یادداشت های انتشار

آخرین نسخه ها

Android API آخرین نسخه ها

شناسه گروه نام مصنوع نسخه اخرین بروزرسانی
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 08/01/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-document scanner 16.0.0-beta1 2024/02/20
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta5 11/07/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 2022/08/16
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 12/06/2022
com.google.android.gms play-services-mlkit-subject-segmentation 16.0.0-beta1 11/07/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-japanese 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-تشخیص-متن-کره ای 16.0.0 05/02/2023
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 08/01/2023
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 08/01/2023
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 2023/01/31
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta5 2024/02/20
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.6 2024/02/20
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta2 2024/02/20
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.8 2024/02/20
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.2 11/07/2023
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.5 2024/02/20
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.1 2024/02/20
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.1 11/07/2023
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 2022/01/25
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta4 2024/02/20
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta4 2024/02/20
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta5 2024/02/20
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.3 2024/02/20
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 05/02/2023
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.2 11/07/2023

آخرین نسخه های iOS API

نام مصنوع نسخه اخرین بروزرسانی
GoogleMLKit 6.0.0 2024/04/17
اسکن بارکد MLKit 5.0.0 2024/04/17
MLKitCommon 11.0.0 2024/04/17
MLKitDigitalInkRecognition 5.0.0 2024/04/17
MLKitEntityExtraction 1.0.0-بتا12 2024/04/17
MLKitFaceDetection 5.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabeling 5.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabelingCommon 7.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabelingCustom 5.0.0 2024/04/17
MLKitLanguageID 6.0.0 2024/04/17
MLKitLinkFirebase 5.0.0 2024/04/17
MLKit ObjectDetection 5.0.0 2024/04/17
MLKitObjectDetectionCommon 7.0.0 2024/04/17
MLKitObjectDetectionCustom 5.0.0 2024/04/17
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta11 2024/04/17
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta11 2024/04/17
MLKitSmartReply 5.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition (v2) 4.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionCommon 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionچینی 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionDevanagari 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition ژاپنی 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition کره ای 3.0.0 2024/04/17
MLKit Translate 5.0.0 2024/04/17
MLKitVision 7.0.0 2024/04/17
MLImage 1.0.0-beta5 2024/02/20

تاریخچه انتشار

17 آوریل 2024

این نسخه شامل بهبودهایی است.

آخرین نسخه های iOS API

نام مصنوع نسخه اخرین بروزرسانی
GoogleMLKit 6.0.0 2024/04/17
اسکن بارکد MLKit 5.0.0 2024/04/17
MLKitCommon 11.0.0 2024/04/17
MLKitDigitalInkRecognition 5.0.0 2024/04/17
MLKitEntityExtraction 1.0.0-بتا12 2024/04/17
MLKitFaceDetection 5.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabeling 5.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabelingCommon 7.0.0 2024/04/17
MLKitImageLabelingCustom 5.0.0 2024/04/17
MLKitLanguageID 6.0.0 2024/04/17
MLKitLinkFirebase 5.0.0 2024/04/17
MLKit ObjectDetection 5.0.0 2024/04/17
MLKitObjectDetectionCommon 7.0.0 2024/04/17
MLKitObjectDetectionCustom 5.0.0 2024/04/17
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta13 2024/04/17
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta11 2024/04/17
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta11 2024/04/17
MLKitSmartReply 5.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition (v2) 4.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionCommon 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionچینی 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognitionDevanagari 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition ژاپنی 3.0.0 2024/04/17
MLKitTextRecognition کره ای 3.0.0 2024/04/17
MLKit Translate 5.0.0 2024/04/17
MLKitVision 7.0.0 2024/04/17
MLImage 1.0.0-beta5 2024/02/20

بهبودها

 • در iOS، مانیفست حریم خصوصی به‌روزرسانی شده است.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی GoogleToolboxForMac را در MLKitCommon از "~>2.1" به ">= 4.2.1، < 5.0" ارتقا داد.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی GTMSessionFetcher/Core در MLKitCommon از ">= 1.1، < 4.0" به ">= 3.3.2، < 4.0" ارتقا یافت.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی GoogleDataTransport در MLKitCommon از "~>9.0" به ">= 9.4.1، < 10.0" ارتقا یافت.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی GoogleUtilities/UserDefaults در MLKitCommon از "~> 7.0" به ">= 7.13.0، < 8.0" ارتقا یافت.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی FirebaseCore در MLKitLinkFirebase را از ">= 10.0، <12.0" به ">= 10.23.0، <12.0" ارتقا داد.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی FirebaseInstallations در MLKitLinkFirebase را از ">= 10.0، <12.0" به ">= 10.23.0، <12.0" ارتقا داد.

20 فوریه 2024

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 5.0.0 2024/02/20
اسکن بارکد MLKit 4.0.0 2024/02/20
MLKitCommon 10.0.0 2024/02/20
MLKitDigitalInkRecognition 4.0.0 2024/02/20
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta11 2024/02/20
MLKitFaceDetection 4.0.0 2024/02/20
MLKitImageLabeling 4.0.0 2024/02/20
MLKitImageLabelingCommon 6.0.0 2024/02/20
MLKitImageLabelingCustom 4.0.0 2024/02/20
MLKitLanguageID 5.0.0 2024/02/20
MLKitLinkFirebase 4.0.0 2024/02/20
MLKit ObjectDetection 4.0.0 2024/02/20
MLKitObjectDetectionCommon 6.0.0 2024/02/20
MLKitObjectDetectionCustom 4.0.0 2024/02/20
MLKitPoseDetection 1.0.0-بتا12 2024/02/20
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-بتا12 2024/02/20
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-بتا12 2024/02/20
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta10 2024/02/20
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta10 2024/02/20
MLKitSmartReply 4.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognition (v2) 3.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognitionCommon 2.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognitionچینی 2.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognitionDevanagari 2.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognition ژاپنی 2.0.0 2024/02/20
MLKitTextRecognition کره ای 2.0.0 2024/02/20
MLKit Translate 4.0.0 2024/02/20
MLKitVision 6.0.0 2024/02/20
MLImage 1.0.0-beta5 2024/02/20

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-document scanner 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta5 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-subject-segmentation 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 نه
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta5 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.6 آره
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.8 آره
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.2 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.5 آره
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.1 آره
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta5 آره
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.3 آره
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.2 نه

ویژگی های جدید

 • در اندروید، Document Scanner API جدید اضافه شده است که یک جریان اسکن را با منطق UI و ML ارائه می دهد.

