Trường dữ liệu địa điểm

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Trường dữ liệu địa điểm xác định loại dữ liệu Địa điểm cần trả về khi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm. Trang này liệt kê tất cả các trường dữ liệu địa điểm và giải thích cách các trường đó được hỗ trợ cho từng API/SDK (khả năng hỗ trợ các trường địa điểm sẽ khác nhau tuỳ theo nền tảng và/hoặc tính năng).

Để biết thêm thông tin về cách tính phí đối với yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Bảng sau đây liệt kê tất cả giá trị của trường dữ liệu địa điểm được hỗ trợ theo bậc giá và nền tảng.

Dữ liệu cơ bản

Trường API Địa điểm Thư viện Địa điểm, API JavaScript của Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Thành phần địa chỉ address_components address_components Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS GMSPlaceFieldAddressComponents
Address (Địa chỉ) adr_address adr_address --- ---
Trạng thái doanh nghiệp business_status business_status Place.Field.BUSINESS_STATUS GMSPlaceFieldBusinessStatus
Địa chỉ đã định dạng formatted_address formatted_address Place.Field.ADDRESS GMSPlaceFieldFormattedAddress
Khung nhìn geometry/viewport geometry.viewport Place.Field.VIEWPORT GMSPlaceFieldViewport
Vị trí geometry/location geometry.location Place.Field.LAT_LNG GMSPlaceFieldCoordinate
Biểu tượng icon icon --- ---
URI cơ sở của mặt nạ biểu tượng icon_mask_base_uri icon_mask_base_uri Place.Field.ICON_URL GMSPlaceFieldIconImageURL
Màu nền của biểu tượng icon_background_color icon_background_color Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
Tên name name Place.Field.NAME GMSPlaceFieldName
Đã đóng cửa vĩnh viễn (không dùng nữa) permanently_closed permanently_closed --- ---
Ảnh photos photos Place.Field.PHOTO_METADATAS GMSPlaceFieldPhotos
Mã địa điểm place_id place_id Place.Field.ID GMSPlaceFieldPlaceID
Plus Code plus_code plus_code Place.Field.PLUS_CODE GMSPlaceFieldPlusCode
Loại type type Place.Field.TYPES GMSPlaceFieldTypes
URL url url --- ---
Chênh lệch UTC utc_offset utc_offset_minutes Place.Field.UTC_OFFSET GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
Vùng lân cận vicinity vicinity --- ---
Lối vào cho xe lăn wheelchair_accessible_entrance --- Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE GMSPlaceFieldWheelchairAccessibleEntrance

Trường dữ liệu liên hệ

Trường API Địa điểm Thư viện Địa điểm, API JavaScript của Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Số điện thoại formatted_phone_number formatted_phone_number --- ---
Số điện thoại quốc tế international_phone_number international_phone_number Place.Field.PHONE_NUMBER GMSPlaceFieldPhoneNumber
Giờ mở cửa opening_hours opening_hours Place.Field.OPENING_HOURS GMSPlaceFieldOpeningHours
Giờ mở cửa hiện tại current_opening_hours --- Place.Field.CURRENT_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldCurrentOpeningHours
Giờ mở cửa phụ secondary_opening_hours --- Place.Field.SECONDARY_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldSecondaryOpeningHours
Trang web website website Place.Field.WEBSITE_URI GMSPlaceFieldWebsite

Trường dữ liệu khí quyển

Trường API Địa điểm Thư viện Địa điểm, API JavaScript của Maps SDK Địa điểm dành cho Android SDK Địa điểm dành cho iOS
Nhận món ở khu vực trước nhà hàng curbside_pickup --- Place.Field.CURBSIDE_PICKUP GMSPlaceFieldCurbsidePickup
Giao hàng delivery --- Place.Field.DELIVERY GMSPlaceFieldDelivery
Ăn tại chỗ dine_in --- Place.Field.DINE_IN GMSPlaceFieldDineIn
Tóm tắt nội dung biên tập editorial_summary --- Place.Field.EDITORIAL_SUMMARY GMSPlaceFieldEditorialSummary
Mức giá price_level price_level Place.Field.PRICE_LEVEL GMSPlaceFieldPriceLevel
Rating rating rating Place.Field.RATING GMSPlaceFieldRating
Có thể đặt trước reservable --- Place.Field.RESERVABLE GMSPlaceFieldReservable
Bài đánh giá reviews reviews Place.Field.REVIEWS ---
Phục vụ bia serves_beer --- Place.Field.SERVES_BEER GMSPlaceFieldServesBeer
Phục vụ bữa sáng serves_breakfast --- Place.Field.SERVES_BREAKFAST GMSPlaceFieldServesBreakfast
Phục vụ bữa sáng muộn serves_brunch --- Place.Field.SERVES_BRUNCH GMSPlaceFieldServesBrunch
Phục vụ bữa tối serves_dinner --- Place.Field.SERVES_DINNER GMSPlaceFieldServesDinner
Phục vụ bữa trưa serves_lunch --- Place.Field.SERVES_LUNCH GMSPlaceFieldServesLunch
Phục vụ đồ ăn chay serves_vegetarian_food --- Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD GMSPlaceFieldServesVegetarianFood
Phục vụ rượu vang serves_wine --- Place.Field.SERVES_WINE GMSPlaceFieldServesWine
Mua mang đi takeout --- Place.Field.TAKEOUT GMSPlaceFieldTakeout
Tổng số điểm xếp hạng của người dùng user_ratings_total user_ratings_total Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL GMSPlaceFieldUserRatingsTotal

Hỗ trợ các trường SDK về địa điểm dành cho Android

findCurrentPlace() KHÔNG hỗ trợ:

 • Trường AuthorAttributions của Place.Field.PHOTO_METADATAS được thêm vào SDK Địa điểm dành cho bản phát hành Android phiên bản 3.3.0.
findCurrentPlace() cũng KHÔNG hỗ trợ các trường sau:

 • Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS
 • Place.Field.CURBSIDE_PICKUP
 • Place.Field.DELIVERY
 • Place.Field.DINE_IN
 • Place.Field.OPENING_HOURS
 • Place.Field.PHONE_NUMBER
 • Place.Field.RESERVABLE
 • Place.Field.REVIEWS
 • Place.Field.SERVES_BEER
 • Place.Field.SERVES_BREAKFAST
 • Place.Field.SERVES_BRUNCH
 • Place.Field.SERVES_DINNER
 • Place.Field.SERVES_LUNCH
 • Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD
 • Place.Field.SERVES_WINE
 • Place.Field.TAKEOUT
 • Place.Field.UTC_OFFSET
 • Place.Field.WEBSITE_URI
 • Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE