Trình quét mã của Google (chỉ dành cho Android)

API trình quét mã của Google cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để quét mã mà không cần ứng dụng của bạn yêu cầu quyền sử dụng máy ảnh, trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Điều này được thực hiện bằng cách uỷ quyền quét mã cho Dịch vụ Google Play và chỉ trả về kết quả quét cho ứng dụng của bạn (Video 1). Mọi quá trình xử lý hình ảnh đều diễn ra trên thiết bị và Google không lưu trữ kết quả hoặc dữ liệu hình ảnh. API này hỗ trợ các định dạng mã giống như API quét mã vạch của bộ công cụ học máy và trả về cùng một đối tượng Barcode.

API này phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu quét mã liền mạch mà không cần trải nghiệm máy ảnh hay giao diện người dùng tuỳ chỉnh. Quá trình triển khai hoàn toàn diễn ra trong Dịch vụ Google Play, đảm bảo tác động tối thiểu đến kích thước ứng dụng.

Kể từ phiên bản 16.1.0, bạn có thể bật tính năng tự động thu phóng để cho phép công cụ quét mã của Google tự động quét mã vạch ở xa máy ảnh. Khi người dùng hướng thiết bị vào một mã vạch, trình quét sẽ phát hiện và phóng to mã vạch đó một cách thông minh. Điều này giúp bạn không cần phải điều chỉnh mức thu phóng thủ công, nhờ đó giúp quá trình quét mã vạch trở nên nhanh hơn, chính xác hơn và dễ tiếp cận hơn (xem Video 2).

Video 1. Tích hợp trình quét mã của Google Video 2. Hiệu ứng tự động thu phóng

Đối với các trường hợp sử dụng phức tạp hơn đòi hỏi giao diện người dùng tuỳ chỉnh, bạn nên sử dụng trực tiếp API quét mã vạch của bộ công cụ học máy.

Nếu bạn có câu hỏi, muốn báo cáo lỗi hoặc cần được hỗ trợ, hãy truy cập trang cộng đồng Bộ công cụ học máy.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Định cấu hình ứng dụng

 1. Trong tệp settings.gradle cấp cao nhất, hãy đưa Kho lưu trữ Maven của GoogleKho lưu trữ trung tâm Maven vào trong khối dependencyResolutionManagement:

  dependencyResolutionManagement {
   repositories {
    google()
    mavenCentral()
   }
  }
  
 2. Thêm phần phụ thuộc Dịch vụ Google Play cho SDK play-services-code-scanner vào tệp bản dựng Gradle của mô-đun, thường là app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0'
  }
  
 3. Bạn có thể định cấu hình ứng dụng để Dịch vụ Google Play tự động tải mô-đun trình quét xuống thiết bị trong khi ứng dụng được cài đặt từ Cửa hàng Play.

  <application ...>
   ...
   <meta-data
     android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
     android:value="barcode_ui"/>
   ...
  </application>
  

  Bạn cũng có thể kiểm tra rõ ràng tính sẵn có của mô-đun trình quét và yêu cầu tải xuống thông qua ModuleInstallClient API của Dịch vụ Google Play.

  Nếu bạn không cho phép tải mô-đun xuống tại thời điểm cài đặt hoặc yêu cầu tải xuống rõ ràng (và mô-đun máy quét chưa được cài đặt cho một trường hợp sử dụng khác), thì Dịch vụ Google Play sẽ tải mô-đun trình quét xuống vào lần đầu tiên sử dụng.

Quét mã

Thực hiện các bước sau để quét mã vạch.

 1. Không bắt buộc: Định cấu hình trình quét mã.

  Nếu biết định dạng mã vạch mà bạn muốn đọc, bạn có thể cải thiện tốc độ của trình phát hiện mã vạch bằng cách định cấu hình để chỉ phát hiện những định dạng đó. Ví dụ: để chỉ phát hiện mã Aztec và mã QR, hãy tạo một đối tượng GmsBarcodeScannerOptions như trong ví dụ sau:

  Kotlin

  val options = GmsBarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
      Barcode.FORMAT_QR_CODE,
      Barcode.FORMAT_AZTEC)
    .build()
  

  Java

  GmsBarcodeScannerOptions options = new GmsBarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
      Barcode.FORMAT_QR_CODE,
      Barcode.FORMAT_AZTEC)
    .build();
  

  Theo mặc định, tính năng tự động thu phóng sẽ tắt. Để bật chức năng tự động thu phóng kể từ phiên bản 16.1.0, hãy gọi enableAutoZoom() như trong đoạn mã ví dụ sau đây.

  Kotlin

  val options = GmsBarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .enableAutoZoom() // available on 16.1.0 and higher
    .build()
  

  Java

  GmsBarcodeScannerOptions options = new GmsBarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .enableAutoZoom() // available on 16.1.0 and higher
    .build();
  
 2. Lấy một thực thể của GmsBarcodeScanner, như trong mã ví dụ:

  Kotlin

  val scanner = GmsBarcodeScanning.getClient(this)
  // Or with a configured options
  // val scanner = GmsBarcodeScanning.getClient(this, options)
  

  Java

  GmsBarcodeScanner scanner = GmsBarcodeScanning.getClient(this);
  // Or with a configured options
  // GmsBarcodeScanner scanner = GmsBarcodeScanning.getClient(context, options);
  
 3. Yêu cầu quét mã bằng cách gọi startScan().

  Kotlin

  scanner.startScan()
    .addOnSuccessListener { barcode ->
      // Task completed successfully
    }
    .addOnCanceledListener {
      // Task canceled
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
    }
  

  Java

  scanner
    .startScan()
    .addOnSuccessListener(
      barcode -> {
       // Task completed successfully
      })
    .addOnCanceledListener(
      () -> {
       // Task canceled
      })
    .addOnFailureListener(
      e -> {
       // Task failed with an exception
      });
  
 4. Xử lý Barcode thu được.

  Kotlin

  val rawValue: String? = barcode.rawValue
  

  Java

  String rawValue = barcode.getRawValue();