GoogleMap.OnCameraMoveListener

رابط استاتیک عمومی GoogleMap.OnCameraMoveListener

رابط پاسخ به تماس برای زمانی که دوربین موقعیت خود را تغییر می دهد.

خلاصه روش عمومی

خلأ انتزاعی
onCameraMove ()
با ادامه حرکت دوربین پس از تماس onCameraMoveStarted، مکرراً تماس گرفته می شود.

روش های عمومی

خالی انتزاعی عمومی در CameraMove ()

با ادامه حرکت دوربین پس از تماس onCameraMoveStarted، مکرراً تماس گرفته می شود. این ممکن است به اندازه یک بار در هر فریم فراخوانی شود و نباید عملیات گران قیمت را انجام دهد.

این در رشته رابط کاربری اندروید نامیده می شود.