Geocoder

คลาสพิกัดภูมิศาสตร์

google.maps.Geocoder ชั้นเรียน

บริการสำหรับการแปลงระหว่างที่อยู่และ LatLng

เข้าถึงโดยโทรไปที่ const {Geocoder} = await google.maps.importLibrary("geocoding") ดูไลบรารีใน Maps JavaScript API

Geocoder
Geocoder()
พารามิเตอร์: ไม่มี
สร้างอินสแตนซ์ใหม่ของ Geocoder ที่ส่งคำขอรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google
geocode
geocode(request[, callback])
พารามิเตอร์: 
ค่าที่ส่งคืน:  Promise<GeocoderResponse>
ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้กับคำขอ

อินเทอร์เฟซ GeocoderRequest

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderRequest

ข้อกำหนดสำหรับคำขอการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งไปยัง Geocoder

address optional
ประเภท:  string optional
ที่อยู่ไปยังรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ต้องระบุ address, location และ placeId อย่างน้อย 1 รายการเท่านั้น
bounds optional
ประเภท:  LatLngBounds|LatLngBoundsLiteral optional
LatLngBounds ภายในเพื่อค้นหา ไม่บังคับ
componentRestrictions optional
ประเภท:  GeocoderComponentRestrictions optional
คอมโพเนนต์ใช้เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ ตัวกรองประกอบด้วย route, locality, administrativeArea, postalCode และ country ระบบจะแสดงเฉพาะผลลัพธ์ที่ตรงกับตัวกรองทั้งหมดเท่านั้น ค่าตัวกรองรองรับวิธีการแก้ไขตัวสะกดและการจับคู่บางส่วนเช่นเดียวกับคำขอการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์อื่นๆ ไม่บังคับ
language optional
ประเภท:  string optional
ตัวระบุภาษาสำหรับภาษาที่ควรแสดงผลลัพธ์ เมื่อเป็นไปได้ ดูรายการภาษาที่รองรับ
location optional
ประเภท:  LatLng|LatLngLiteral optional
LatLng (หรือ LatLngLiteral) สำหรับค้นหา โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ดำเนินการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ย้อนกลับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์แบบย้อนกลับ ต้องระบุ address, location และ placeId อย่างน้อย 1 รายการเท่านั้น
placeId optional
ประเภท:  string optional
รหัสสถานที่ที่เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้ง รหัสสถานที่จะระบุสถานที่อย่างไม่ซ้ำกันในฐานข้อมูลของ Google Places และบน Google Maps ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานที่ในคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Places API โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ดำเนินการเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ย้อนกลับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การคืนค่าพิกัดภูมิศาสตร์แบบย้อนกลับ ต้องระบุ address, location และ placeId อย่างน้อย 1 รายการเท่านั้น
region optional
ประเภท:  string optional
รหัสประเทศที่ใช้ในการให้น้ำหนักการค้นหา ระบุเป็นแท็กย่อยภูมิภาค Unicode 2 อักขระ (ไม่ใช่ตัวเลข)/ตัวระบุ CLDR ไม่บังคับ ดูรายละเอียดการครอบคลุมของ Google Maps Platform สำหรับภูมิภาคที่รองรับ

อินเทอร์เฟซ GeocoderComponentRestrictions

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderComponentRestrictions

GeocoderComponentRestrictions แสดงถึงชุดตัวกรองที่เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ที่เจาะจง โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํางานนี้ที่หัวข้อ การกรองคอมโพเนนต์ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์

administrativeArea optional
ประเภท:  string optional
ตรงกับ administrative_area levels ทั้งหมด ไม่บังคับ
country optional
ประเภท:  string optional
จับคู่ชื่อประเทศหรือรหัสประเทศ ISO 3166-1 แบบ 2 ตัวอักษร ไม่บังคับ
locality optional
ประเภท:  string optional
จับคู่กับทั้งประเภท locality และ sublocality ไม่บังคับ
postalCode optional
ประเภท:  string optional
ตรงกับ postal_code และ postal_code_prefix ไม่บังคับ
route optional
ประเภท:  string optional
จับคู่ชื่อยาวหรือสั้นของ route ไม่บังคับ

ค่าคงที่ GeocoderStatus

ค่าคงที่ google.maps.GeocoderStatus

สถานะที่ Geocoder ส่งคืนเมื่อโทรหา geocode() จนเสร็จสมบูรณ์ ระบุรายการเหล่านี้ตามค่า หรือใช้ชื่อค่าคงที่ เช่น 'OK' หรือ google.maps.GeocoderStatus.OK

เข้าถึงโดยโทรไปที่ const {GeocoderStatus} = await google.maps.importLibrary("geocoding") ดูไลบรารีใน Maps JavaScript API

ERROR เกิดปัญหาในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google
INVALID_REQUEST GeocoderRequest นี้ไม่ถูกต้อง
OK การตอบกลับมี GeocoderResponse ที่ถูกต้อง
OVER_QUERY_LIMIT หน้าเว็บมีคำขอเกินขีดจำกัดในระยะเวลาอันสั้นเกินไป
REQUEST_DENIED หน้าเว็บไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้รหัสพิกัดภูมิศาสตร์
UNKNOWN_ERROR ดำเนินการตามคำขอการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ คำขออาจสำเร็จหากคุณลองอีกครั้ง
ZERO_RESULTS ไม่พบผลการค้นหาสำหรับ GeocoderRequest นี้

อินเทอร์เฟซ GeocoderResponse

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderResponse

การตอบสนองของ Geocoder ที่ Geocoder แสดงผลโดยมีรายการ GeocoderResult

results
ประเภท:  Array<GeocoderResult>
รายการของ GeocoderResult

อินเทอร์เฟซ GeocoderResult

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderResult

ผลลัพธ์ของโปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์รายการเดียวที่ดึงจากเซิร์ฟเวอร์พิกัดภูมิศาสตร์ คำขอรหัสพิกัดภูมิศาสตร์อาจแสดงผลออบเจ็กต์ผลลัพธ์หลายรายการ โปรดทราบว่าแม้ผลลัพธ์นี้จะเป็น "เหมือน JSON" แต่ก็ไม่ใช่ JSON อย่างเคร่งครัด เนื่องจากมีออบเจ็กต์ LatLng โดยอ้อม

address_components
ประเภท:  Array<GeocoderAddressComponent>
อาร์เรย์ของ GeocoderAddressComponent
formatted_address
ประเภท:  string
สตริงที่มีที่อยู่ของสถานที่นี้ซึ่งมนุษย์อ่านได้
geometry
ประเภท:  GeocoderGeometry
ออบเจ็กต์ GeocoderGeometry
place_id
ประเภท:  string
รหัสสถานที่ที่เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้ง รหัสสถานที่จะระบุสถานที่อย่างไม่ซ้ำกันในฐานข้อมูลของ Google Places และบน Google Maps ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสสถานที่ในคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Places API
types
ประเภท:  Array<string>
อาร์เรย์ของสตริงที่แสดงถึงประเภทขององค์ประกอบที่เข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ที่แสดงผล สำหรับรายการสตริงที่เป็นไปได้ โปรดดูที่ส่วน ประเภทคอมโพเนนต์ที่อยู่ในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
partial_match optional
ประเภท:  boolean optional
โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์ไม่แสดงการจับคู่ที่ตรงกันทุกประการกับคำขอเดิมหรือไม่ แต่สามารถจับคู่บางส่วนของที่อยู่ที่ขอได้ หากรายการที่ตรงกันทั้งหมด ค่าจะเป็น undefined
plus_code optional
ประเภท:  PlacePlusCode optional
Plus Code ที่เชื่อมโยงกับสถานที่ตั้ง
postcode_localities optional
ประเภท:  Array<string> optional
อาร์เรย์ของสตริงที่แสดงถึงย่านทั้งหมดที่อยู่ในรหัสไปรษณีย์ ค่านี้จะปรากฏเมื่อผลลัพธ์เป็นรหัสไปรษณีย์ที่มีย่านหลายแห่งเท่านั้น

อินเทอร์เฟซ GeocoderAddressComponent

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderAddressComponent

องค์ประกอบที่อยู่รายการเดียวภายใน GeocoderResult ที่อยู่แบบเต็มอาจประกอบด้วยองค์ประกอบของที่อยู่หลายรายการ

long_name
ประเภท:  string
ข้อความทั้งหมดของคอมโพเนนต์ที่อยู่
short_name
ประเภท:  string
ข้อความสั้นๆ แบบย่อของคอมโพเนนต์ที่อยู่ที่ระบุ
types
ประเภท:  Array<string>
อาร์เรย์ของสตริงที่แสดงถึงประเภทขององค์ประกอบที่อยู่นี้ ดูรายการประเภทที่ถูกต้องได้ที่นี่

อินเทอร์เฟซ GeocoderGeometry

อินเทอร์เฟซ google.maps.GeocoderGeometry

ข้อมูลเรขาคณิตเกี่ยวกับ GeocoderResult นี้

location
ประเภท:  LatLng
พิกัดละติจูด/ลองจิจูดของผลการค้นหานี้
location_type
ประเภท:  GeocoderLocationType
ประเภทของสถานที่ตั้งที่แสดงผลในlocation
viewport
ประเภท:  LatLngBounds
ขอบเขตของวิวพอร์ตที่แนะนำสำหรับการแสดง GeocoderResult นี้
bounds optional
ประเภท:  LatLngBounds optional
ขอบเขตที่แน่นอนของ GeocoderResult นี้ (หากมี)

ค่าคงที่ GeocoderLocationType

ค่าคงที่ google.maps.GeocoderLocationType

อธิบายประเภทของตำแหน่งที่แสดงผลจากรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ ระบุรายการเหล่านี้ตามค่า หรือใช้ชื่อค่าคงที่ เช่น 'ROOFTOP' หรือ google.maps.GeocoderLocationType.ROOFTOP

เข้าถึงโดยโทรไปที่ const {GeocoderLocationType} = await google.maps.importLibrary("geocoding") ดูไลบรารีใน Maps JavaScript API

APPROXIMATE ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นค่าโดยประมาณ
GEOMETRIC_CENTER ผลลัพธ์ที่แสดงคือจุดศูนย์กลางทางเรขาคณิตของผลลัพธ์ เช่น เส้น (เช่น ถนน) หรือรูปหลายเหลี่ยม (เขต)
RANGE_INTERPOLATED ผลลัพธ์ที่แสดงจะแสดงให้เห็นถึงการประมาณ (มักจะอยู่บนถนน) ที่แทรกอยู่ระหว่างจุดที่แน่นอน 2 จุด (เช่น ทางแยก) โดยทั่วไป ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมาณเมื่อไม่สามารถใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์บนชั้นดาดฟ้าสำหรับที่อยู่ได้
ROOFTOP ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นรหัสพิกัดภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