Method: photos.list

Liệt kê tất cả Photos thuộc về người dùng.

Lưu ý: Những ảnh được tạo gần đây vẫn đang được lập chỉ mục sẽ không được trả về trong phản hồi.

Yêu cầu HTTP

GET https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photos

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
view

enum (PhotoView)

Bắt buộc. Chỉ định xem có trả về URL tải xuống cho các byte ảnh trong phản hồi của Photos hay không.

pageSize

integer

Không bắt buộc. Số lượng ảnh tối đa cần trả lại. pageSize không được là số âm. Nếu pageSize bằng 0 hoặc không được cung cấp, thì kích thước trang mặc định là 100 sẽ được sử dụng. Số lượng ảnh được trả lại trong phản hồi có thể ít hơn pageSize nếu số lượng ảnh của người dùng ít hơn pageSize.

pageToken

string

Không bắt buộc. Giá trị nextPageToken được trả về từ yêu cầu photos.list trước đó, nếu có.

filter

string

Không bắt buộc. Biểu thức lọc. Ví dụ: placeId=ChIJj61dQgK6j4AR4GeTYWZsKWw.

Các bộ lọc được hỗ trợ là: placeId, min_latitude, max_latitude, min_longitude, max_longitude. Hãy tham khảo https://google.aip.dev/160 để biết thêm thông tin.

languageCode

string

Không bắt buộc. Mã ngôn ngữ BCP-47, chẳng hạn như "en-US" hoặc "sr-Latn". Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.unicode.org/reports/tr35/#Unicode_locale_identifier. Nếu languageCode không được chỉ định, thì lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của người dùng cho các dịch vụ của Google sẽ được sử dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi về việc liệt kê tất cả ảnh của một người dùng.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "photos": [
  {
   object (Photo)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
photos[]

object (Photo)

Danh sách ảnh. Trường pageSize trong yêu cầu xác định số lượng mục được trả về.

nextPageToken

string

Mã thông báo để truy xuất trang kết quả tiếp theo hoặc để trống nếu không có kết quả nào khác trong danh sách.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.