Xác định ngôn ngữ của văn bản bằng Bộ công cụ học máy trên iOS

Bạn có thể sử dụng Bộ công cụ học máy để xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản. Bạn có thể nhận được ngôn ngữ phù hợp nhất của chuỗi cũng như điểm số tin cậy cho tất cả ngôn ngữ có thể có của chuỗi.

Bộ công cụ học máy nhận dạng văn bản bằng hơn 100 ngôn ngữ trong chữ viết gốc. Ngoài ra, bạn có thể nhận dạng được văn bản La tinh hoá cho tiếng Ả Rập, tiếng Bungary, tiếng Trung, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật và tiếng Nga. Xem danh sách đầy đủ các ngôn ngữ và tập lệnh được hỗ trợ.

Dùng thử

Trước khi bắt đầu

 1. Đưa các nhóm Bộ công cụ học máy sau đây vào Podfile của bạn:
  pod 'GoogleMLKit/LanguageID', '3.2.0'
  
 2. Sau khi cài đặt hoặc cập nhật Nhóm của dự án, hãy mở dự án Xcode của bạn bằng .xcworkspace của dự án. Bộ công cụ học máy được hỗ trợ trong Xcode phiên bản 12.4 trở lên.

Xác định ngôn ngữ của chuỗi

Để xác định ngôn ngữ của một chuỗi, hãy lấy thực thể của LanguageIdentification, sau đó truyền chuỗi đó vào phương thức identifyLanguage(for:).

Ví dụ:

Swift

let languageId = NaturalLanguage.languageIdentification()

languageId.identifyLanguage(for: text) { (languageCode, error) in
 if let error = error {
  print("Failed with error: \(error)")
  return
 }
 if let languageCode = languageCode, languageCode != "und" {
  print("Identified Language: \(languageCode)")
 } else {
  print("No language was identified")
 }
}

Objective-C

MLKLanguageIdentification *languageId = [MLKLanguageIdentification languageIdentification];

[languageId identifyLanguageForText:text
             completion:^(NSString * _Nullable languageCode,
                   NSError * _Nullable error) {
              if (error != nil) {
               NSLog(@"Failed with error: %@", error.localizedDescription);
               return;
              }
              if (![languageCode isEqualToString:@"und"] ) {
               NSLog(@"Identified Language: %@", languageCode);
              } else {
               NSLog(@"No language was identified");
              }
             }];

Nếu lệnh gọi thành công, mã ngôn ngữ BCP-47 sẽ được chuyển đến trình xử lý hoàn thành, cho biết ngôn ngữ của văn bản. Nếu không có ngôn ngữ nào có thể chắc chắn được phát hiện, mã und (chưa được xác định) sẽ được chuyển.

Theo mặc định, Bộ công cụ học máy chỉ trả về giá trị không phải und khi xác định ngôn ngữ có giá trị tin cậy tối thiểu là 0,5. Bạn có thể thay đổi ngưỡng này bằng cách truyền đối tượng LanguageIdentificationOptions đến languageIdentification(options:):

Swift

let options = LanguageIdentificationOptions(confidenceThreshold: 0.4)
let languageId = NaturalLanguage.languageIdentification(options: options)

Objective-C

MLKLanguageIdentificationOptions *options =
  [[MLKLanguageIdentificationOptions alloc] initWithConfidenceThreshold:0.4];
MLKLanguageIdentification *languageId =
  [MLKLanguageIdentification languageIdentificationWithOptions:options];

Nhận các ngôn ngữ có thể có của một chuỗi

Để biết giá trị tin cậy của các ngôn ngữ phù hợp nhất trong một chuỗi, hãy lấy một thực thể của LanguageIdentification rồi chuyển chuỗi đó đến phương thức identifyPossibleLanguages(for:).

Ví dụ:

Swift

let languageId = NaturalLanguage.languageIdentification()

languageId.identifyPossibleLanguages(for: text) { (identifiedLanguages, error) in
 if let error = error {
  print("Failed with error: \(error)")
  return
 }
 guard let identifiedLanguages = identifiedLanguages,
  !identifiedLanguages.isEmpty,
  identifiedLanguages[0].languageCode != "und"
 else {
  print("No language was identified")
  return
 }

 print("Identified Languages:\n" +
  identifiedLanguages.map {
   String(format: "(%@, %.2f)", $0.languageCode, $0.confidence)
   }.joined(separator: "\n"))
}

Objective-C

MLKLanguageIdentification *languageId = [MLKLanguageIdentification languageIdentification];

[languageId identifyPossibleLanguagesForText:text
                 completion:^(NSArray * _Nonnull identifiedLanguages,
                        NSError * _Nullable error) {
 if (error != nil) {
  NSLog(@"Failed with error: %@", error.localizedDescription);
  return;
 }
 if (identifiedLanguages.count == 1
   && [identifiedLanguages[0].languageCode isEqualToString:@"und"] ) {
  NSLog(@"No language was identified");
  return;
 }
 NSMutableString *outputText = [NSMutableString stringWithFormat:@"Identified Languages:"];
 for (MLKIdentifiedLanguage *language in identifiedLanguages) {
  [outputText appendFormat:@"\n(%@, %.2f)", language.languageCode, language.confidence];
 }
 NSLog(outputText);
}];

Nếu lệnh gọi thành công, danh sách đối tượng IdentifiedLanguage sẽ được chuyển đến trình xử lý tiếp tục. Từ mỗi đối tượng, bạn có thể lấy mã BCP-47 của ngôn ngữ và độ tin cậy rằng chuỗi bằng ngôn ngữ đó. Xin lưu ý rằng các giá trị này cho biết độ tin cậy của toàn bộ chuỗi đều bằng ngôn ngữ cụ thể; Bộ công cụ học máy không xác định nhiều ngôn ngữ trong một chuỗi.

Theo mặc định, Bộ công cụ học máy chỉ trả về các ngôn ngữ có giá trị tin cậy tối thiểu là 0,01. Bạn có thể thay đổi ngưỡng này bằng cách chuyển đối tượng LanguageIdentificationOptions đến languageIdentification(options:):

Swift

let options = LanguageIdentificationOptions(confidenceThreshold: 0.4)
let languageId = NaturalLanguage.languageIdentification(options: options)

Objective-C

MLKLanguageIdentificationOptions *options =
  [[MLKLanguageIdentificationOptions alloc] initWithConfidenceThreshold:0.4];
MLKLanguageIdentification *languageId =
  [MLKLanguageIdentification languageIdentificationWithOptions:options];

Nếu không có ngôn ngữ nào đáp ứng ngưỡng này, thì danh sách sẽ có một mục với giá trị und.