REST Resource: photos

Tài nguyên

Không có dữ liệu liên tục nào liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

batchDelete

Xóa danh sách Photos và siêu dữ liệu của các danh sách này.

batchGet

Lấy siêu dữ liệu của lô Photo được chỉ định.

batchUpdate

Cập nhật siêu dữ liệu của Photos, chẳng hạn như tư thế, liên kết địa điểm, kết nối, v.v.

list

Liệt kê tất cả Photos thuộc về người dùng.