بهبودها

 • در اندروید، آسیب‌پذیری امنیتی ناشی از نسخه قدیمی‌تر وابستگی play-services-basement برطرف شد.
 • در iOS، پشتیبانی از Xcode 15.1.0 اضافه شده است.
 • در iOS، آسیب‌پذیری امنیتی ثابت در کتابخانه libwebp یافت شد.
 • در iOS، وابستگی های Cocoapods را به روز کرد تا با Firebase 10 سازگار باشد.
 • در iOS، TextRecognition را برای استفاده از نسخه جدیدتر FlatBuffers اصلاح کرد.
 • در iOS، توضیحاتی درباره استفاده از API های دلیل مورد نیاز در فایل های مانیفست حریم خصوصی اضافه شد.
 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده iOS از 11.0 به 12.0 افزایش یافت.

7 نوامبر 2023

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta5 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-subject-segmentation 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 نه
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.2 آره
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.1 آره
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.2 آره

ویژگی های جدید

 • در اندروید، Subject Segmentation API جدید اضافه شده است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد چندین سوژه را از پس زمینه در یک تصویر جدا کنند.

بهبودها

1 آگوست 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.3.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 نه
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.1.0 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.2.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

2 مه 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.2.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 19.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-mlkit-متن-شناسایی-چینی 16.0.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition-devanagari 16.0.0 آره
com.google.android.gms خدمات-پلی-ملکیت-متن-ژاپنی 16.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-ملکیت-متن-کره ای 16.0.0 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.1.0 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • در Android، نسخه جدا نشده Text Recognition API برای اسکریپت لاتین را در 29 مارس 2023 ارتقا داد. عملکرد بهبود یافته و پشتیبانی همه جانبه اضافه شد.
 • در Android، نسخه جدا نشده از Text Recognition را به اسکریپت های چینی، دوانگاری، ژاپنی و کره ای علاوه بر لاتین گسترش داد. این API عملکردهای مشابهی را در مقایسه با نسخه همراه ارائه می‌کند، اما با پشتیبانی Google Play Services، تأثیر اندازه برنامه تنها به 260 کیلوبایت کاهش یافته است.
 • در Android، نسخه بسته‌شده درجه‌بندی Text recognition v2 از نسخه بتا به دسترسی عمومی.

21 مارس 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 4.0.0 آره
اسکن بارکد MLKit 3.0.0 آره
MLKitCommon 9.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 3.0.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta10 آره
MLKitFaceDetection 3.0.0 آره
MLKitImageLabeling 3.0.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 5.0.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 3.0.0 آره
MLKitLanguageID 4.0.0 آره
MLKitLinkFirebase 3.0.0 آره
MLKitMDD 5.0.0 آره
MLKitNaturalLanguage 5.0.0 آره
MLKit ObjectDetection 3.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 5.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 3.0.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta11 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta11 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta11 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta9 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta9 آره
MLKitSmartReply 3.0.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 2.0.0 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0 آره
MLKit Translate 3.0.0 آره
MLKitVision 5.0.0 آره
MLKitVisionKit 6.0.0 آره
MLKitXenoCommon 1.0.0-beta11 آره
MLImage 1.0.0-beta4 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.2.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.1.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • در Android، Google Code Scanner را از نسخه بتا به حالت عمومی ارتقا داد.
 • در Android، پشتیبانی برای بازگرداندن همه بارکدهای احتمالی در اسکن بارکد اضافه شده است.
 • در iOS، تشخیص متن نسخه 2 از بتا به دسترسی عمومی درجه‌بندی شد.

بهبودها

 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 14.2.0 افزایش داد.
 • در iOS، حداقل نسخه پشتیبانی شده iOS از 10.0 به 11.0 افزایش یافت.
 • در iOS، پشتیبانی از بیت کد حذف شد.
 • در iOS، محدوده نسخه‌های وابستگی‌های GTMSessionFetcher/Core در MLKitCommon، MLKitLinkFirebase، MLKitNaturalLanguage و MLKitVision را برای پشتیبانی از Firebase 10 ارتقا داد.

31 ژانویه 2023

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.3 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.1.0 آره
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

6 دسامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی های جدید و رفع اشکال است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-smart-reply 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.3 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 نه

ویژگی های جدید

 • نسخه جدا نشده از Smart reply API در Android اضافه شد. نسخه جدا نشده حجم دانلود برنامه را 5.5 مگابایت در مقایسه با نسخه همراه کاهش می دهد.

رفع اشکال

 • در Android، مشکل اسکن بارکد که از پیکربندی Bitmap به غیر از ARGB_8888 پشتیبانی نمی‌کرد، برطرف شد.

20 سپتامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit پوز-تشخیص-دقیق 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

ویژگی های جدید

 • نسخه همراه Face mesh detection API در Android اضافه شد. نسخه بتای عمومی API برای چهره‌هایی که در فاصله 2 متری (~7 فوت) دوربین قرار دارند، بهترین عملکرد را دارد و 468 نقطه سه بعدی و اطلاعات مثلثی را برای چهره‌های شناسایی شده با تأخیر کم (14 میلی‌ثانیه در دستگاه‌های Pixel 3) ارائه می‌کند. وقتی در حالت BOUNDING_BOX_ONLY هستید، تأخیر را می‌توان تا 20% کاهش داد.

بهبودها

 • در Android، با فعال کردن استنتاج مدل fp16 در پردازنده‌های پشتیبانی‌شده، تأخیر Pose Detection API بهبود یافته است.
 • در اندروید، با ارائه اطلاعات نمادها و چرخش در نتیجه تشخیص ، تشخیص متن نسخه 2 بهبود یافته است.

20 سپتامبر 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و بهبودهای جدید است.

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.2 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit تشخیص چهره مش 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی - سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta6 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

ویژگی های جدید

 • نسخه همراه Face Mesh Detection API در اندروید اضافه شد. نسخه بتای عمومی API برای چهره هایی در فاصله ~2 متری یا ~6.5 فوتی دوربین بهترین عملکرد را دارد و 468 نقطه سه بعدی و اطلاعات مثلث را برای چهره های شناسایی شده با تأخیر کم (14 میلی ثانیه در دستگاه های Pixel 3) ارائه می دهد. هنگامی که در حالت BOUNDING_BOX_ONLY هستید، تأخیر را می توان تا 20٪ کاهش داد.

بهبودها

 • در Android، تأخیر Pose Detection API با فعال کردن استنتاج مدل fp16 در CPUهای پشتیبانی شده بهبود یافته است.
 • در اندروید، با ارائه اطلاعات نمادها و چرخش در نتیجه تشخیص ، تشخیص متن نسخه 2 بهبود یافته است.

23 آگوست 2022

بهبودها

 • در اندروید، نسخه جدا نشده API اسکن بارکد را ارتقا داد. بهبود فراخوان، تأخیر دم طولانی، تحمل تصویر با کیفیت پایین و پایداری جعبه مرزی. عملکرد خود را به صورت جفت با عملکرد نسخه همراه به ارمغان آورد. خدمات Google Play این ارتقا را به صورت خودکار انجام می دهد، بنابراین نیازی به تغییر در برنامه شما نیست.

