Tổng quan về API tĩnh của Chế độ xem đường phố

API tĩnh của Chế độ xem đường phố nhúng ảnh toàn cảnh hoặc hình thu nhỏ của Chế độ xem đường phố tĩnh (không tương tác) vào một trang web mà không cần sử dụng JavaScript. Hãy xác định khung nhìn bằng các tham số URL được gửi thông qua yêu cầu HTTP tiêu chuẩn. Yêu cầu này sẽ trả về một hình ảnh tĩnh.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=400x400&location=47.5763831,-122.4211769
&fov=80&heading=70&pitch=0&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE

Hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết tất cả các tham số bắt buộc và không bắt buộc, cũng như ví dụ về các yêu cầu và phản hồi.

Tất cả các yêu cầu API tĩnh của Chế độ xem đường phố đều phải có khoá API để hoạt động và phải có chữ ký số để bảo mật API ở mức tối đa. Tìm hiểu các đề xuất của Google về các phương pháp hay nhất về API web tĩnhcác phương pháp hay nhất về bảo mật API.

API tĩnh của Chế độ xem đường phố được tính phí cho mỗi yêu cầu nhúng ảnh toàn cảnh Chế độ xem đường phố tĩnh (không tương tác). Hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán để biết thêm thông tin.

Kiểm soát mức sử dụng và mức chi tiêu API của bạn thông qua tính năng theo dõi và báo cáo.

Thông tin khác

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng API tĩnh của Chế độ xem đường phố hoặc các sản phẩm API khác của Google Maps, hãy xem trang hỗ trợ của API Maps.

Nếu bạn muốn xuất bản hình ảnh 360 độ trong chế độ xem đường phố, hãy xem API Phát hành của Chế độ xem đường phố.