Korzystanie z interfejsu API Elevation API oraz płatności

Interfejs Elevation API korzysta z modelu cenowego używanego według wykorzystania. Żądania interfejsu Elevation API generują wywołania do jednego kodu SKU dla wszystkich aplikacji natywnych oprócz aplikacji mobilnych. Oprócz ogólnych Warunków korzystania z usług Google obowiązują limity wykorzystania związane z interfejsem Elevation API. Zarządzaj kosztami i wykorzystaniem zasobów za pomocą narzędzi dostępnych w Google Cloud Console.

Sposób rozliczania interfejsu API Elevation API

Elevation API korzysta z modelu cenowego według wykorzystania. Interfejsy API i pakiety SDK Google Maps Platform są rozliczane według kodów SKU. Wykorzystanie jest śledzone w przypadku każdego kodu SKU, a każdy interfejs API lub pakiet SDK może mieć więcej niż 1 kod SKU produktu. Sposób obliczania:

Wykorzystanie SKU × cena za wykorzystanie

Użyj Kalkulatora cen i użycia, aby oszacować koszt użytkowania interfejsu API lub pakietu SDK. Kwalifikujące się kody SKU Google Maps Platform są dostępne w każdym miesiącu w ramach środków w Google Maps Platform w wysokości 200 USD. Te środki są automatycznie dodawane1 do odpowiednich kodów SKU.

Ceny interfejsu API Elevation

SKU: wysokość

WzniesienieSKU jest obciążane opłatami za żądania wysyłane do Google Maps API usługi wysokości względnej lub do interfejsu Elevation API.

ZAKRES LICZBY DANYCH MIESIĘCZNYCH
(Cena za ŻĄDANIE)
0–100 000 100 tys.–500 tys. 500 tys.
0,005 USD za każde
(5,00 USD za 1000)
0,004 USD za każde
(4,00 USD za 1000)
Aby dowiedzieć się więcej o cenach sprzedaży, skontaktuj się z zespołem sprzedaży.

Inne limity wykorzystania

Chociaż nie ma maksymalnej dziennej liczby żądań, w interfejsie API Elevation API obowiązują te limity wykorzystania:

 • 512 lokalizacji na żądanie.
 • 100 żądań na sekundę, obliczony jako suma zapytań po stronie klienta i po stronie serwera.

Ograniczenia korzystania z usługi

Informacje o warunkach korzystania z usługi znajdziesz w zasadach dotyczących interfejsu Elevation API i w sekcji dotyczącej ograniczeń licencji Warunków korzystania z Google Maps Platform.

Zarządzanie kosztami użytkowania

Aby zarządzać kosztami korzystania z interfejsów API Google Maps Platform, ustaw dzienny limit dla wszystkich żądań do każdego podlegającego rozliczeniu interfejsu API. Limity dzienne są resetowane o północy czasu pacyficznego.

Aby wyświetlić lub zmienić limity dla interfejsu Elevation API:

 1. W Cloud Console otwórz stronę Limity Google Maps Platform.
 2. Kliknij menu interfejsów API i wybierz Elevation API.
 3. Aby wyświetlić limity, przewiń w dół do karty Żądania.
  Tabela zawiera nazwy i limity.
 4. Aby zmienić limit, kliknij ikonę Edytuj.
  W wyświetlonym oknie dialogowym w polu Limit przydziału wpisz preferowany dzienny limit płatności, który może być wykorzystany w Twoim przypadku (aż do osiągnięcia limitu określonego przez Google), i wybierz Zapisz.

Jeśli wykorzystanie interfejsu API osiągnie określony limit limitu w dowolnym dniu, aplikacja nie będzie miała dostępu do interfejsu API do końca tego dnia.


 1. Aby móc otrzymać środki na Maps Platform, użytkownicy w Indiach muszą utworzyć konto rozliczeniowe Google Cloud Platform.