ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน API แบบคงที่ของ Street View

Street View Static API อาจแสดงข้อผิดพลาดหรือคำเตือนเมื่อมีบางอย่างไม่ถูกต้อง คู่มือนี้จะอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดแต่ละข้อ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการแก้ไขข้อผิดพลาด

คำขอที่ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่คำขอไม่ถูกต้อง Street View Static API จะแสดงรหัสสถานะ HTTP 4xx และข้อความที่อธิบายปัญหา ด้านล่างนี้คือตัวอย่างของเงื่อนไขข้อผิดพลาดดังกล่าว หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่รายการข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น โปรดตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดจริงที่ API ส่งคืนเพื่อดูรายละเอียดปัญหาที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเงื่อนไขข้อผิดพลาด รหัสสถานะ
คำขอมีพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือพารามิเตอร์ที่จำเป็น ไม่มี เช่น พารามิเตอร์ size ไม่ได้อยู่ในช่วงของค่าตัวเลขที่คาดไว้ หรือไม่ได้อยู่ในคำขอ 400 BAD REQUEST
คีย์ API ในคำขอไม่ถูกต้อง 403 FORBIDDEN

ข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงรูปภาพ Street View

หากคำขอถูกต้อง แต่เกิดข้อผิดพลาดอื่นที่ทำให้ไม่สามารถแสดงรูปภาพ Street View ได้ Street View Static API จะแสดงข้อความหรือรูปภาพข้อผิดพลาดแทนรูปภาพ Street View ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดนั้นๆ ตัวอย่างของเงื่อนไขข้อผิดพลาดดังกล่าวก็คือเมื่อแอปพลิเคชันใช้เกินขีดจำกัดการใช้งาน

รูปภาพแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นแทนแผนที่
ภาพ: ภาพแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นแทนภาพ Street View

หากคุณใช้ Street View Static API โดยไม่มีคีย์ API หรือหากไม่ได้เปิดใช้การเรียกเก็บเงินในบัญชี หน้านั้นจะแสดงรูปภาพข้อผิดพลาดแทนรูปภาพ Street View พร้อมลิงก์แสดงประเภทของข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น "g.co/streetviewerror/key"

ข้อผิดพลาดที่ไม่มีคีย์และวิธีแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดขีดจำกัดการใช้งาน: เกินขีดจำกัดการโหลดแผนที่รายวันที่ระบุ คุณกำลังใช้ Street View Static API โดยไม่มีคีย์ API คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา
  1. รับคีย์ API
  2. เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน
  3. ลงนาม URL ของคุณ
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งาน: URL คำขอไม่มีลายเซ็นดิจิทัล คำขอของคุณไม่มีลายเซ็นดิจิทัล (จำเป็น) โปรด ลงนาม URL เพื่อแก้ปัญหา