Thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Tổng quan về việc thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps

 • Mức sử dụng được theo dõi cho từng SKU của sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp của API sản phẩm + dịch vụ hoặc chức năng được gọi (ví dụ: Places API – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở các mức giá khác nhau (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API Địa điểm – Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu).
 • Giá SKU được chia theo bậc dựa trên số lượng sử dụng, có 3 bậc: 0 – 100.000; 100.001 – 500.000; 500.001 trở lên.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được một khoản tín dụng trị giá 200 USD của Nền tảng Google Maps mỗi tháng (đặt lại ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng liệt kê Chi phí trước tín dụng, Tín dụngChi phí sau khi tín dụng.

Giá theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Trang này giúp bạn hiểu thông tin chi tiết về mô hình định giá và cách tính phí sử dụng cho từng API và SDK.

Sự hỗ trợ của Google

Dùng thử miễn phí Google Cloud

Google Cloud cung cấp một gói dùng thử, trong đó bạn có thể sử dụng miễn phí tối đa 300 USD. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn sẽ ở chế độ dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí đối với phương thức thanh toán của mình. Thời gian dùng thử kết thúc sau khi hết thời gian dùng thử hoặc khi bạn chi tiêu 300 USD, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản có tính phí để tránh mọi gián đoạn việc sử dụng Nền tảng Google Maps (xem phần Nâng cấp lên tài khoản có tính phí).

Tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình cho thấy khoản tín dụng hằng tháng trên Nền tảng Google Maps

Nền tảng Google Maps cung cấp khoản tín dụng định kỳ 200 USD hằng tháng (xem phần Giá). Khoản tín dụng hằng tháng này được áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan về Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể so sánh thông tin thanh toán của bạn với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là bất kỳ tài khoản thanh toán nào trên Cloud có bật API hoặc SDK trên Nền tảng Google Maps; hoặc cụ thể hơn là dự án có hoạt động dẫn đến việc tính phí cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem bài viết Tổng quan về việc thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud Billing đầu tiên mà bạn tạo được dùng cho một dự án có bật API hoặc SDK trên Nền tảng Google Maps, thì cả bản dùng thử Google Cloud Platform 300 USD và khoản tín dụng định kỳ 200 USD định kỳ của Nền tảng Google Maps đều được áp dụng.

Cách hoạt động như sau: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí sẽ được khấu trừ từ khoản tín dụng định kỳ 200 USD định kỳ hằng tháng của Nền tảng Google Maps. Nếu khoản phí vượt quá 200 USD trong một tháng nhất định, thì số tiền vượt quá đó sẽ được khấu trừ từ mọi khoản tiền còn lại của gói dùng thử Google Cloud Platform 300 USD.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí. Sau khi bạn nâng cấp, tài khoản thanh toán Cloud của bạn sẽ tiếp tục nhận được khoản tín dụng 200 USD hằng tháng, ngay cả sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud liên quan đến Maps là hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Bạn có thể sử dụng thêm tín dụng trên Nền tảng Google Maps thông qua các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng, truyền thông tin tức và học thuật.

Nếu vẫn còn tín dụng trong tháng, bạn có thể xem biểu đồ sau đây bằng cách chọn tài khoản thanh toán trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung cho Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ứng phó với khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó với khủng hoảng và các tổ chức truyền thông tin tức. Những người dùng hiện tại của chương trình Google cho tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được khoản tiền cấp phép của Nền tảng Google Maps sẽ chuyển sang tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Hãy xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký tín dụng Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau đây:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thực hiện thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán trên trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để nhóm của bạn luôn có người có các vai trò này.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem nhật ký giao dịch và tải hoá đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán trên trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và thông tin liên hệ của bạn trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Thiết lập phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và thiết lập cảnh báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án trên Google Cloud để tránh những chênh lệch về hoá đơn và theo dõi tất cả các khoản phí của Google Cloud ở một nơi. Với ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo để gửi email cho quản trị viên thanh toán khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Giao diện dòng lệnh

Cách tạo ngân sách và thiết lập cảnh báo trong dự án trên Google Cloud:

 • Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo rồi chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho dự án trên Google Cloud của bạn.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn nhận thông báo qua email trong phần Đặt thông báo ngân sách sau.
 • Chọn Finish (Hoàn tất) để đặt ngân sách và bật thông báo cho dự án Cloud của bạn. Nếu có nhiều dự án trên Google Cloud, bạn phải thiết lập ngân sách và cảnh báo riêng cho từng dự án.

gcloud

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Đặt ngân sách để kiểm soát ở mức chi tiêu thực tế 50% và đặt lại ngân sách ở mức 75% mức chi tiêu dự báo.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau: