Sử dụng và thanh toán API mã hoá địa lý

API mã hóa địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu API mã hoá địa lý được lập hoá đơn bằng SKU để mã hoá địa lý. Hạn mức hàng ngày được làm mới hàng ngày vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho API mã hoá địa lý. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách lập hoá đơn API mã hoá địa lý

API mã hóa địa lý sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các SDK và API trên Nền tảng Google Maps đều do SKU tính phí. Hệ thống theo dõi việc sử dụng từng SKU, đồng thời bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy sử dụng công cụ tính Giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng trên mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được một khoản tín dụng Nền tảng Google Maps trị giá 200 USD mỗi tháng. Khoản tín dụng này sẽ tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Đặt giá cho API mã hoá địa lý

SKU: Mã hoá địa lý

SKU Mã hoá địa lý được tính phí cho các yêu cầu tới Dịch vụ mã hoá địa lý của API JavaScript trên Maps hoặc tới API mã hoá địa lý. Trong JavaScript, phương thức Geocoder.geocode() sẽ bắt đầu yêu cầu tới Dịch vụ mã hóa địa lý.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,005 USD trên mỗi
(5 USD trên 1000)
0,004 USD trên mỗi
(4 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mặc dù không có giới hạn về số lượng yêu cầu tối đa mỗi ngày, nhưng giới hạn sử dụng sau đây vẫn áp dụng cho API mã hoá địa lý:

  • 3.000 QPM (truy vấn mỗi phút), được tính bằng tổng số truy vấn phía máy khách và phía máy chủ.

Các hạn chế đối với Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin về các điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách dành cho API mã hóa địa lýmục Hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng API mã hoá địa lý hoặc để đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập thực tế của bạn, hãy đặt giới hạn hạn mức hằng ngày đối với tất cả yêu cầu tới API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc nửa đêm Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho API mã hoá địa lý:

  1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của nền tảng Google Maps.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API và chọn API mã hoá địa lý.
  3. Để xem các hạn mức, hãy cuộn xuống thẻ Yêu cầu.
    Bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
  4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
    Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Hạn mức hạn mức, hãy nhập hạn mức ưu tiên có thể thanh toán hằng ngày (lên đến hạn mức ưu tiên, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


  1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận được tín dụng Maps Platform.