16 آگوست 2022

این نسخه شامل بهبودهایی است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 3.2.0 آره
اسکن بارکد MLKit 2.2.0 آره
MLKitCommon 8.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 2.2.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta9 آره
MLKitFaceDetection 2.2.0 آره
MLKitImageLabeling 2.2.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 4.2.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 2.2.0 آره
MLKitLanguageID 3.2.0 آره
MLKitLinkFirebase 2.2.0 آره
MLKitNaturalLanguage 4.2.0 آره
MLKit ObjectDetection 2.2.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 4.2.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 2.2.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-بتا10 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta10 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta10 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta8 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta8 آره
MLKitSmartReply 2.2.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-بتا6 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0-beta6 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0-beta6 آره
MLKit Translate 2.2.0 آره
MLKitVision 4.2.0 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.8 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta4 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.1 آره
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 نه
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit اشیاء-تشخیص-سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 نه
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.1 آره

بهبودها

 • در Android و iOS، مدل‌های ارتقا یافته برای Translate برای دقت بهتر.
 • در Android، نسخه جدا نشده شناسایی زبان را از نسخه بتا فارغ‌التحصیل کرد.
 • در Android، امتیاز اطمینان برای تشخیص متن و تشخیص متن نسخه ۲ .
 • در Android، رابط OptionalModuleApi برای هر ML Kit Detector که از نسخه جدا نشده پشتیبانی می‌کند، پیاده‌سازی شده است، به طوری که می‌توانید از خدمات Google Play ModuleInstallClient API برای کنترل نصب و بررسی در دسترس بودن هنگام استفاده از نسخه‌های جدا نشده استفاده کنید.
 • در iOS، محدوده نسخه وابستگی FirebaseCore و FirebaseInstallations در MLKitLinkFirebase را از 8.x به 9.x ارتقا داد تا ML Kit با Firebase 9.x سازگار شود.

28 ژوئن 2022

این نسخه شامل بهبودهایی است.

جزئیات API iOS

جدول زیر API های iOS را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

نام مصنوع نسخه به روز شد؟
GoogleMLKit 3.1.0 آره
اسکن بارکد MLKit 2.1.0 آره
MLKitCommon 7.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 2.1.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta8 آره
MLKitFaceDetection 2.1.0 آره
MLKitImageLabeling 2.1.0 آره
MLKitImageLabelingCommon 4.1.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 2.1.0 آره
MLKitLanguageID 3.1.0 آره
MLKitLinkFirebase 2.1.0 آره
MLKitNaturalLanguage 4.1.0 آره
MLKit ObjectDetection 2.1.0 آره
MLKitObjectDetectionCommon 4.1.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 2.1.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta9 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta9 آره
MLKitPoseDetectionCommon 1.0.0-beta9 آره
MLKitSegmentationCommon 1.0.0-beta7 آره
MLKitSegmentationSelfie 1.0.0-beta7 آره
MLKitSmartReply 2.1.0 آره
MLKitTextRecognition (v2) 1.4.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionCommon 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionچینی 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognitionDevanagari 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognition ژاپنی 1.0.0-beta5 آره
MLKitTextRecognition کره ای 1.0.0-beta5 آره
MLKit Translate 2.1.0 آره
MLKitVision 4.1.0 آره

جزئیات API Android

جدول زیر API های اندروید را که در این نسخه تغییر کرده اند فهرست می کند.

شناسه گروه نام مصنوع نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 18.0.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 17.0.1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.7 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling-custom 16.0.0-beta3 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-language-id 17.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 18.0.0 نه
com.google.android.gms پخش-خدمات-کد-اسکنر 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit بارکد اسکن 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص جوهر دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استخراج 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit برچسب گذاری تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit تصویر-برچسب-سفارشی 17.0.1 نه
com.google.mlkit شناسه زبان 17.0.4 آره
com.google.mlkit لینک فایر بیس 17.0.0 نه
com.google.mlkit تشخیص شی 17.0.0 نه
com.google.mlkit اشیاء-تشخیص-سفارشی 17.0.0 نه
com.google.mlkit playstore-dynamic-feature-support 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تشخیص وضعیت 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit pose-detection-accurate 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی-سلفی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit پاسخ هوشمند 17.0.2 آره
com.google.mlkit تشخیص متن 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-چینی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-دوانگاری 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-ژاپنی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit متن-تشخیص-کره ای 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 نه

بهبودها

 • مدل پاسخ هوشمند بهبود یافته برای تولید پاسخ های دقیق تر و به طور قابل توجهی اندازه مدل مدل 5 مگابایتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
 • در Android ، گزینه ای اضافه شده است تا کاربران بتوانند بارکد را به صورت دستی از نمایش اسکنر در API اسکنر کد Google وارد کنند.

10 مه 2022

این نسخه شامل ویژگی های جدید است.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس-سرویس-اسکنر 16.0.0-beta1 آره

ویژگی های جدید

 • API جدید Scanner Code Google را در Android اضافه کرد. بتا عمومی اسکنر Google Code یک راه حل کامل برای اسکن کدهای بدون نیاز به برنامه شما برای درخواست مجوز دوربین ، ضمن حفظ حریم شخصی کاربر ، ارائه می دهد. این کار با واگذاری وظیفه اسکن کد به خدمات Google Play و بازگشت فقط نتایج اسکن به برنامه شما انجام می شود.

26 آوریل 2022

این نسخه شامل پیشرفت ها است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
گوگلمکیت 3.0.0 آره
MLKITBarCodesCanning 2.0.0 آره
MLKitCommon 6.0.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 2.0.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta7 آره
mlkitfacedetection 2.0.0 آره
مگس 2.0.0 آره
mlkitimageLabelingCommon 4.0.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 2.0.0 آره
mlkitlanguageid 3.0.0 آره
mlkitlinkfirebase 2.0.0 آره
زار 4.0.0 آره
mlkitobjectdetection 2.0.0 آره
mlkitobjectdetectectommon 4.0.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 2.0.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta8 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta8 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta8 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta6 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta6 آره
mlkitsmartreply 2.0.0 آره
Mlkittextrecognition (V2) 1.4.0-beta4 آره
mlkittextrecognitionmon 1.0.0-beta4 آره
mlkittextrecognitionshines 1.0.0-beta4 آره
mlkittextrecognitiondevanagari 1.0.0-beta4 آره
رفیق 1.0.0-beta4 آره
mlkittextrecognitionkorean 1.0.0-beta4 آره
از بین بردن 2.0.0 آره
MLKitvision 4.0.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 18.0.0 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 17.0.1 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.7 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-IMAGE-LABELING-CUSTOM 16.0.0-beta3 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 17.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 18.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 نه
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 17.0.1 نه
com.google.mlkit زبان 17.0.3 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 17.0.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 17.0.0 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 17.0.0 نه
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit شناسایی 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 18.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit با هوشمند 17.0.1 آره
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 نه

پیشرفت

 • مدل پاسخ هوشمند بهبود یافته برای تشخیص بهتر موضوعات حساس.
 • در Android ، تمام مدلهای زبان را در نسخه بسته بندی شده متن V2 API به روزرسانی کرد. عملکرد بهبود یافته و پشتیبانی از همه جهت گیری برای لاتین.
 • در iOS ، حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 13.2.1 افزایش داد.

