Định cấu hình thiết bị để sử dụng Hộp cát về quyền riêng tư trên Android

Có một số chế độ cài đặt mà bạn có thể kích hoạt hoặc huỷ kích hoạt cho các thiết bị chạy Hộp cát về quyền riêng tư trên Android.

Hiển thị giao diện để người dùng kiểm soát Hộp cát về quyền riêng tư

Hộp cát về quyền riêng tư trên Android cho phép người dùng thiết bị kiểm soát việc API Bảo đảm quyền riêng tư (PPAPI)Thời gian chạy SDK có được bật trên thiết bị của họ hay không. Kể từ Bản dùng thử 5 cho nhà phát triển, chế độ cài đặt để hiện giao diện người dùng kiểm soát sẽ bị huỷ kích hoạt theo mặc định. Có thể bạn sẽ muốn bật giao diện người dùng kiểm soát để nhằm mục đích phát triển và kiểm thử. Để bật giao diện người dùng kiểm soát, hãy sử dụng các lệnh adb sau:

Đối với bản dựng beta và bản chính thức:

adb shell am start -n com.google.android.adservices.api/com.android.adservices.ui.settings.AdServicesSettingsActivity

Đối với Bản dùng thử cho nhà phát triển:

adb shell am start -n com.google.android.adservices.api/com.android.adservices.ui.settings.activities.AdServicesSettingsMainActivity

Theo mặc định, chế độ kiểm soát của người dùng bị huỷ kích hoạt trên thiết bị. Để bật Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư) và Thời gian chạy SDK, hãy nhấn vào nút bật/tắt trên thiết bị.

Sơ đồ
Giao diện người dùng kiểm soát cho Hộp cát về quyền riêng tư trên thiết bị Android.

Bật Hộp cát về quyền riêng tư trên thiết bị

Phần trước cho phép người dùng thiết bị chọn xem họ có muốn Hộp cát về quyền riêng tư chạy trên thiết bị của mình hay không, còn phần này giải thích cách nhà phát triển có thể bật các API trên thiết bị bằng lệnh adb.

Bật PPAPI trên thiết bị

Bật PPAPI

adb shell device_config put adservices ppapi_app_allow_list \"\*\"
adb shell device_config put adservices ppapi_app_signature_allow_list \"\*\"
adb shell device_config put adservices msmt_api_app_allow_list \"\*\" // for attribution
adb shell device_config put adservices adservice_system_service_enabled true
adb shell device_config put adservices adservice_enabled true
adb shell device_config put adservices adservice_enable_status true

Huỷ kích hoạt PPAPI

Để nhằm mục đích phát triển và kiểm thử, bạn có thể kích hoạt hoặc huỷ kích hoạt quyền truy cập vào PPAPI trên thiết bị bằng cách chạy các lệnh sau:

Đặt thành false để kích hoạt:

adb shell device_config put adservices global_kill_switch false

Đặt thành true để huỷ kích hoạt:

adb shell device_config put adservices global_kill_switch true

Bật Thời gian chạy SDK trên thiết bị

adb shell device_config put adservices disable_sdk_sandbox false

Các bước sau khi đăng ký

Sau khi hoàn tất đăng ký, bạn cần thực hiện thêm vài bước nữa để chuẩn bị cho thiết bị sử dụng các Privacy Sandbox API (API Hộp cát về quyền riêng tư).

Bạn cần buộc tải tệp đăng ký xuống thiết bị bằng những bước sau:

 1. Bạn sẽ nhận được một email từ Nhóm hỗ trợ Hộp cát về quyền riêng tư kèm theo mã tài khoản đăng ký và một URL trỏ đến tệp đăng ký.
 2. Trên thiết bị đang chạy bản phát hành Bản dùng thử cho nhà phát triển, hãy ghi đè danh sách đăng ký bằng lệnh này.

  adb shell device_config put adservices mdd_measurement_manifest_file_url
  "<insert URL provided>"
  
 3. (Không bắt buộc nhưng nên làm) Xác minh cơ chế ghi đè trả về đường dẫn đã đặt ở bước trước.

  adb shell device_config get adservices mdd_measurement_manifest_file_url
  
 4. Kích hoạt lệnh gọi API từ một trong các API Bảo đảm quyền riêng tư. (ví dụ: registerSource() từ API Báo cáo phân bổ, getTopics() từ API Chủ đề hoặc joinCustomAudience() từ Protected Audience API). Lệnh gọi này dự kiến không thực hiện được.

 5. Buộc chạy lệnh tải xuống.

  adb shell cmd jobscheduler run -f com.google.android.adservices.api 14
  
 6. Giờ đây, bạn có thể bắt đầu gọi API Bảo đảm quyền riêng tư trong Bản dùng thử cho nhà phát triển. Lệnh gọi mà bạn đã thực hiện ở Bước 4 hiện đã thành công.

Huỷ kích hoạt đăng ký

Trong Bản dùng thử cho nhà phát triển, bạn có thể truy cập vào các Topics API và Protected Audience API mà không cần đăng ký bằng cách chạy các lệnh adb huỷ kích hoạt đăng ký sau.

Protected Audience

adb shell setprop debug.adservices.disable_fledge_enrollment_check true

Topics

adb shell setprop debug.adservices.disable_topics_enrollment_check true

Attribution Reporting

adb shell device_config put adservices disable_measurement_enrollment_check "true"