Pojęcia związane z dodatkami do Meet

Dodatki do Google Meet służą do tworzenia funkcji bezpośrednio w Google Meet. Aby tworzyć dodatki, musisz znać sposób tworzenia i publikowania dodatków do Google Workspace.

Dodatki do Google Workspace w Marketplace

Dodatki do Google Workspace to dostosowane aplikacje, które integrują się z aplikacjami Google Workspace, takimi jak Gmail, Dokumenty Google i Arkusze Google. Umożliwiają programistom tworzenie dostosowanych interfejsów użytkownika, które są bezpośrednio zintegrowane z Google Workspace. Dodatki pomagają użytkownikom wydajniej pracować przy mniejszej zmianie kontekstu.

Google Workspace Marketplace umożliwia użytkownikom i administratorom znajdowanie i instalowanie aplikacji innych firm dla firm, które są zintegrowane z Google Workspace. Marketplace to także główne miejsce do zarządzania opublikowanymi dodatkami do Google Workspace. Użytkownicy mogą instalować i odinstalowywać opublikowane dodatki, a administratorzy mogą ograniczać możliwość ich instalowania.

Rodzaje dodatków

Ogólnie można tworzyć 2 typy dodatków: dodatki do Google Workspace i dodatki do edytora.

W przypadku pakietu SDK dodatków do Meet musisz tworzyć dodatki przy użyciu dodatków do Google Workspace.

Dodatek do Google Workspace pozwala rozszerzyć zakres wielu aplikacji Google Workspace, takich jak Gmail, Kalendarz Google i Dysk Google. W pliku manifestu dodatku określ aplikację, na którą jest kierowany dodatek, oraz inne szczegóły. W przypadku pakietu SDK dodatków do Meet musisz zadeklarować obiekt meet w sekcji addOns pliku manifestu. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tworzeniu wdrożenia.

Dodatek do Google Workspace można opracować na 2 sposoby: w Google Apps Script lub jako własny dodatek przy użyciu preferowanego stosu technologicznego. Każdy z tych dodatków zawiera plik manifestu, który składa się z różnych sekcji. Sekcja Meet w pliku manifestu zawiera informacje dotyczące sposobu wczytywania dodatku z Google Meet i nie jest związana z tym, czy reszta dodatku jest hostowana na własnym serwerze, czy też korzysta z Apps Script. Dodatki do Meet są ładowane w elemencie iframe i muszą odnosić się do stron internetowych, a nie do interfejsów opartych na kartach.

Na przykład plik manifestu dodatku do Google Workspace może zawierać sekcję dla Gmaila, która używa obiektów ComposeTrigger i ContextualTrigger do zwracania interfejsów kart, oraz sekcję dla Meet, która używa obiektów internetowych, iOS i Androida do wskazywania Twojej strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Przykładowy plik manifestu z sekcjami Meet i Gmaila.
Rysunek 1. Przykładowy plik manifestu z sekcjami Meet i Gmaila.

Publikowanie dodatku

Publikując swój dodatek do Google Workspace, udostępniasz go innym, aby mogli go znaleźć, zainstalować i używać.

Dodatek możesz opublikować publicznie lub prywatnie. Gdy opublikujesz dodatek publicznie, każdy użytkownik będzie mógł go znaleźć i zainstalować w Google Workspace Marketplace. Jeśli publikujesz prywatnie, dostęp do dodatku będą mieli tylko użytkownicy z Twojej organizacji Google Workspace. Jest też wyświetlany w sekcji Aplikacje wewnętrzne w Marketplace.

Gdy dodatek będzie gotowy do opublikowania w Marketplace, wykonaj czynności opisane w artykule Publikowanie aplikacji w Google Workspace Marketplace.