22 فوریه 2022

این نسخه شامل ویژگی ها و پیشرفت های جدید است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
گوگلمکیت 2.6.0 آره
MLKITBarCodesCanning 1.7.0 آره
MLKitCommon 5.0.0 نه
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.5.0 نه
mlkitentityextraction 1.0.0-beta6 نه
mlkitfacedetection 1.5.0 نه
مگس 1.5.0 نه
mlkitimageLabelingCommon 3.0.0 نه
mlkitimageLabelingCustom 1.5.0 نه
mlkitlanguageid 2.0.0 نه
mlkitlinkfirebase 1.5.0 نه
زار 3.0.0 نه
mlkitobjectdetection 1.5.0 نه
mlkitobjectdetectectommon 3.0.0 نه
mlkitobjectdetectecustom 1.5.0 نه
mlkitpospeetection 1.0.0-beta7 نه
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta7 نه
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta7 نه
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta5 نه
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta5 نه
mlkitsmartreply 1.5.0 نه
Mlkittextrecognition (V2) 1.4.0-beta3 نه
mlkittextrecognitionmon 1.0.0-beta3 نه
mlkittextrecognitionshines 1.0.0-beta3 نه
mlkittextrecognitiondevanagari 1.0.0-beta3 نه
رفیق 1.0.0-beta3 نه
mlkittextrecognitionkorean 1.0.0-beta3 نه
از بین بردن 1.5.0 نه
MLKitvision 3.0.0 نه

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 18.0.0 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 17.0.1 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.7 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-IMAGE-LABELING-CUSTOM 16.0.0-beta3 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 17.0.0-beta1 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 18.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد 17.0.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 18.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.5 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.7 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 17.0.1 نه
com.google.mlkit زبان 17.0.3 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 17.0.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 17.0.0 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 17.0.0 نه
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit شناسایی 18.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 18.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta4 نه
com.google.mlkit با هوشمند 17.0.0 نه
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta3 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 نه

ویژگی های جدید

پیشرفت

 • در Android ، مدل های به روز شده در نسخه بسته بندی شده API تشخیص چهره . فراخوان بهبود یافته ، تأخیر برای حالت دقیق و کاهش ضربه اندازه APK از 11.6 مگابایت به 6.9 مگابایت.
 • در iOS ، از کد ECI برای رمزگذاری متن CP437 در API اسکن بارکد پشتیبانی کنید.

25 ژانویه 2022

این نسخه شامل پیشرفت های داخلی و رفع اشکال در Android است.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 18.0.0 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 17.0.0 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.7 آره
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-IMAGE-LABELING-CUSTOM 16.0.0-beta3 آره
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 17.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 18.0.0 آره
com.google.mlkit بارکد 17.0.2 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 18.0.0 آره
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.4 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.7 آره
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 17.0.1 آره
com.google.mlkit زبان 17.0.3 آره
com.google.mlkit فیزر لینک 17.0.0 آره
com.google.mlkit کشف شیء 17.0.0 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 17.0.0 آره
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit شناسایی 18.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 18.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta4 آره
com.google.mlkit با هوشمند 17.0.0 آره
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 17.0.0 آره

پیشرفت

 • از حاشیه نویسی های سختگیرانه ( @NonNull و @Nullable ) استفاده می شود که قبلاً @RecentlyNonNull و @RecentlyNullable استفاده شده است. با این تغییر ، آنچه که یک بار باعث هشدار تهی شده است ، اکنون هنگام ساخت کد کوتلین یا استفاده از چارچوب های بررسی null Java باعث خطایی خواهد شد.
 • در Android ، از کد ECI برای رمزگذاری متن CP437 در API اسکن بارکد پشتیبانی کنید. .

رفع اشکال

 • مسئله اسکن بارکد را برطرف کرد که کد 128b و کد 128C مقدار خام دارای شخصیت دیگری است.

14 دسامبر 2021

این نسخه شامل پیشرفت های داخلی و رفع اشکال است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
گوگلمکیت 2.5.0 آره
MLKITBarCodesCanning 1.6.0 آره
MLKitCommon 5.0.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.5.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta6 آره
mlkitfacedetection 1.5.0 آره
مگس 1.5.0 آره
mlkitimageLabelingCommon 3.0.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 1.5.0 آره
mlkitlanguageid 2.0.0 آره
mlkitlinkfirebase 1.5.0 آره
زار 3.0.0 آره
mlkitobjectdetection 1.5.0 آره
mlkitobjectdetectectommon 3.0.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 1.5.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta7 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta7 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta7 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta5 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta5 آره
mlkitsmartreply 1.5.0 آره
Mlkittextrecognition (V2) 1.4.0-beta3 آره
mlkittextrecognitionmon 1.0.0-beta3 آره
mlkittextrecognitionshines 1.0.0-beta3 آره
mlkittextrecognitiondevanagari 1.0.0-beta3 آره
رفیق 1.0.0-beta3 آره
mlkittextrecognitionkorean 1.0.0-beta3 آره
از بین بردن 1.5.0 آره
MLKitvision 3.0.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 17.0.0 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.2.1 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.6 آره
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-IMAGE-LABELING-CUSTOM 16.0.0-beta2 آره
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 16.0.0-beta2 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 17.0.1 آره
com.google.mlkit بارکد 17.0.1 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 17.0.1 آره
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.3 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.6 آره
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 17.0.0 آره
com.google.mlkit زبان 17.0.2 آره
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.8 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.4 آره
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta7 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta7 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta3 آره
com.google.mlkit با هوشمند 16.2.0 نه
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

رفع اشکال

 • رفع مسئله در تشخیص متن v2 از جلوگیری از تشخیص متن از بازگشت صحیح زبانهای شناخته شده.
 • در Android ، مسئله ای را در شناسایی زبان برطرف کرد که در آن ممکن است برنامه هنگام ارتقاء به AGP 7.0.0 یا بعد از آن خراب شود.
 • در Android ، مسئله ای در تشخیص Pose که در آن جدول مرجع محلی می تواند سرریز شود.
 • در Android ، مسئله ای در تشخیص جوهر دیجیتال و استخراج موجودیت در جایی که می توان یک استثناء زمان اجرا را هنگامی که برنامه API سطح 31 را هدف قرار داده و روی Android S. اجرا می شود ، برطرف کرد.
 • در iOS ، هنگامی که بارکد در قالب UTF-8 رمزگذاری نشده است تا با مرجع API مطابقت داشته باشد ، nil را برای rawValue برگردانید.

