Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps

Trang này sẽ hướng dẫn bạn các bước cơ bản và bắt buộc để bắt đầu sử dụng bất kỳ API và SDK nào trên Nền tảng Google Maps.

Bắt đầu nhanh

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Google Cloud Console để tạo tài khoản thanh toán hoặc dự án, hãy nhấp vào nút Bắt đầu liên kết đến trải nghiệm thiết lập tương tác trong Cloud Console cho người dùng mới:

Bắt đầu

Ngoài ra, bạn cũng có thể hoàn thành các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Bảng điều khiển

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo một dự án Cloud mới.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án của bạn trên Cloud. Xác nhận rằng bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án của mình.

  Google Cloud cung cấp gói dùng thử có giá 0 USD. Bản dùng thử sẽ hết hạn sau 90 ngày hoặc sau khi tài khoản đã tích lũy được khoản phí trị giá 300 đô la, tùy điều kiện nào đến trước. Bạn có thể huỷ bất cứ lúc nào. Google Maps Platform áp dụng khoản tín dụng định kỳ 200 USD mỗi tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tín dụng tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Google Maps Platform, bạn phải bật các API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Lưu ý rằng một số tích hợp yêu cầu bạn bật nhiều API/SDK. Nếu bạn không chắc chắn nên bật API hoặc SDK nào, hãy thử sử dụng Bộ chọn API hoặc tham khảo tài liệu về API/SDK mà bạn muốn sử dụng.

Cách bật một hoặc nhiều API hoặc SDK:

Bảng điều khiển

 1. Xem API và SDK của Nền tảng Google Maps mà bạn có thể bật bằng cách chuyển đến trang Thư viện API Maps trong Cloud Console:

  Truy cập vào trang Thư viện API Maps

 2. Nhấp vào API hoặc SDK mà bạn muốn bật.
  • Nếu nút ENABLE (BẬT), hãy nhấp vào nút này để bật API hoặc SDK.
  • Nếu nút này là MANAGE, thì nghĩa là bạn đã bật API hoặc SDK và bạn không cần làm gì thêm.
  • Khi bạn nhấp vào một trong hai nút, trang tổng quan của API hoặc SDK sẽ hiển thị. (Nhấp vào nút DISABLE (Tắt) để xoá API hoặc SDK khỏi dự án này.)

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "addressvalidation.googleapis.com" \
  "tileaerialview.googleapis.com" \
  "airquality.googleapis.com" \
  "solar.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "routes.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "pollen.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khóa API. Nếu sử dụng Khoá API trong sản xuất, bạn nên hạn chế khoá API. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong trang Sử dụng khóa API dành riêng cho sản phẩm.

Khoá API là một giá trị nhận dạng duy nhất xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải liên kết ít nhất một khóa API với dự án của mình.

Để tạo khóa API:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển tới trang Google Maps Platform > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin đăng nhập

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > khóa API.
  Hộp thoại Đã tạo khóa API hiển thị khóa API bạn mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khóa API mới được liệt kê trên trang Thông tin đăng nhập trong khóa API.
  (Hãy nhớ hạn chế API trước khi sử dụng trong môi trường thực tế.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tín dụng tài khoản thanh toán

Sau khi tạo tài khoản thanh toán và dự án, bạn đủ điều kiện nhận bản dùng thử miễn phí 300 đô la của Nền tảng đám mây Google và khoản tín dụng định kỳ 200 đô la trong Nền tảng Google Maps. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết về Tín dụng tài khoản thanh toán.

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập, bạn có thể bắt đầu sử dụng API và SDK của Nền tảng Google Maps. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn Tổng quan, Nhà phát triển và Bắt đầu sử dụng API hoặc SDK mà bạn quan tâm. API và SDK được liệt kê trong Tài liệu về Nền tảng của Google Maps (theo sản phẩm)API của Nền tảng Google Maps (theo nền tảng).