Method: photoSequence.startUpload

Tạo phiên tải lên để bắt đầu tải dữ liệu chuỗi ảnh lên. URL tải lên của UploadRef được trả về dùng để tải dữ liệu lên cho photoSequence.

Sau khi quá trình tải lên hoàn tất, UploadRef được dùng với photoSequence.create để tạo mục nhập đối tượng PhotoSequence.

Yêu cầu HTTP

POST https://streetviewpublish.googleapis.com/v1/photoSequence:startUpload

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của UploadRef.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/streetviewpublish

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.