Ô đường đi

Tổng quan về ô lộ trìnhÔ lộ trình là các ô hình ảnh dựa trên dữ liệu địa hình vectơ với kiểu bản đồ của Google. Thông tin này bao gồm đường sá, toà nhà, địa điểm yêu thích và ranh giới chính trị.

Tải ô lộ trình

Bạn có thể bắt đầu yêu cầu thẻ thông tin lộ trình sau khi nhận được mã phiên. Vì mã thông báo phiên áp dụng cho toàn bộ phiên, nên bạn không phải chỉ định tuỳ chọn bản đồ bằng các yêu cầu về thẻ thông tin.

Mã mẫu sau đây minh hoạ một yêu cầu mã thông báo phiên điển hình cho ô sơ đồ lộ trình.

curl -X POST -d '{
 "mapType": "roadmap",
 "language": "en-US",
 "region": "US"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://tile.googleapis.com/v1/createSession?key=YOUR_API_KEY"

Bạn có các ô lộ trình bằng cách gửi một yêu cầu HTTPS GET, như trong ví dụ sau.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/z/x/y?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY&orientation=0_or_90_or_180_or_270"

Trong yêu cầu GET HTTPS này, z là mức thu phóng (trong khoảng từ 0 đến 22), còn xytọa độ ô của thẻ thông tin mà bạn muốn truy xuất.

Tham số orientation là không bắt buộc. Giá trị của thuộc tính này chỉ định số độ xoay ngược chiều kim đồng hồ của hình ảnh thẻ thông tin. orientation được hỗ trợ cho các thẻ thông tin roadmap. Ngoài ra, mã này cũng được hỗ trợ cho các yêu cầu vệ tinh và địa hình khi xoá hình ảnh cơ sở bằng "overlay": true và đặt layerTypes. Các giá trị orientation hợp lệ là 0 (mặc định), 90, 180 và 270.

Lưới toạ độ thẻ thông tin sẽ không được xoay nếu bạn thêm giá trị orientation. Ví dụ: nếu bạn đặt orientation thành 90, thì toạ độ x vẫn xác định vị trí từ trái sang phải của thẻ thông tin, trong trường hợp này là từ Bắc đến Nam trên bản đồ.

Hướng 0 độ Hướng 90 độ
Hướng 0 độ Hướng 90 độ

Ví dụ về yêu cầu thẻ thông tin

Hãy xem ví dụ sau đây để yêu cầu một thẻ thông tin chứa toàn bộ thế giới. Trong ví dụ này, mức thu phóng là 0, toạ độ x và y là 0, 0.

curl "https://tile.googleapis.com/v1/2dtiles/0/0/0?session=YOUR_SESSION_TOKEN&key=YOUR_API_KEY" --output /tmp/example_tile.png

Không có thông báo phản hồi nào từ máy chủ trong ví dụ này. Thay vào đó, thẻ thông tin này sẽ tải xuống một tệp cục bộ, kèm theo các số liệu thống kê sau đây.

Cả thế giới trong một ô

 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 8335 100 8335  0   0 51471   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 54835

Để biết thông tin về các tiêu đề thông báo phản hồi, hãy xem phần Tìm nạp trước, Lưu vào bộ nhớ đệm hoặc Lưu trữ nội dung.