Dịch văn bản bằng Bộ công cụ học máy trên Android

Bạn có thể dùng Bộ công cụ học máy để dịch văn bản giữa các ngôn ngữ. Bộ công cụ học máy có thể dịch giữa hơn 50 ngôn ngữ.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy nhớ đưa kho lưu trữ Maven của Google vào cả hai phần buildscriptallprojects.
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho thư viện Android của Bộ công cụ học máy vào tệp gradle cấp ứng dụng của mô-đun, thường là app/build.gradle:
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.mlkit:translate:17.0.2'
  }
  

Dịch một chuỗi văn bản

Cách dịch một chuỗi giữa hai ngôn ngữ:

 1. Tạo một đối tượng Translator, định cấu hình đối tượng đó bằng ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích:

  Kotlin

  // Create an English-German translator:
  val options = TranslatorOptions.Builder()
    .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
    .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
    .build()
  val englishGermanTranslator = Translation.getClient(options)

  Java

  // Create an English-German translator:
  TranslatorOptions options =
    new TranslatorOptions.Builder()
      .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
      .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
      .build();
  final Translator englishGermanTranslator =
    Translation.getClient(options);

  Nếu không biết ngôn ngữ của văn bản nhập, bạn có thể sử dụng API Nhận dạng ngôn ngữ để cung cấp thẻ ngôn ngữ. Sau đó, chuyển đổi thẻ này thành TranslateLanguage bằng cách sử dụng TranslateLanguage.fromLanguageTag().

  Tránh giữ quá nhiều mô hình ngôn ngữ trên thiết bị cùng một lúc.

 2. Đảm bảo mô hình dịch cần thiết đã được tải xuống thiết bị. Đừng gọi translate() cho đến khi bạn biết mô hình có sẵn.

  Kotlin

  var conditions = DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build()
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener {
      // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
      // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
      // ...
    }

  Java

  DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(Void v) {
        // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
        // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
        // ...
       }
      });

  Các mô hình ngôn ngữ có kích thước khoảng 30 MB, vì vậy, đừng tải các mô hình đó xuống khi không cần thiết và chỉ tải các mô hình đó xuống qua Wi-Fi, trừ phi người dùng đã chỉ định khác. Bạn cũng nên xoá các mô hình không cần thiết. Xem Quản lý rõ ràng các mô hình dịch.

 3. Sau khi bạn xác nhận mô hình đã được tải xuống, hãy truyền một chuỗi văn bản bằng ngôn ngữ nguồn đến translate():

  Kotlin

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener { translatedText ->
      // Translation successful.
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
       // Error.
       // ...
    }

  Java

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(@NonNull String translatedText) {
        // Translation successful.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
        // ...
       }
      });

  Văn bản được dịch bằng ngôn ngữ đích mà bạn đã định cấu hình sẽ được chuyển đến trình nghe thành công.

 4. Đảm bảo phương thức close() được gọi khi đối tượng Translator không còn được sử dụng.

  Nếu bạn đang dùng Trình biên dịch trong một Mảnh hoặc AppCompatActivity, bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này là gọi LifecycleOwner.getLifecycle() trên Fragment hoặc AppCompatActivity, sau đó gọi Lifecycle.addObserver. Ví dụ:

  Kotlin

  val options = ...
  val translator = Translation.getClient(options)
  getLifecycle().addObserver(translator)

  Java

  TranslatorOptions options = ...
  Translator translator = Translation.getClient(options);
  getLifecycle().addObserver(translator);
  ... use translator ...

  Lưu ý điều này là giả định mã nằm bên trong một lớp triển khai LifecycleOwner (ví dụ: Fragment hoặc AppCompatActivity).

Quản lý rõ ràng các mô hình dịch

Khi bạn sử dụng API dịch như mô tả ở trên, Bộ công cụ học máy sẽ tự động tải các mô hình dịch theo ngôn ngữ cụ thể xuống thiết bị theo yêu cầu. Bạn cũng có thể quản lý rõ ràng các mô hình dịch mình muốn có trên thiết bị bằng cách sử dụng API quản lý mô hình dịch của Bộ công cụ học máy. Việc này có thể hữu ích nếu bạn muốn tải trước các mô hình xuống hoặc xoá các mô hình không cần thiết khỏi thiết bị.

Kotlin

val modelManager = RemoteModelManager.getInstance()

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel::class.java)
  .addOnSuccessListener { models ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Delete the German model if it's on the device.
val germanModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener {
    // Model deleted.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Download the French model.
val frenchModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build()
val conditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Model downloaded.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

Java

RemoteModelManager modelManager = RemoteModelManager.getInstance();

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel.class)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener>() {
    @Override
    public void onSuccess(Set models) {
      // ...
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Delete the German model if it's on the device.
TranslateRemoteModel germanModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build();
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model deleted.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Download the French model.
TranslateRemoteModel frenchModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build();
DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build();
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model downloaded.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });