Authentication

Giao diện AuthToken

Giao diện google.maps.journeySharing.AuthToken

Mã thông báo xác thực được trình tìm nạp mã thông báo trả về.

expiresInSeconds
Loại:  number
Thời gian hết hạn tính bằng giây. Mã thông báo sẽ hết hạn trong khoảng thời gian này sau khi tìm nạp.
token
Loại:  string
Mã thông báo.

Giao diện AuthTokenContext

Giao diện google.maps.journeySharing.AuthTokenContext

Chứa thông tin bổ sung cần thiết để tạo mã thông báo web JSON.

deliveryVehicleId optional
Loại:  string optional
Khi được cung cấp, mã thông báo mới được đúc phải có thông báo xác nhận quyền sở hữu riêng tư DeliveryVehicleId cho deliveryvehicleId được cung cấp.
taskId optional
Loại:  string optional
Khi được cung cấp, mã thông báo mới phải có xác nhận quyền sở hữu TaskId riêng tư cho taskId đã cung cấp.
trackingId optional
Loại:  string optional
Khi được cung cấp, mã thông báo đúc phải có thông báo xác nhận quyền sở hữu riêng tư đối với TrackingId cho mã theo dõi đã cung cấp.
tripId optional
Loại:  string optional
Khi được cung cấp, mã thông báo đã đúc phải có thông báo xác nhận quyền sở hữu riêng tư TripId cho TripId đã cung cấp.
vehicleId optional
Loại:  string optional
Khi được cung cấp, mã thông báo mới phải có thông báo xác nhận quyền sở hữu riêng tư VehicleId cho mã xe đã cung cấp.

AuthTokenFetcher typedef

google.maps.journeySharing.AuthTokenFetcher typedef

Loại hàm mã xác thực.

Một hàm chấp nhận đối tượng AuthTokenFetcherOptions, chứa thông tin chi tiết về mã thông báo xác thực sẽ được tạo. Hàm này sẽ đúc mã thông báo và trả về một AuthToken chứa mã thông báo cũng như thời gian hết hạn của mã thông báo.

function(AuthTokenFetcherOptions): Promise<AuthToken>

Giao diện AuthTokenFetcherOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.AuthTokenFetcherOptions

Các tuỳ chọn cho trình tìm nạp mã thông báo xác thực.

context
Ngữ cảnh mã thông báo xác thực. Các mã nhận dạng được chỉ định trong ngữ cảnh phải được thêm vào yêu cầu được gửi đến điểm cuối cắt Mã thông báo web JSON.
serviceType
Loại dịch vụ Fleet Engine.

Hằng FleetEngineServiceType

Hằng số google.maps.journeySharing.FleetEngineServiceType

Các loại dịch vụ động cơ cho đội xe.

Truy cập bằng cách gọi const {FleetEngineServiceType} = await google.maps.importLibrary("journeySharing"). Xem Thư viện trong API JavaScript Maps.

DELIVERY_VEHICLE_SERVICE Dịch vụ Fleet Engine được dùng để tiếp cận xe giao hàng.
TASK_SERVICE Dịch vụ Fleet Engine được dùng để truy cập vào thông tin về công việc.
TRIP_SERVICE Dịch vụ Fleet Engine dùng để truy cập thông tin về chuyến đi.
UNKNOWN_SERVICE Dịch vụ Fleet Engine không xác định.