28 سپتامبر 2021

این نسخه شامل ویژگی های جدید ، پیشرفت ها و رفع اشکال است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
گوگلمکیت 2.4.0 آره
MLKITBarCodesCanning 1.5.0 آره
MLKitCommon 4.0.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.4.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta5 آره
mlkitfacedetection 1.4.0 آره
مگس 1.4.0 آره
mlkitimageLabelingCommon 2.0.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 1.4.0 آره
mlkitlanguageid 1.4.0 آره
mlkitlinkfirebase 1.4.0 آره
زار 2.0.0 آره
mlkitobjectdetection 1.4.0 آره
mlkitobjectdetectectommon 2.0.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 1.4.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta6 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta6 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta6 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta4 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta4 آره
mlkitsmartreply 1.4.0 آره
Mlkittextrecognition (V2) 1.4.0-beta2 آره
mlkittextrecognitionmon 1.0.0-beta2 آره
mlkittextrecognitionshines 1.0.0-beta2 آره
mlkittextrecognitiondevanagari 1.0.0-beta2 آره
رفیق 1.0.0-beta2 آره
mlkittextrecognitionkorean 1.0.0-beta2 آره
از بین بردن 1.4.0 آره
MLKitvision 2.0.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.2.1 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.2.0 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.5 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-IMAGE-LABELING-CUSTOM 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 16.0.0-beta2 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 17.0.0 نه
com.google.mlkit بارکد 17.0.0 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 17.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.2 نه
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.5 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 17.0.1 آره
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.7 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.3 نه
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta6 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta6 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.2.0 نه
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

ویژگی های جدید

 • در Android ، نسخه جدا نشده API برچسب زدن به تصویر سفارشی ، با حمایت Google Play Services ، برای کاهش تأثیر در اندازه APK از 5.5 مگابایت به 600 کیلوبایت اضافه شد.
 • در iOS ، ویژگی های recognizedLanguages را برای تشخیص متن v2 به TextElement اضافه کرد.

پیشرفت

رفع اشکال

 • در Android ، مسئله ای را در شناسایی زبان برطرف کرد که در آن SDK می تواند یک برچسب unknown غیر منتظره را برگرداند.
 • در iOS ، هنگام تولید فایل .ipa ، یک مسئله بازسازی بیت را ثابت کرد.

11 آگوست 2021

این نسخه شامل ویژگی ها و پیشرفت های جدید است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
MLKITBarCodesCanning 1.4.0 آره
MLKitCommon 3.1.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.3.0 نه
mlkitentityextraction 1.0.0-beta4 نه
mlkitfacedetection 1.3.0 نه
مگس 1.3.0 نه
mlkitimageLabelingCommon 1.3.0 نه
mlkitimageLabelingCustom 1.3.0 نه
mlkitlanguageid 1.3.0 نه
mlkitlinkfirebase 1.3.0 نه
mlkitobjectdetection 1.3.0 نه
mlkitobjectdetectectommon 1.3.0 نه
mlkitobjectdetectecustom 1.3.0 نه
mlkitpospeetection 1.0.0-beta5 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta5 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta5 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta3 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta3 آره
mlkitsmartreply 1.3.0 نه
Mlkittextrecognition (V2) 1.4.0-beta1 آره
mlkittextrecognitionmon 1.0.0-beta1 آره
mlkittextrecognitionshines 1.0.0-beta1 آره
mlkittextrecognitiondevanagari 1.0.0-beta1 آره
رفیق 1.0.0-beta1 آره
mlkittextrecognitionkorean 1.0.0-beta1 آره
از بین بردن 1.3.0 نه
MLKitvision 1.3.0 نه

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.2.1 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.2.0 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.5 نه
com.google.android.gms سرویس بازی-MLKIT-LANGUAGE-ID 16.0.0-beta1 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 17.0.0 آره
com.google.mlkit بارکد 17.0.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 17.0.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.2 نه
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.5 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 17.0.0 آره
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.6 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.3 نه
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta5 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta5 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta2 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.2.0 آره
com.google.mlkit شناخت متن 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit متناسب با متن-چینی 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit تشخیص متن-دیواناگاری 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit متفرق متن-ژاپنی 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit متناسب با متن 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

ویژگی های جدید

 • به رسمیت شناختن متن V2 ، که علاوه بر لاتین ، پشتیبانی از اسکریپت های چینی ، Devanagari ، ژاپنی و کره ای را نیز اضافه می کند و دامنه زبانهای پشتیبانی شده را به شدت افزایش می دهد. این API به عنوان یک کتابخانه بسته بندی شده ارائه می شود و شامل شناسایی بلوک/پاراگراف مبتنی بر ML و مدل های به روز شده برای افزایش دقت تشخیص است.
 • در Android ، نسخه جدا نشده شناسایی زبان ، با حمایت Google Play Services ، برای کاهش تأثیر در اندازه APK در حدود 500 کیلوبایت اضافه شد.

پیشرفت

 • نسخه بسته بندی شده API اسکن بارکد را به روز کرد. فراخوان بهبود یافته ، تأخیر دم بلند ، تحمل تصویر با کیفیت پایین و پایداری جعبه محدود.
 • برای دقت بهتر API تشخیص Pose را به روز کرد. همچنین ، مختصات Z آزمایشی برای نقاط دیدنی صورت اضافه شده است.
 • در Android ، مدل های به روز شده برای شناسایی زبان ، برای بهبود دقت.

تغییر تغییرات

 • در Android ، دو تغییر شکستن برای تشخیص متن وجود دارد:
  • روش TextRecognition.getClient() حذف شده است. لطفاً به جای آن از TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS) استفاده کنید.
  • TextRecognizerOptions از com.google.mlkit.vision.text به com.google.mlkit.vision.text.latin منتقل می شود.
 • در Android ، برای اسکن بارکد و شناسایی زبان ، دست اندازهای اصلی نسخه فقط به دلیل شکستن تغییرات در API های غیر عمومی است. هنگام به روزرسانی نسخه های وابستگی آنها در برنامه شما ، هیچ تغییر کد لازم نیست.
 • در Android ، کیت ML به دلیل استفاده بسیار کم دیگر از سطح API 16 ، 17 و 18 پشتیبانی نمی کند. API سطح 19 (KITKAT) اکنون حداقل سطح پشتیبانی شده است.

توجه داشته باشید

 • در iOS ، برای نگه داشتن پروژه خود در نسخه V1 تشخیص متن ، حتماً به نسخه 2.2.0 یا پایین تر در Podfile خود پین کنید. به عنوان مثال ، اضافه کردن pod 'GoogleMLKit/TextRecognition','2.2.0' به پرونده POD برنامه شما را به آخرین نسخه V1 این ویژگی تبدیل می کند.

