Pattern Item

کلاس عمومی PatternItem Object را گسترش می دهد
Parcelable را اجرا می کند
زیر کلاس های مستقیم شناخته شده

مورد تغییرناپذیر مورد استفاده در الگوی سکته مغزی برای Polyline خط یا طرح کلی یک Polygon یا Circle .

خلاصه ثابت ارثی

خلاصه سازنده عمومی

PatternItem (نوع int، طول شناور)

خلاصه روش عمومی

بولی
برابر است (شیء o)
بین المللی
رشته

خلاصه روش ارثی

سازندگان عمومی

Public PatternItem (نوع int، طول شناور)

مولفه های
نوع
طول

روش های عمومی

بولین عمومی برابر است (شیء o)

مولفه های
o

هش کد عمومی ()

رشته عمومی toString ()