Danh sách lớp học

Danh sách lớp
Các lớp và giao thức trong SDK Google địa điểm dành cho iOS:
GMSAddressComponentĐại diện cho một thành phần của địa chỉ, ví dụ: số nhà, mã bưu điện, thành phố, v.v.
GMSAutocompleteFetcherGMSAutocompleteFetcher là một trình bao bọc xung quanh các API tự động hoàn thành cấp thấp hơn, đóng gói một số yếu tố phức tạp của việc yêu cầu dự đoán tự động hoàn thành khi người dùng đang nhập
<GMSAutocompleteFetcherDelegate>Giao thức dành cho các đối tượng có thể nhận lệnh gọi lại từ GMSAutocompleteFetcher
GMSAutocompleteFilterLớp này đại diện cho một tập hợp các hạn chế có thể áp dụng cho các yêu cầu tự động hoàn thành
GMSAutocompleteMatchFragmentLớp này đại diện cho một mảnh trùng khớp của một chuỗi
GMSAutocompletePredictionLớp này thể hiện nội dung dự đoán của một truy vấn đầy đủ dựa trên một chuỗi đã nhập một phần
GMSAutocompleteResultsViewControllerGMSAutocompleteResultsViewController cung cấp giao diện hiển thị các dự đoán tự động hoàn thành địa điểm trong chế độ xem bảng
<GMSAutocompleteResultsViewControllerDelegate>Giao thức mà GMSAutocompleteResultsViewController sử dụng để giao tiếp tương tác của người dùng với tay điều khiển đến ứng dụng
GMSAutocompleteSessionTokenLớp này đại diện cho mã phiên để xác định duy nhất một chuỗi truy vấn đối với Dịch vụ API Google Địa điểm nhằm tìm nạp dự đoán địa điểm cho một phần chuỗi tìm kiếm
GMSAutocompleteTableDataSourceGMSAutocompleteTableDataSource cung cấp giao diện để cung cấp các dự đoán tự động hoàn thành địa điểm nhằm điền sẵn UITableView bằng cách triển khai các giao thức UITableViewDataSource và UITableViewDelegate
<GMSAutocompleteTableDataSourceDelegate>Giao thức mà GMSAutocompleteTableDataSource sử dụng để thông báo về sự tương tác của người dùng với nguồn dữ liệu cho ứng dụng
GMSAutocompleteViewControllerGMSAutocompleteViewController cung cấp giao diện hiển thị bảng các cụm từ gợi ý tự động hoàn thành sẽ cập nhật khi người dùng nhập văn bản
<GMSAutocompleteViewControllerDelegate>Giao thức mà GMSAutocompleteViewController sử dụng để giao tiếp tương tác của người dùng với tay điều khiển đến ứng dụng
GMSEventMột lớp đại diện cho sự kiện mở/đóng trong GMSPeriod
GMSOpeningHoursMột lớp để xử lý việc lưu trữ và truy cập thông tin về giờ mở cửa cho GMSPlace
GMSPeriodMột lớp đại diện cho một khoảng thời gian mà địa điểm này hoạt động trong GMSPlace
GMSPlaceĐại diện cho một địa điểm thực tế cụ thể
GMSPlaceLikelihoodĐại diện cho GMSPlace và khả năng tương đối của địa điểm là phù hợp nhất trong danh sách các địa điểm được trả về cho một yêu cầu
GMSPlaceLikelihoodListBiểu thị danh sách các địa điểm có khả năng liên quan đến địa điểm đó là địa điểm chính xác
<GMSPlaceLocationBias>Giao thức xác định rằng vị trí có thể được dùng làm xu hướng tìm kiếm
<GMSPlaceLocationRestriction>Giao thức để xác định rằng vị trí đó có thể được dùng làm giới hạn tìm kiếm
GMSPlacePhotoMetadataSiêu dữ liệu tương ứng với một ảnh duy nhất được liên kết với một địa điểm
GMSPlacePhotoMetadataListDanh sách đối tượng GMSPlacePhotoMetadata
GMSPlacesClientGiao diện chính của SDK Địa điểm
GMSPlaceSearchByTextRequest
GMSPlaceSpecialDayBiểu thị thông tin vào một ngày cụ thể có thể có giờ mở cửa khác với bình thường
GMSPlaceViewportInfoGMSPlaceViewportInfo biểu thị hộp giới hạn hình chữ nhật trên bề mặt Trái đất
GMSPlusCodeMột lớp chứa mã Cộng đại diện cho một vị trí
GMSTimeMột lớp biểu thị thời gian theo giờ và phút theo đồng hồ 24 giờ