Dziękujemy za podgląd nowej dokumentacji platformy tagów Google Ta witryna jest w publicznej wersji beta. (Opinie)

Menedżer tagów Google na Androida

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Jako deweloper możesz używać Menedżera tagów Google do wdrażania tagów i pikseli pomiarowych w aplikacjach mobilnych i zarządzania nimi bez konieczności ponownego tworzenia plików binarnych aplikacji i przesyłania ich ponownie na platformy handlowe. Deweloperzy, którzy korzystają z pakietu SDK Google Analytics dla Firebase, mogą łatwo dodawać Menedżera tagów, aby łatwiej wdrażać i wdrażać zmiany, nawet po wysłaniu aplikacji.

Deweloperzy mogą rejestrować ważne zdarzenia i decydować, które tagi lub piksele mają być uruchamiane.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz:

Poniżej znajdziesz instrukcje konfigurowania i używania Menedżera tagów Google w aplikacji na Androida.

1. Dodawanie Menedżera tagów Google do projektu

 1. W pliku Gradle modułu (zwykle app/build.gradle) dodaj do biblioteki Menedżera tagów ten fragment kodu:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2'
  }
  
 2. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.

 3. Wybierz kontener mobilny.

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Wersje.

 5. Kliknij Czynności &Pobierz w wybranej wersji kontenera.

  pobierz kontener

 6. Utwórz folder app/src/main/assets/containers, jeśli nie istnieje. Skopiuj pobrany kontener do folderu.

2. Rejestruj zdarzenia i zmienne

Menedżer tagów wykorzystuje zdarzenia, parametry i właściwości użytkownika zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase do aktywowania i tworzenia tagów skonfigurowanych w Menedżerze tagów Google.

Instrukcje rejestrowania zdarzeń i ustawiania właściwości użytkownika znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów Firebase.

Konfigurowanie zmiennych w Menedżerze tagów

Aby rejestrować wartość parametrów i właściwości użytkownika do wykorzystania w Menedżerze tagów Google, możesz skonfigurować zmienne w interfejsie Menedżera tagów.

W aplikacji możesz na przykład zarejestrować takie zdarzenie niestandardowe:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów nowe zmienne parametrów zdarzeń tak, aby pobierały wartości image_name i full_text parameter:

 • Nazwa zmiennej: nazwa obrazu
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: image_name

i:

 • Nazwa zmiennej: Cały tekst
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: full_text

Podobnie możesz ustawić w aplikacji tę właściwość użytkownika:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów Google nową zmienną właściwości użytkownika Firebase tak, aby rejestrowała wartość favorite_food:

 • Nazwa zmiennej: ulubione jedzenie
 • Typ zmiennej: właściwość użytkownika Firebase
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: favorite_food

Modyfikowanie i blokowanie zdarzeń

Menedżer tagów umożliwia modyfikowanie i blokowanie zdarzeń przed ich zarejestrowaniem przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Modyfikowanie zdarzeń może pomóc w dodawaniu, usuwaniu i zmienianiu wartości parametrów zdarzeń oraz dostosowywaniu nazw zdarzeń bez potrzeby aktualizowania aplikacji. Niezablokowane zdarzenia będą rejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase automatycznie rejestruje też niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. W Menedżerze tagów możesz używać zdarzeń i właściwości zbieranych automatycznie bez konieczności dodawania kodu. Nie możesz jednak ich zablokować.

3. Wyślij wydarzenia

Do konfigurowania reguł służą zmienne nazw zdarzeń Firebase, zmienne parametrów zdarzeń Firebase i inne zmienne. Warunki reguł są sprawdzane przy każdym zarejestrowaniu zdarzenia Firebase. Domyślnie zdarzenia Google Analytics dla Firebase są uruchamiane automatycznie. W Menedżerze tagów możesz dodać tag Google Analytics dla Firebase, aby blokować wysyłanie zdarzeń do Google Analytics.

4. Wyświetlanie podglądu, debugowanie i publikowanie kontenera

Zanim opublikujesz wersję kontenera, wyświetl jej podgląd, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Menedżer tagów Google umożliwia wyświetlanie podglądu wersji kontenera przez generowanie linków i kodów QR w interfejsie internetowym oraz używanie ich do otwierania aplikacji. Możesz też włączyć tryb szczegółowego logowania, aby debugować nieoczekiwane zachowanie.

Podgląd kontenera

Przed wyświetleniem podglądu kontenera wygeneruj adres URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów Google, wybierając wersję kontenera, a następnie klikając Podgląd. Zapisz ten URL podglądu na później.

Adresy URL podglądu są dostępne w oknie podglądu interfejsu internetowego Menedżera tagów.
Ilustracja 1. Uzyskiwanie adresu URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów

Aby wyświetlić podgląd kontenera (jeśli używasz Android Studio, przejdź do kroku 3):

 1. Dodaj podgląd aktywności do pliku AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Zmień ten wiersz, aby zawierał nazwę pakietu aplikacji:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. W interfejsie internetowym Menedżera tagów Google wygeneruj link podglądu:

  1. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.
  2. Wybierz kontener mobilny.
  3. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Wersje.
  4. Kliknij Czynności > Podgląd w wersji kontenera, której podgląd chcesz wyświetlić.
  5. Wpisz nazwę pakietu aplikacji.
  6. Kliknij Wygeneruj link do rozpoczęcia podglądu.
 4. Zatrzymaj aplikację i użyj jej wygenerowanego linku do podglądu lub kodu QR.

 5. Aby wyłączyć tryb podglądu, kliknij link wygenerowany przez opcję Wygeneruj link do podglądu końcowego w interfejsie internetowym.

Kontener debugowania

Aby rozwiązać problemy z implementacją kontenera, włącz logowanie szczegółowe:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Opublikuj kontener

Gdy wyświetlisz podgląd kontenera i sprawdzisz, czy działa, możesz go opublikować. Po opublikowaniu kontenera konfiguracje tagów będą dostępne dla użytkowników aplikacji mobilnych.

Dalsze kroki

Przeczytaj artykuł Konfiguracja zaawansowana.