29 ژوئن 2021

این نسخه شامل ویژگی ها و پیشرفت های جدید است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
MLKITBarCodesCanning 1.3.0 آره
MLKitCommon 3.0.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.3.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta4 آره
mlkitfacedetection 1.3.0 آره
مگس 1.3.0 آره
mlkitimageLabelingCommon 1.3.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 1.3.0 آره
mlkitlanguageid 1.3.0 آره
mlkitlinkfirebase 1.3.0 آره
mlkitobjectdetection 1.3.0 آره
mlkitobjectdetectectommon 1.3.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 1.3.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta4 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta4 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta4 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta2 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta2 آره
mlkitsmartreply 1.2.0 آره
شناخت 1.3.0 آره
از بین بردن 1.3.0 آره
MLKitvision 1.3.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.2.0 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.2.0 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.5 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.3.0 آره
com.google.mlkit بارکد 16.2.0 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 17.0.0 آره
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.2 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.5 آره
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.6 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.3 آره
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta4 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta4 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta2 آره
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

ویژگی های جدید

 • پشتیبانی از com.google.android.odml.image.mlimage در Android و Mlimage در iOS ، یک ظرف تصویر مشترک (BETA) برای چارچوب های یادگیری ماشین در دستگاه اضافه شده است.

پیشرفت

 • مدل های استخراج موجودیت را با کیفیت بهبود یافته برای Android و iOS به روز کرد.
 • در Android ، عملکرد Pose Detection برای مشخصات خاص CPU.
 • در Android ، مسئله ناسازگار OKHTTP3 ثابت برای Entity Extraction و API های Digital Ink Recognition .
 • در iOS ، حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 12.4 افزایش داد.
 • در iOS ، دامنه نسخه وابستگی GoogleDataTransport را در MLKitCommon از 8.x به 9.x و محدوده نسخه وابستگی FirebaseCore در MLKitLinkFirebase از 7.x به 8.x به روز کرد تا کیت ML را با Firebase 8.x سازگار کند. MLKitLinkFirebase مهاجرت شده از FirebaseInstanceID به FirebaseInstallations .
 • تغییر تغییر: در iOS ، پشتیبانی از برچسب حذف شده برای مدل های سفارشی از راه دور از راه دور از راه دور بدون برچسب تعبیه شده در ابرداده مدل. لطفاً چنین مدل های از راه دور میزبان کنسول Firebase را با نمونه های حاوی برچسب در ابرداده خود به روز کنید.

02 ژوئن 2021

این نسخه پچ اشکال در com.google.mlkit:face-detection .

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.5 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.7 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.4 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.2.0 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.2 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.2.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.1 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.4 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.5 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.2 نه
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

25 مه 2021

این نسخه شامل ویژگی های جدید و پیشرفت ها است.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.5 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.7 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.4 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.2.0 آره
com.google.mlkit بارکد 16.1.2 آره
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.2.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.1.0 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.4 آره
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.5 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.2 آره
com.google.mlkit پشتیبانی از نمایشنامه-دیامیک- 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

پیشرفت

04 مه 2021

این نسخه پچ ، رگرسیون تصادف را در API برچسب زدن تصویر سفارشی برطرف می کند.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.6 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.3 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.2.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.7 نه
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.3 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.1 آره
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.4 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 نه

رفع اشکال

27 آوریل 2021

این نسخه شامل ویژگی های جدید و پیشرفت ها است.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.6 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.3 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 نه
com.google.mlkit دوربین 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.2.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.7 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.3 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.4 آره
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 آره

پیشرفت

 • در Android ، یک کتابخانه یاور دوربین را برای ویژگی های Vision MLKIT معرفی کرد تا با خروجی دوربین به طور مستقیم در حالت جریان استفاده شود. از فیلمبرداری داخلی استفاده می کند.

 • در Android ، شتاب NNAPI را برای تشخیص و ردیابی شی با مدل های پایه در دستگاه های بیشتر فعال می کند که استنتاج مدل سریعتر را فراهم می کند و باعث صرفه جویی در انرژی می شود.

رفع اشکال

 • در Android ، هنگامی که InputImage توسط bitmap با یک چرخش غیر صفر ساخته شده است ، مسئله ای را در API FaceDetection ثابت کرد.

30 مارس 2021

این نسخه شامل بهبود و رفع اشکال است.

پیشرفت

 • مدلهای جدیدی برای زبانهای اسکریپت Devanagari برای API های تشخیص جوهر دیجیتال اضافه شده است.
 • در Android ، نسخه به روز شده وابستگی های خارجی برای API های تشخیص چهره و API های برچسب زدن تصویر.

رفع اشکال

 • در Android ، مجوز شبکه برای ترجمه API اضافه شده است تا برنامه نیازی به اعلام آن نباشد.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.5 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.3 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.2.0 آره
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.6 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.3 آره
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.3 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 نه
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.2 آره

02 مارس 2021

این نسخه شامل ویژگی ها و پیشرفت های جدید است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
MLKITBarCodesCanning 1.2.0 آره
MLKitCommon 2.1.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.2.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta3 آره
mlkitfacedetection 1.2.0 آره
مگس 1.2.0 آره
mlkitimageLabelingCommon 1.2.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 1.2.0 آره
mlkitlanguageid 1.2.0 آره
mlkitlinkfirebase 1.2.0 آره
mlkitobjectdetection 1.2.0 آره
mlkitobjectdetectectommon 1.2.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 1.2.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta3 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta3 آره
mlkitposedetectioncommon 1.0.0-beta3 آره
mlkitsegmentationCommon 1.0.0-beta1 آره
MLKITSEMENTATIONSELFIE 1.0.0-beta1 آره
mlkitsmartreply 1.2.0 آره
شناخت 1.2.0 آره
از بین بردن 1.2.0 آره
MLKitvision 1.2.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.2 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.5 نه
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.2 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.3 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta3 آره
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta3 آره
com.google.mlkit تقسیم بندی 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 نه

ویژگی های جدید

 • API تقسیم بندی سلفی اضافه شده ، یک راه حل مبتنی بر CPU برای توسعه دهندگان برای جدا کردن پیش زمینه از کاربران در یک صحنه و تمرکز بر آنچه مهم است.

پیشرفت

 • حداقل نسخه پشتیبانی شده Xcode را به 12.2 در iOS افزایش داد.

5 فوریه ، 2021

این انتشار پچ یک اشکال رگرسیون را در API های تشخیص چهره برطرف می کند.

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 نه
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.4 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.2 نه
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 نه
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 نه
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.5 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.2 نه
com.google.mlkit محدب برچسب تصویر 16.3.1 نه
com.google.mlkit زبان 16.1.1 نه
com.google.mlkit فیزر لینک 16.1.0 نه
com.google.mlkit کشف شیء 16.2.3 نه
com.google.mlkit محدب تشخیص شیء 16.3.1 نه
com.google.mlkit شناسایی 17.0.1-beta2 نه
com.google.mlkit تفکیک دقیق 17.0.1-beta2 نه
com.google.mlkit با هوشمند 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 نه

بهبود و رفع اشکال

 • یک اشکال رگرسیون در نسخه های تشخیص چهره 16.1.3 (نازک) و 16.0.4 (بسته بندی شده) وجود داشت که منجر به تشخیص ضعیف صورت شد. این نسخه پچ اشکال را برطرف می کند.

