ตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud

คู่มือนี้แสดงวิธีตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud ก่อนใช้ Google Maps Platform API แม้ว่าคุณจะทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้วในหน้าการเริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform แต่หัวข้อนี้จะแสดงวิธีการเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ในการจัดการโปรเจ็กต์

สร้างโปรเจ็กต์

หากต้องการใช้ Google Maps Platform คุณต้องมีโปรเจ็กต์เพื่อจัดการบริการ ข้อมูลเข้าสู่ระบบ การเรียกเก็บเงิน API และ SDK

ต้องมีการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละโปรเจ็กต์ แต่ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณก็ต่อเมื่อโปรเจ็กต์มีจำนวนเกินโควต้าของบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธีสร้างโปรเจ็กต์ Cloud ที่เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

คอนโซล

 1. สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud ใหม่ใน Cloud Console

  สร้างโปรเจ็กต์ใหม่
 2. ในหน้าโครงการใหม่ ให้กรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อไปนี้

  • ชื่อโครงการ: ยอมรับค่าเริ่มต้นหรือป้อนชื่อที่กำหนดเอง

   คุณเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์ได้ทุกเมื่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การระบุโปรเจ็กต์

  • รหัสโปรเจ็กต์: ยอมรับค่าเริ่มต้นหรือคลิกแก้ไขเพื่อป้อนรหัสที่กำหนดเองซึ่ง Google APIs ใช้เป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับโปรเจ็กต์

   หลังจากที่สร้างโปรเจ็กต์ คุณจะเปลี่ยนแปลงรหัสโปรเจ็กต์ไม่ได้ ดังนั้นโปรดเลือกรหัสที่คุณใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานของโปรเจ็กต์ อย่าใส่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในรหัสโปรเจ็กต์

  • บัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน: เลือกบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์ หากไม่ได้ตั้งค่าบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเพียงบัญชีเดียว คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้

   คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือผู้จัดการการเรียกเก็บเงินของโปรเจ็กต์ จึงจะเชื่อมโยงโปรเจ็กต์กับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงการเรียกเก็บเงิน

  • ตำแหน่งที่ตั้ง: หากคุณมีองค์กรที่ต้องการลิงก์โปรเจ็กต์ด้วย ให้คลิกเรียกดูแล้วเลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการ มิเช่นนั้นให้เลือก "ไม่มีองค์กร"

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การสร้างและจัดการโฟลเดอร์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โปรเจ็กต์ และบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน

 3. เลือกสร้าง

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK , การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

เปิดใช้การเรียกเก็บเงิน

หากต้องการทำให้แอปใช้งานได้ คุณต้องเปิดใช้การเรียกเก็บเงิน ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณ หากคุณใช้งานไม่เกินโควต้ารายเดือน หากแอปพลิเคชันของคุณต้องใช้ทรัพยากรที่เกินโควต้ารายเดือน ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม

หากคุณมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินเมื่อสร้างโปรเจ็กต์ในระบบคลาวด์ ระบบจะเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์นั้นโดยอัตโนมัติ

วิธีเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในโปรเจ็กต์ที่อยู่ในระบบคลาวด์

 1. ใน Cloud Console ให้ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
  ไปที่หน้าการเรียกเก็บเงิน
 2. เลือกหรือสร้างโปรเจ็กต์ Cloud
 3. หน้าการเรียกเก็บเงินจะแสดงรายการต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินอยู่หรือไม่ หรือโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์ที่เลือกเชื่อมโยงกับบัญชี
  • หากเปิดใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับโปรเจ็กต์ Cloud ที่เลือกอยู่แล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
  • หากไม่มีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน ระบบจะแจ้งให้คุณสร้างบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินและเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าวกับโปรเจ็กต์ระบบคลาวด์ที่เลือก
  • หากมีบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินอยู่แล้ว คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้การเรียกเก็บเงินหากโปรเจ็กต์ Cloud ที่เลือกยังไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ คุณยังเลือกยกเลิก แล้วเลือกสร้างบัญชีเพื่อสร้างและเชื่อมโยงบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินใหม่ได้ด้วย

หลังจากเปิดใช้การเรียกเก็บเงินแล้ว ระบบจะไม่จำกัดจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บจากคุณ หากต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้น โปรดสร้างงบประมาณและตั้งค่าการแจ้งเตือน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การเรียกเก็บเงิน

เปิดใช้ API

หากต้องการใช้ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้ API หรือ SDK ที่วางแผนไว้ว่าจะใช้กับโปรเจ็กต์ของคุณ

คอนโซล

เปิดใช้ Elevation API

Cloud SDK

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "elevation-backend.googleapis.com"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK , การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

ดู API ที่เปิดใช้

คอนโซล

หากต้องการดู API หรือ SDK ที่คุณเปิดใช้ ให้ไปที่หน้า Google Maps Platform ใน Cloud Console

ไปที่หน้า Google Maps Platform
 • API เพิ่มเติม: ไม่ได้เปิดใช้งาน API หรือ SDK เหล่านี้
 • หากคุณเห็นการ์ดสําหรับ Maps API และบริการแต่ละรายการ แสดงว่ายังไม่ได้เปิดใช้ API หรือ SDK

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK , การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

ปิดการทำงานโปรเจ็กต์

คุณปิดใช้การเรียกเก็บเงินและปล่อยทรัพยากร Cloud ทั้งหมดที่ใช้อยู่ในโปรเจ็กต์ Cloud ได้โดยปิดโปรเจ็กต์ดังกล่าว ดังนี้

คอนโซล

 1. ไปที่หน้าโปรเจ็กต์

  ไปที่หน้าโปรเจ็กต์
 2. เลือกโปรเจ็กต์ Cloud ที่คุณต้องการปิดการทำงาน แล้วคลิก Delete

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโปรเจ็กต์ Cloud ได้ที่ Cloud Resource Manager: การสร้าง การปิดระบบ และกู้คืนโปรเจ็กต์

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud SDK , การติดตั้ง Cloud SDK และคำสั่งต่อไปนี้

ขั้นตอนถัดไป

หลังจากตั้งค่าโปรเจ็กต์ Google Cloud แล้ว คุณต้องสร้างและรักษาความปลอดภัยคีย์ API เพื่อใช้ Elevation API โดยทำดังนี้

ใช้คีย์ API