Method: photoSequence.get

Lấy siêu dữ liệu của PhotoSequence đã chỉ định thông qua giao diện Operation.

Phương thức này trả về 3 loại phản hồi sau:

  • Operation.done = false, nếu quá trình xử lý PhotoSequence chưa hoàn tất.
  • Operation.done = true và Operation.error được điền sẵn nếu có lỗi khi xử lý.
  • Operation.done = true và Operation.response được điền sẵn, có chứa thông báo PhotoSequence.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

Yêu cầu HTTP

GET https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photoSequence/{sequenceId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
sequenceId

string

Bắt buộc. Mã của chuỗi ảnh.

Tham số truy vấn

Các tham số
view
(deprecated)

enum (PhotoView)

Chỉ định xem có trả lại một URL tải xuống cho chuỗi ảnh trong downloadUrl ảnh riêng lẻ trong phản hồi PhotoSequence hay không.

Lưu ý: Hiện chưa được triển khai.

filter

string

Không bắt buộc. Biểu thức lọc. Ví dụ: published_status=PUBLISHED.

Các bộ lọc được hỗ trợ là: published_status. Hãy tham khảo https://google.aip.dev/160 để biết thêm thông tin.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Operation.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.