26 ژانویه 2021

این نسخه شامل ویژگی های جدید ، پیشرفت ها و رفع اشکال است.

جزئیات API iOS

در جدول زیر API های iOS که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
MLKITBarCodesCanning 1.1.0 آره
شناخت MLKitDigitalInkRection 1.1.0 آره
mlkitentityextraction 1.0.0-beta2 آره
mlkitfacedetection 1.1.0 آره
مگس 1.1.0 آره
mlkitimageLabelingCustom 1.1.0 آره
mlkitlanguageid 1.1.0 آره
mlkitlinkfirebase 1.1.0 آره
mlkitobjectdetection 1.1.0 آره
mlkitobjectdetectecustom 1.1.0 آره
mlkitpospeetection 1.0.0-beta2 آره
mlkitposeedeTective 1.0.0-beta2 آره
mlkitsmartreply 1.1.0 آره
شناخت 1.1.0 آره
از بین بردن 1.1.0 آره

جزئیات API Android

در جدول زیر ANDROID API های Android که در این نسخه تغییر کرده اند ، لیست شده است.

شناسه گروه نام مصنوعی نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-BARCODE 16.1.4 آره
com.google.android.gms سرویس دهی به صورت-نمایشی 16.1.3 آره
com.google.android.gms سرویس های نمایشی 16.0.2 آره
com.google.android.gms سرویس های بازی-MLKIT-TEXT-Recociation 16.1.3 آره
com.google.mlkit بارکد 16.1.1 آره
com.google.mlkit تشخیص دیجیتال 16.1.0 نه
com.google.mlkit موجودیت-استحکام 16.0.0-beta1 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.4 آره
com.google.mlkit دارای برچسب تصویر 17.0.2 آره
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.1 آره
com.google.mlkit language-id 16.1.1 نه
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 نه
com.google.mlkit object-detection 16.2.3 آره
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.1 آره
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta2 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta2 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 نه

ویژگی های جدید

Improvements and bug fixes

 • The Pose Detection API recognizes more poses, such as when a user is directly facing the camera while doing squats and pushups.
 • The Pose Detection API base and accurate models are significantly smaller. This change does not impact the quality of the models.
 • The Android Vision APIs have been updated. The size of the unbundled variants in the pull-in SDKs backed by Google Play Services is reduced by approximately 16% (~160KB).

8 دسامبر 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API details

The following table lists the iOS APIs that have changed in this release.

Artifact name نسخه به روز شد؟
MLKitBarcodeScanning 1.0.0 آره
MLKitDigitalInkRecognition 1.0.0 آره
MLKitEntityExtraction 1.0.0-beta1 آره
MLKitFaceDetection 1.0.0 آره
MLKitImageLabeling 1.0.0 آره
MLKitImageLabelingCustom 1.0.0 آره
MLKitLanguageID 1.0.0 آره
MLKitLinkFirebase 1.0.0 آره
MLKitObjectDetection 1.0.0 آره
MLKitObjectDetectionCustom 1.0.0 آره
MLKitPoseDetection 1.0.0-beta1 آره
MLKitPoseDetectionAccurate 1.0.0-beta1 آره
MLKitSmartReply 1.0.0 آره
MLKitTextRecognition 1.0.0 آره
MLKitTranslate 1.0.0 آره

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.3 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.2 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.2 آره
com.google.mlkit barcode-scanning 16.1.0 آره
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 نه
com.google.mlkit entity-extraction 16.0.0-beta1 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.3 آره
com.google.mlkit image-labeling 17.0.1 آره
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.3.0 آره
com.google.mlkit language-id 16.1.1 نه
com.google.mlkit linkfirebase 16.1.0 آره
com.google.mlkit object-detection 16.2.2 آره
com.google.mlkit object-detection-custom 16.3.0 آره
com.google.mlkit pose-detection 17.0.1-beta1 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.1-beta1 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 نه

ویژگی های جدید

 • ML Kit is no longer in Beta. All of ML Kit's APIs (excluding Pose Detection and Entity Extraction) have graduated to General Availability status.
 • Added the Entity Extraction API (Beta). This API allows you to detect and locate entities (eg addresses, date/time etc.) from raw text. It supports 11 entity types and 15 languages, using the same technology that powers smart text selection in Android Q+.

  Entity Extraction works fully offline (aside from a one-time download of selected language model, which is ~700KB), and supports both Android and IOS.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change: The AutoML image labeling API is removed. Instead, custom image classification models trained using AutoML Vision Edge are now supported by the Custom Image Labeling and Custom Object Detection & Tracking APIs directly.
 • The Custom Image Labeling and Custom Object Detection & Tracking now support remote models that are hosted in Firebase .
  • Added RemoteModelSource , FirebaseModelSource , and CustomRemoteModel classes to support custom models hosted remotely on Firebase server. Also added the support for creating a LocalModel instance from a manifest path of a local custom model trained by AutoML Vision Edge.
  • For the custom image labeling API, added the remote custom model support to the CustomImageLabelerOptions class.
  • For the custom object detection API, added the remote custom model support to the CustomObjectDetectorOptions class.
 • On Android, significantly reduced the SDK size for Vision APIs. For APIs with unbundled variants (backed by Google Play Services) the pull-in SDK's size reduces by ~900KB (~65% of original size). For all other Vision APIs, the pull-in SDK's size reduces by ~600KB. The exception is Digital Ink Recognition, for which the SDK size remains the same.
 • On Android, enabled NNAPI acceleration for Object Detection & Tracking with Base models in STREAM_MODE on selected devices and OSes (Pixel 3, 3XL, 4, 4XL with Android Q or R at the moment), which provides faster model inference and saves energy.
 • On Android, fixed an issue in Barcode Scanning API where it did not work on some devices running with camera-camera2:1.0.0-beta08 version or later.

2 نوامبر 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/LinkFirebase 0.64.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of FirebaseCore dependency in MLKitLinkFirebase from 6.x to 7.x, FirebaseInstanceID dependency from 4.x to 7.x.

29 اکتبر 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.2

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleUtilities/UserDefaults dependency in MLKitCommon from 6.x to 7.x.

26 اکتبر 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.64.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleDataTransport dependency in MLKitCommon from 7.x to 8.x.

