacji.
delete DELETE /v1/{name=operations/**}
Usuwa długo trwającą operację.
get GET /v1/{name=operations/**}
Pobiera najnowszy stan długo trwającej operacji.
list GET /v1/{name}
Wyświetla operacje pasujące do określonego filtra w żądaniu.