REST Resource: photoSequence

Tài nguyên

Không có dữ liệu liên tục nào liên kết với tài nguyên này.

Phương pháp

create

Sau khi khách hàng hoàn tất việc tải PhotoSequence lên bằng UploadRef được trả về, CreatePhotoSequence sẽ trích xuất một chuỗi 360 ảnh từ một video hoặc Siêu dữ liệu thiết bị mở rộng (XDM, http://www.xdm.org/) để xuất bản lên Chế độ xem phố trên Google Maps.

delete

Xoá PhotoSequence và siêu dữ liệu của dữ liệu đó.

get

Lấy siêu dữ liệu của PhotoSequence được chỉ định thông qua giao diện Operation.

startUpload

Tạo một phiên tải lên để bắt đầu tải dữ liệu trình tự ảnh lên.