29 سپتامبر 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.64.0

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.2 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.1 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-image-labeling 16.0.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.1 نه
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.3 نه
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 نه
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.2 نه
com.google.mlkit image-labeling 17.0.0 نه
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.1 نه
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.1 نه
com.google.mlkit language-id 16.1.1 نه
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.1 نه
com.google.mlkit object-detection 16.2.1 نه
com.google.mlkit object-detectio-custom 16.2.1 نه
com.google.mlkit pose-detection 17.0.0 آره
com.google.mlkit pose-detection-accurate 17.0.0 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 نه

ویژگی های جدید

 • On Android, added a “thin” variant of Image Labeling API , backed by Google Play Services. Reduces size impact to your app by ~3 MB compared to the bundled variant.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change : Split Pose Detection into two libraries for size optimization. One library only bundles the fast models, while the other only bundles the accurate models. This helps save the application size, if you only use one set of the models. Same change happened to iOS: The PoseDetection pod now contains only the fast models. To use the accurate models, use the PoseDetectionAccurate pod instead.
 • On iOS, fixed a memory leak which occurred during pose detector deallocation.

25 آگوست 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.63.0

Android API details

The following table lists the Android APIs that have changed in this release.

شناسه گروه Artifact name نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.2 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.1 آره
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.3 آره
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.1.0 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.2 آره
com.google.mlkit image-labeling 17.0.0 آره
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.1 آره
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.1 آره
com.google.mlkit language-id 16.1.1 آره
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.1 آره
com.google.mlkit object-detection 16.2.1 آره
com.google.mlkit object-detectio-custom 16.2.1 آره
com.google.mlkit pose-detection 16.0.0 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.1 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.1 آره

ویژگی های جدید

 • Added the Pose Detection API, a CPU-based, lightweight and versatile solution for developers to track a user's physical actions in real time within their apps. Pose Detection offers a 33 point skeletal match (with hands and feet tracking) of a users body in real time and has been tuned to work well for complex athletic use cases.

  Pose detection also works fully offline, comes with two operating modes (fast and accurate), and supports both Android and iOS.

Improvements and bug fixes

28 جولای 2020

This release includes new features, improvements, and bug fixes.

iOS API Version: 0.62.0

Android API details

The following table lists the Android APIs in this release.

شناسه گروه Artifact name نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.1 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.0 نه
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.0 نه
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.2 آره
com.google.mlkit digital-ink-recognition 16.0.0 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.1 نه
com.google.mlkit image-labeling 16.2.0 آره
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.2.0 آره
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.2.0 آره
com.google.mlkit language-id 16.1.0 نه
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.0 نه
com.google.mlkit object-detection 16.2.0 آره
com.google.mlkit object-detection-custom 16.2.0 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.0 نه
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.0 نه

ویژگی های جدید

 • Added a new Digital Ink Recognition API that recognizes text and shapes handwritten on a digital surface (eg touch screens). Supports 300+ languages, as well as emoji and autodraw. It is the same technology that powers handwriting recognition layouts in Gboard, the Google Translate apps and the Quick, Draw! بازی

  Digital Ink Recognition works fully offline (aside from a one-time download of language packs), and supports both Android and iOS.

 • On Android, added support for specifying your own custom Executor for running expensive tasks like model loading and inference to Image Labeling and Object Detection and Tracking. With this release, all ML Kit APIs now support custom executors.

  By default, ML Kit uses a highly optimized, internally managed thread pool to run background tasks. This API can help with specialized use cases where developers want to keep full control over the threads in their app instead.

Improvements and bug fixes

 • On Android, for the Barcode Scanning API, fixed rotation handling of the input image.

15 جولای 2020

This release includes improvements and bug fixes.

iOS: GoogleMLKit/Common 0.61.1

Improvements and bug fixes

 • Upgraded the version range of GoogleDataTransport dependency in MLKitCommon from 3.2 or higher to 7.0 or higher.
 • Removed the GoogleDataTransportCCTSupport dependency from MLKitCommon.

1 جولای 2020

This release includes new features, improvements and bug fixes.

iOS API Version: 0.61.0

Android API details

The following table lists the Android APIs in this release.

شناسه گروه Artifact name نسخه به روز شد؟
com.google.android.gms play-services-mlkit-barcode-scanning 16.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-face-detection 16.1.0 آره
com.google.android.gms play-services-mlkit-text-recognition 16.1.0 آره
com.google.mlkit barcode-scanning 16.0.1 آره
com.google.mlkit شناسایی چهره 16.0.1 آره
com.google.mlkit image-labeling 16.1.0 آره
com.google.mlkit image-labeling-automl 16.1.0 آره
com.google.mlkit image-labeling-custom 16.1.0 آره
com.google.mlkit language-id 16.1.0 آره
com.google.mlkit linkfirebase 16.0.0 نه
com.google.mlkit object-detection 16.1.0 آره
com.google.mlkit object-detection-custom 16.1.0 آره
com.google.mlkit smart-reply 16.1.0 آره
com.google.mlkit ترجمه کردن 16.1.0 آره

ویژگی های جدید

 • The Image Labeling and Object Detection and Tracking APIs now support float-based custom models.
 • On Android, added support for specifying your own custom Executor for running expensive tasks like model loading and inference to all APIs except Image Labeling and Object Detection and Tracking.

  By default, ML Kit uses a highly optimized, internally managed thread pool to run background tasks. This API can help with specialized use cases where developers want to keep full control over the threads in their app instead.

Improvements and bug fixes

 • Breaking change: On iOS, for the Barcode Scanning API, fixed a typo in BarcodePersonName and renamed its pronounciation property to pronunciation .
 • Fixed an issue on iOS in the Translate and Smart Reply APIs where the app would crash if the device locale does not specify a region (eg "en" instead of "en-US").

3 ژوئن 2020

Android: 16.0.0 / iOS: 0.60.0

This is the first release of ML Kit as a standalone SDK, independent from Firebase. This SDK offers all the on-device APIs that were previously offered through the ML Kit for Firebase SDK. For more information on this change and instructions on migrating your existing apps, please follow our migration guide .

This release includes new features, improvements and bug fixes.

ویژگی های جدید

Improvements and bug fixes

 • On Android, included support for Face Contours in “thin” variant of Face Detection API , backed by Google Play Services. Reduces size impact to your app by ~20.3 MB compared to bundled variant.
 • On Android, improved CameraX and Camera2 performance for Barcode Scanning and Face Detection APIs by moving image processing code from Java to native code.
 • Android Jetpack Lifecycle support has been added to all APIs. Developers can use addObserver to automatically manage the initiation and teardown of ML Kit APIs as the app goes through screen rotation or closure by the user / system. This makes CameraX integration easier.
 • Text Recognition API: the most prevalent recognized language is now provided
 • Face Detection API: the Euler X angle of a face is now provided.
 • Barcode Scanning API [bundled]: added support for broken PDF417 start/stop pattern detection, improving recall by 10%.
 • Object Detection and Tracking API: updated localizer model, improving average precision and reducing footprint by ~700KB.

Legacy releases

Changes prior to June 3, 2020 can be found in the Firebase release notes .